För dig som handlar i våra digitala kanaler

När du genomför ett köp i vår e-handel eller i vår app (i våra digitala kanaler) behandlar vi dina personuppgifter. Detta gör vi bland annat när du beställer dina läkemedel och andra varor på recept, när du som e-handelskund handlar för att köpet ska kunna genomföras och när du som medlem handlar för att kunna ge dig erbjudanden och bonus. Apotek Hjärtat, org 556773-8249, är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgiftsbehandlingar om inte annat särskilt anges nedan.

Information om Apotek Hjärtats köpvillkor finns här.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du uppger när du genomför ett köp eller vid andra tillfällen delar dina personuppgifter med oss.

 • Betaltjänstleverantörer

Vi samlar viss information från betaltjänstleverantörer som vi får del av i samband med att du ge­nomför ett köp, till exempel adress.

 • E-hälsomyndigheten

Vi tar del av uppgifter om ditt högkostnadsskydd, e-recept, fullmaktsinformation, förskrivarinformation, folkbokföringsinformation, m.m. från E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller nationella databaser till alla svenska apotek, till exempel högkostnadsdatabas, e-receptregister, läkemedelsförteckning och fullmaktsregister. Du kan läsa mer om E-hälsomyndighetens register på ehalsomyndigheten.se.

 • Gemensamt personuppgiftsansvar 

Inom vissa personuppgiftsbehandlingar för dig som medlem förekommer ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan Apotek Hjärtat och något annat bolag eller flera bolag inom ICA-gruppen. Det är tydligt under de ändamålen nedan för de personuppgiftsbehandlingar vi har gemensamt inom ICA-gruppen.  

 • Vad menas med gemensamt personuppgiftsansvar?

Om två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Det finns vissa behandlingar på e-handeln som är gemensamma med andra ICA-bolag. Detta gäller för dig som medlem i Klubb Hjärtat.  Syftet med ett gemensamt personuppgiftsansvar är för att säkra skyddet av dig som medlem och säkerställa att du får rätt skydd vad gäller hantering av dina personuppgifter. Läs mer under respektive ändamål nedan när det vi har ett gemensamt personuppgiftsansvar med något av bolagen inom ICA-gruppen

Tystnadsplikt och sekretess

På apotek gäller samma tystnadsplikt som inom sjukvården enligt patienssäkerhetslagen 6 kap. 12 och 16 §§. Det innebär att vi inte lämnar ut någon information om dig till någon annan, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Inom Apotek Hjärtat är det bara behöriga personer (apotekspersonal och viss supportpersonal) som har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Behörigheten styrs av vad en person behöver veta för att kunna utföra sitt arbete.

 

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Recepthantering i våra digitala kanaler

Ändamål:  Genomföra expediering av läkemedel och andra varor köpta på recept i våra digitala kanaler

För att vi ska kunna göra en säker receptexpedition och för att vi ska följa lagkrav, till exempel dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten, måste vi behandla dina personuppgifter i samband med att du beställer läkemedel eller andra varor på recept i våra digitala kanaler.

Vi får bara söka på din identitet när vi gör en receptexpedition eller om vi behöver göra något i samband med en expedition.

För att du ska kunna beställa läkemedel och andra varor på recept gör vi följande behandlingar:

 • Säkerställa identifiering
 • Presentera receptinformation
 • Kontrollera fullmakt/vårdnadshavare för barn (om relevant)
 • Genomföra expedition
 • Genomföra köp
 • Leverera beställning
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter
Receptinformation
Order- och leveransuppgifter
Betalningsinformation**
Expeditionsinformation
Vårdnadshavarinformation***
Fullmaktsinformation

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.
Betalningsinformation** - Inkluderar information om högkostnadsskydd
Vårdnadshavarinformation*** - inkluderar personnummer på barn.

Detta ändamål är en del av expediera recept och tillåten enligt apoteksdatalagen och behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med tillhandahållande av eller förebyggande hälso- och sjukvård.
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat är skyldiga enligt lag att dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten.
Bevarandetid Uppgifter om expedition av recept sparas 5 år. Dina övriga personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella lagstadgad ångerrätt, rekla¬mations- och garanti¬ärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet.

