Besökare i våra digitala och sociala kanaler

När du besöker våra digitala kanaler (vår hemsida, vår app eller våra sidor på sociala medier) behandlar vi dina personuppgifter för att bl.a. optimera ditt besök. Vi behandlar också dina personuppgifter om du deltar i en tävling eller ett event i våra sociala medier. 

Apotek Hjärtat, org 556773-8249, är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgiftsbehandlingar om inte annat särskilt anges nedan.

Vi behandlar endast uppgifter som du själv lämnar, antingen via cookies eller direkt till oss.  För placering och läsning av cookies använder vi den lagliga grunden samtycke. Du kan när som helst ändra dina inställningar för detta här.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Frågor och kommunikation

Ändamål: Hantera frågor och kommunikation med dig i våra digitala och sociala kanaler

Vi behandlar dina personuppgifter om du ställer frågor till oss via chattfunktioner eller kommenterar våra inlägg i sociala medier. Tänk på att dina kommentarer syns öppet för allmänheten på våra sociala medier. Vi ansvarar för att innehållet på våra sociala medier håller god ton och inte bryter mot svensk lag. Vi förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande.

Vänligen var uppmärksam på att allt innehåll och inlägg måste följa de användarvillkor och privacy policy som finns för den sociala kanalen. (ex instagram/facebook)

Om du vill komma i kontakt med oss direkt i ett enskilt ärende rekommenderar vi att du kontaktar kundkontakt här.

För att kunna hantera frågor och kommunikation med dig i våra digitala och sociala kanaler gör vi följande behandlingar:

 • Ta emot kommentarer/frågor
 • Svara på kommentarer/frågor
 • Radera kommentarer/frågor
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter
Kommunikation*
Användargenererade uppgifter 

Kommunikation* - kan inkludera känsliga personuppgifter beroende på vad du lämnar för kommentarer till oss och då med stöd av ditt ut­tryckliga samtycke.. 
Laglig grund Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara förfrågningar och kommentarer från dig
Bevarandetid Dina frågor i chattfunktion raderas när ärendet är löst/avslutats. Publicerade personuppgifter i digitala/sociala kanaler bevaras till dess att du själv väljer att ta bort exempelvis kommentaren. Kommentarer med känsliga personuppgifter tas bort direkt.

 Event och tävlingar

Ändamål: Genomföra event och tävlingar

Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i event, tävlingar och aktiviteter på våra sociala medier eller i våra digitala kanaler, t.ex. för att registrera ditt deltagande eller registrera ditt bidrag till tävlingen (kommentar på sociala medier). Vi kan även komma att behöva behandla dina personuppgifter för att leverera vinster. Du väljer själv om du vill vara med på ett event eller i en tävling.

För att kunna genomföra event och tävlingar gör vi följande behandlingar:

 • Kommunicera om event och tävlingar
 • Samla in uppgifter för tävling eller event
 • Samla in tävlingsdeltagare (kommentarer)
 • Publicera vinnare (om relevant)
 • Genomföra event
 • Leverera vinster
 • Utvärdera event/tävling
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter
Kommunikation*
Kontaktuppgifter
Bild- och ljudmaterial 

Kommunikation* - kan inkludera känsliga personuppgifter beroende på vad du lämnar för kommentarer till oss och då med stöd av ditt ut­tryckliga samtycke.
Laglig grund Berättigat intresse - behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna genomföra event och tävlingar.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet och tävlingen för detta syfte, samt för en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för eventets eller tävlingens genomförande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagandet och utvärdera eventet eller tävlingen, samt för planering av eventuella framtida event eller tävlingar. Publicerade personuppgifter i digitala/sociala kanaler bevaras till dess att du själv väljer att ta bort exempelvis kommentaren. Kommentarer med känsliga personuppgifter tas bort efter avslutad tävling. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.

Du har alltid rätt att avregistrera dig från marknadsföringsutskick enligt Marknadsföringslagen. Detta kan du göra direkt i utskicket.

Uppföljning av användningen av våra digitala och sociala kanaler

Ändamål: Följa upp och utvärdera verksamheten

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar när besöker våra digitala kanaler eller sociala medier, t.ex. besöks- och klickstatistik, för att följa upp och utvärdera vår verksamhet. Syftet är för att vi ska kunna rapportera internt och så att vi exempelvis kan styra vårt sortiment eller få mer insikt om våra hur våra kunder beter sig i våra digitala kanaler. Personuppgiftsbehandlingen för detta syfte sker alltid på en aggregerad nivå (det vill säga en sammanslagen nivå och inte på individnivå).

För att följa upp och utvärdera vår verksamhet gör vi följande behandlingar:

 • Genomföra kundanalyser
 • Analysera data
 • Ta fram statistik (tex försäljningsstatistik)
 • Skapa övergripande rapporter
Kategorier av personuppgifter Användargenererade uppgifter
Identitetsuppgifter
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler.  För placering och läsning av cookies använder vi den lagliga grunden samtycke. Du kan när som helst ändra dina inställningar för detta här.
Bevarandetid Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

 

Ändamål: Att utveckla verksamheten

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar när besöker våra digitala kanaler eller sociala medier, t.ex. besöks- och klickstatistik., för att utveckla våra affärsmetoder och affärsstrategier. Syftet med att utveckla verksamheten är att tillse att sortiment och kanaler är kundanpassade. Personuppgiftsbehandlingen för detta syfte sker alltid på en aggregerad nivå (det vill säga en sammanslagen nivå och inte på individnivå)..

För att kunna utveckla vår verksamhet gör vi följande behandlingar:

 • Genomföra kundanalyser
 • Analysera data
 • Ta fram statistik (tex försäljningsstatistik)
 • Skapa övergripande rapporter
Kategorier av personuppgifter Användargenererade uppgifter
Identitetsuppgifter
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten.  För placering och läsning av cookies använder vi den lagliga grunden samtycke. Du kan när som helst ändra dina inställningar för detta här.
Bevarandetid Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Ändamål:  Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster 

Vi behöver behandla dina personuppgifter i samband med att kunna hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med hantering av incidenter, förändringar och problem. 

För att vi kunna hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster gör vi följande behandlingar:  

 • Utreda incidenter 
 • Genomföra felsökning/logghantering
 • Säkerställa spårbarhet och genomföra säkerhetskopiering av IT-system 
 • Utföra problem- och förändringshantering 
Kategorier av personuppgifter Samtliga uppgifter som anges under respektive ändamål.
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat är skyldiga enligt lag att skydda våra system och tjänster.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

Om vi misstänker att vi blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi de personuppgifter som vi har samlat in om dig för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig. Sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex.

1)    IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support, underhåll av våra IT-lösningar och andra IT-tjänster och lösningar).

Dessa underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

 

 • Övriga mottagare

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.