Medlem i Klubb Hjärtat

Vår behandling av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att du som medlem i Klubb Hjärtat ska kunna tjäna bonus och få personliga erbjudanden. För att vi ska kunna göra det efterfrågar vi ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Med Apotek Hjärtat menar vi i denna information Apotek Hjärtat AB och Apotek Hjärtat Retail AB. Bolagen är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du ansöker om att bli medlem i Klubb Hjärtat, genomför ett köp i apotek eller i vår e-handel eller använder våra digitala kanaler.

 • Andra ICA-bolag
Bonuspoäng

Om du även är ansluten till ICAs lojalitetsprogram samlar vi in uppgift om intjänade och utnyttjade bonuspoäng från ICA Sverige AB för att kunna hantera din bonus.

Kommunikation och erbjudanden

Vi samlar in personuppgifter från andra ICA-bolag för kommunikation och lämnande av erbjudanden om våra egna, andra ICA-bolags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

 • Informationstjänster

Vi hämtar viss information från externa informationstjänster. Vi stämmer t.ex. regelbundet av ditt personnummer mot offentliga register för att se till att dina personuppgifter är kompletta och uppdate­rade.

Vi kompletterar även de uppgifter som vi har sparade om dig med information från externa informat­ionstjänster. Det här gör vi bland annat för att kunna ge dig personlig och relevant information och för att kunna genomföra kundanalyser.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Hantera ansökan om att bli medlem i Klubb Hjärtat

När du ansöker om att bli medlem i Klubb Hjärtat är det nödvändigt att du lämnar de personuppgifter som vi efter­frågar för att vi ska kunna hantera din ansökan.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kontaktuppgifter

Medlemskapsuppgifter

 

Samtycke

 

 

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid ansökan hanteras. Därefter kommer dina uppgifter att registreras i vårt kundregister.

 

 • Hantera kundförhållandet

Vi behöver dina personuppgifter för att hantera kundförhållandet på bästa sätt. Det innebär t.ex. att vi sparar dina uppgifter i vårt kundregister, kommunicerar med dig, ser till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, samt hanterar ditt användarkonto på apotekhjartat.se och i våra appar.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Din kommunikation

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kontaktuppgifter

Kundstatus

Medlemskapsuppgifter

 

Samtycke

 

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte.

 

 • Hantera bonus

När du som medlem i Klubb Hjärtat handlar i apotek eller i vår e-handel och identifierar dig, får du bonus på dina inköp. Vi behandlar därför dina uppgifter för att hantera din bonus, t.ex. för att registrera och beräkna bonuspoäng. Uppgifterna används även för att ad­ministrera bonus­checkar och skicka ut bonusbe­sked.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Bonusuppgifter

Identitetsuppgifter

Kundstatus

Köpinformation

Medlemskapsuppgifter

 

Samtycke

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 18 månader räknat från tidpunkten för intjä­nandet av bonuspoäng för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.

 

 • Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Vi vill lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. Därför be­handlar vi dina uppgifter för att kommunicera personlig och relevant information, samt lämna erbjudanden till dig om våra egna, andra ICA-bolags och samarbets­partners va­ror och tjänster i olika kana­ler.

Erbjudanden kommuniceras till dig i olika kanaler, såsom via brev, e-post, SMS, på apotekhjartat.se och andra digitala kontaktvägar, t.ex. i Apotek Hjärtats profiler på sociala medier.

För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig analyse­rar vi de upp­gifter som vi har samlat in på olika sätt. Vi sorterar t.ex. in kunder i olika grupper ba­serat bland annat på vad de handlar. Det innebär att olika kunder kan få olika erbjudanden bero­ende på vilken grupp de tillhör. Av samma anledning analyserar vi även bland annat dina intressen, pre­ferenser, köp­möns­ter, köpkraft och köpbeteende och interaktioner med Apotek Hjärtat.

Vi använder aldrig information om vilka receptbelagda läkemedel som du har hämtat ut till grund för några analyser för detta ändamål.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Användargenererade uppgifter

Demografiska uppgifter

Erbjudanden

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kontaktuppgifter

Kundsegment

Kundstatus

Kundtyp

Kundval

Köpinformation

Medlemskapsuppgifter

Order- och leveransuppgifter

 

Samtycke

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte med undantag för uppgifter om köpinformation som bevaras under en period om 24 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl.

 

 • Uppföljning och utvärdering

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar t.ex. när du handlar på apotek eller på apotekhjartat.se för uppföljning, utvärdering och övergripande kundanalyser. Vi tar bland annat fram statistik över utskick och utnyttjade erbjudan­den, försäljningsstatistik och övergripande rapporter med kundinsikter.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Användargenererade uppgifter

Demografiska uppgifter

Din kommunikation

Erbjudanden

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kontaktuppgifter

Kundsegment

Kundstatus

Kundtyp

Kundval

Köpinformation

Medlemskapsuppgifter

Order- och leveransuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera verksamheten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte med undantag för uppgifter om köpinformation som bevaras under en period om 24 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet för detta syfte, samt för en tid om en (1) månad därefter av tekniska skäl. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

 

 • Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

När vi misstänker att vi blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi dina personuppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga i det enskilda fallet för att utreda och förhindra bedrägerier, andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda, förhindra bedrägerier samt andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.    

 

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

 • Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till ovan angivna ändamål. Personuppgifter i loggar för felsökning och incidenthantering bevaras under en period av 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Andra ICA-bolag
Hantera bonus

Om du är ansluten till ICAs lojalitetsprogram lämnar vi ut uppgift om intjänade och utnyttjade bonuspoäng till ICA Sverige AB för att administrera din bonus.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Bonusuppgifter

Identitetsuppgifter

Kundtyp

Medlemskapsuppgifter

 

Samtycke

 Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Genom ett separat samtycke delar vi personuppgifter, såsom identitetsuppgifter, t.ex. namn, kon­takt­uppgifter, t.ex. e-postadress, samt köphistorik med andra ICA-bolag för kommunikation och lämnande av er­bjudanden om våra egna, andra ICA-bolags och utvalda samarbets­partners va­ror och tjänster. Vi delar aldrig in­formation om vilka receptbe­lagda läkemedel som du har hämtat ut. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan ICA-bo­laget även behandla dina upp­gifter för att göra urval på gruppnivå baserat på t.ex. köpmönster. Mottagande ICA-bolag är per­sonupp­giftsansvarig för sin egen behandling av dina personupp­gifter för dessa ändamål. Genom att ac­ceptera köpvillkoren lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till mottagande ICA-bolags elektroniska marknads­föring av sina egna, andra ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

Identitetsuppgifter

Kontaktuppgifter

Köpinformation

 

Samtycke

 

 • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex. IT-tjänster och företag som levererar varor hem till dig.

 • Övriga mottagare 

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

 

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2020 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Cookies på Hjärtat

Apotek Hjärtat använder kakor (cookies) för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt och för att analysera och utveckla våra system och tjänster. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar. Läs mer här