Ändamål:  Tillhandahålla koppling mellan vårdnadshavare och barn upp till 12 år

Vi vill att du som vårdnadshavare smidigt ska kunna koppla dina personuppgifter till ditt barns personuppgifter. Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter om du vill att vi ska lagra kopplingen mellan er. Vi lagrar denna koppling endast om du särskilt samtyckt till detta. 

För att vi ska kunna lagra kopplingen mellan dig och ditt barn gör vi följande behandling:

 • Lagra koppling mellan vårdnadshavare och barn
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Vårdnadshavarinformation**

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.
Vårdnadshavarinformation** - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa ditt och din barns identitet. 
Laglig grund Samtycke. 
Bevarandetid Så länge som du samtyckt, till dess att barnet fyllt 13 år eller tills du inte längre är vårdnadshavare för barnet.

Ändamål:  Möjliggöra hantering av fullmakt i våra digitala kanaler

Om du själv vill hantera dina fullmakter behöver vi behandla dina personuppgifter för att visa och göra det möjligt för dig att administrera fullmakter i våra digitala kanaler. E-hälsomyndigheten tillhandahåller nationella databaser som fullmaktsregistret till apoteksaktörer. Vi inhämtar dessa uppgifter i realtid och presenterar dessa uppgifter för dig för att du ska kunna hantera dina fullmakter i våra digitala kanaler. Detta är helt frivilligt för dig att använda och något som vi tillhandahåller om du vill hantera dina fullmakter.

För att vi ska kunna möjliggöra hantering av fullmakt i våra digitala kanaler gör vi följande behandlingar:

 • Säkerställa identifiering 
 • Presentera befintliga fullmakter 
 • Ge fullmakt till annan person
 • Acceptera mottagen fullmakt 
 • Ta bort fullmakt till en annan person 
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Fullmaktsinformation

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.   
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat har enligt lag rätt att behandla personuppgifter för administration av fullmakter. 
Bevarandetid Personuppgifterna presenteras enbart i realtid och sparas eller lagras inte vidare hos Apotek Hjärtat. Fullmakterna lagras i E-hälsomyndighetens nationella databas.

Ändamål:  Möjliggöra rådgivning av farmaceut när du handlat läkemedel och andra varor på recept i våra digitala kanaler

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att möjliggöra rådgivning av farmaceut när du handlat läkemedel och andra varor på recept i våra digitala kanaler. Apotek Hjärtat har en skyldighet att i samband med receptexpediering så långt det är möjligt säkerställa att läkemedlet kan användas på rätt sätt genom att ge individuellt anpassad information. Vi samlar därför in dina kontaktuppgifter om du vill att en farmaceut ska kunna ringa upp dig och ge dig rådgivning.

För att vi ska kunna möjliggöra rådgivning av farmaceut gör vi följande behandling:

 • Insamling av kontaktuppgifter
 • Överlämning av kontaktuppgifter till en farmaceut
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Order- och leveransinformation*

Order- och leveransinformation* - inkluderar ordersätt och ordernummer för att säkerställa snabb rådgivning vid expressleverans   
Laglig grund Rättslig förpliktelse.  Apotek Hjärtat är skyldig enligt lag att tillhandahålla rådgivning.
Bevarandetid Om telefonkontakten inneburit att ett ärende registreras i vårt ärendehanteringssystem behandlas personuppgifterna så länge ärendet hanteras och därefter max 90 dagar. Vid känsliga personuppgifter raderas dessa så fort ärendet är avslutat.

 Ändamål:  Möjliggöra hemleverans av läkemedel med särskilda krav

Om du har köpt ett läkemedel som kräver identitetskontroll eller ålderskontroll, som exempelvis narkotika- eller nikotinklassade läkemedel, behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna få det hemleverat.

För att vi ska kunna möjliggöra hemleverans med läkemedel med särskilda krav behöver vi göra följande behandling:

 • Genomföra identitetskontroll/ålderskontroll
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter
Order- och leveransuppgifter

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.   
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat är skyldiga enligt lag att genomföra kontroller.
Bevarandetid Personuppgifter om utförd identitetskontroll kopplat till order bevaras i 5 år enligt lag.  

Ändamål:  Hantera restbetalning

Om du har köpt en receptbelagd vara i våra digitala kanaler kan du komma att behöva göra en kompletterande betalning (mot faktura) om, vid leveranstillfället, priset på din receptbelagda vara har höjts eller ditt högkostnadsskydd förändrats. För sådan fakturering behöver vi behandla personuppgifter om dig. 

För att vi ska kunna hantera restbetalning behöver vi göra följande behandlingar:

 • Utskick av faktura  
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.   
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat får inte enligt lag rabattera läkemedel eller andra varor på recept.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under 30 dagar efter utskick av restbetalning för detta syfte.

Hantera köp i våra digitala kanaler

Ändamål:  Möjliggöra köp i våra digitala kanaler

Vi behöver behandla dina personuppgifter när du genomför ett köp i våra digitala kanaler. För att fullgöra köpeavtalet måste vi kommunicera kring lagd order. Vi har även en skyldighet att upplysa dig om och underlätta för dig att utnyttja ångerrätten.

Betalningen genomförs via Klarna Checkout. Det innebär att det är Klarna AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med betalningen.

För att du ska kunna genomföra ett köp i våra digitala kanaler gör vi följande behandlingar:

 • Registrera varukorg
 • Presentera leveransalternativ
 • Registrera köp
 • Skicka orderbekräftelse och leveransbekräftelse (kvitto)
 • Skicka sms från Apotek Hjärtat till kund vid “hämta på Apotek express” och “hemleverans express”
 • Behandla din order, till exempel packar din order, skriver ut etiketter, överlämnar paket till speditör vid leveransalternativ frakttjänst och säkerställer din identitet vid utlämnande av paket till kund vid “hämta på Apotek express” och “hemleverans express”.
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter
Order- och leveransuppgifter
Köpinformation**

Identitetsuppgifter* - kan inkludera personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet
Köpinformation** - kan inkludera produkter från det integritetskänsliga sortimentet och är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Laglig grund Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra köpeavtalet.  
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella lagstadgad ångerrätt, rekla­mations- och garanti­ärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet.

Ändamål:  Möjliggöra erbjudanden för dig som medlem i våra digitala kanaler

När du som medlem handlar i våra digitala kanaler behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna nyttja dina erbjudanden och din bonus. I övrigt behandlar vi dina personuppgifter på samma sätt som är beskrivet i ändamålen under e-handelskund.

För att vi ska kunna möjliggöra erbjudanden för dig som medlem i våra digitala kanaler gör vi följande behandlingar:

 • Säker identifiering för medlem
 • Presentera personliga medlemserbjudanden
 • Presentera bonuspoäng
 • Registrera bonuscheck
 • Presentera orderhistorik som inloggad medlem 
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter
Medlemsskapsuppgifter
Order- och leveransuppgifter
Köpinformation**
Bonusuppgifter
Erbjudanden***

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.
Köpinformation** - kan inkludera produkter från det integritetskänsliga sortimentet och är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Erbjudanden*** - kan inkludera personuppgifter om produkter med nära koppling till hälsa eller receptfria läkemedel om du särskilt samtyckt till detta.
Laglig grund Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra medlemsavtalet.  
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella lagstadgad ångerrätt, rekla­mations- och garanti­ärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet.

Ändamål:  Möjliggöra samleverans för dig som medlem mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat

Vi erbjuder samleverans mellan ICA och Apotek Hjärtat för dig som är både medlem i Klubb Hjärtat och Stammis på ICA. Det innebär att du kan få dina matvaror och apoteksvaror levererade vid samma tillfälle.

För att kunna erbjuda samleveranser behöver vi säkerställa att den valda leveranstiden på ICA passar leveranstiden på Apotek Hjärtat. Detta gör vi genom att låta ICA kontrollera om ditt medlemsid har en pågående leverans hos ICA för att därmed se om samleverans är möjlig.

Vi delar ingen information om ditt specifika köp med ICA eller någon annan. ICA Sverige AB org nr 556021-0261 och Apotek Hjärtat AB har ett gemensamt personuppgiftsansvar för denna behandling.

För att du ska kunna möjliggöra samleverans mellan ICA och Apotek Hjärtat gör vi följande behandlingar:

 • Dela medlemsid med ICA
 • Matcha slot-tid med ICA-leverans
 • Skicka utvärdering till kunder som valt samleverans
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter i form av medlemsID
Order- och leveransuppgifter, (leveranstid)
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge dig möjlighet till samleverans mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat.
Bevarandetid Dina personuppgifter bearbetas för det här syftet vid matchningstillfället. Personuppgifter bevaras i loggar i 30 dagar för felsökningsändamål.

Du har alltid rätt att avregistrera dig från marknadsföringsutskick enligt marknadsföringslagen. Detta kan du antingen göra direkt i utskicket, på ett apotek, via kundservice eller via ”Mina sidor”.

Erbjudanden och annan marknadsföring

Ändamål: Utskick av nyhetsbrev

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera relevant information och ge erbju­danden om Apotek Hjärtats, ICA-bo­lags och utvalda samarbetspartners varor och tjänster om du har registrerat dig till vårt nyhetsbrev på e-handeln.

För att vi ska kunna göra utskick av nyhetsbrev gör vi följande behandlingar:

 • Registrera mejladress
 • Skicka nyhetsbrev
Kategorier av personuppgifter Kontaktuppgifter, (e-post)
Identitetsuppgifter (namn)
Laglig grund Samtycke. 
Bevarandetid Uppgifterna bevaras till dess att du avregistrerar dig från våra utskick.  

Du har alltid rätt att avregistrera dig från marknadsföringsutskick enligt marknadsföringslagen. Detta kan du göra direkt i utskicket eller kontakta kundservice.

Utvärdering av kundupplevelse

Ändamål: Hantera produktrecensioner

Vi skickar löpande ut mejl där du har tillfälle att ge recension av produkter du handlat hos oss för att vi ska ha möjlighet att kunna utvärdera vår verksamhet. För att kunna nå dig behandlar vi dina personuppgifter. Det är alltid frivilligt att svara. Svaren publiceras på vår webbplats om du särskilt godkänner detta. Tänk på att det är frivilligt att skriva ditt namn (du kan använda alias) och undvik att skriva för- och efternamn i recensionen som publiceras på webben.

För att vi ska kunna göra utskick av produktrecensioner gör vi följande behandlingar:

 • Skicka ut inbjudan till att lämna produktrecension
 • Inhämta svar
 • Publicera svar på webben
 • Genomföra analys och ta fram statistik
Kategorier av personuppgifter Kontaktuppgifter, (e-post)
Identitetsuppgifter (namn)
Köpinformation*

Köpinformation* - inkluderar aldrig köp från det integritetskänsliga sortimentet
Laglig grund Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och vårt sortiment.
Samtycke (inhämtas för varje enskild recension för att kunna publicera svar på webben)
Bevarandetid Produktrecensionerna ligger publicerade på webben under 2 år från att den publicerades sedan anonymiseras uppgifterna. Dina personuppgifter bevaras till dess att du avregistrerar dig från våra utskick.  

Du har alltid rätt att avregistrera dig från marknadsföringsutskick enligt marknadsföringslagen. Detta kan du göra direkt i utskicket eller kontakta kundservice.

Ändamål: Mäta kundnöjdhet

Vi skickar löpande ut olika kundnöjdhetsundersökningar för att ha möjlighet att kunna utvärdera vår verksamhet. För att kunna nå dig behandlar vi dina personuppgifter. Det är alltid frivilligt att svara. Svaren hanteras alltid på en aggregerad nivå (alltså en sammanslagen nivå och inte på en individnivå).

För att vi ska kunna göra utskick av kundnöjdhetsundersökningar gör vi följande behandlingar:

 • Skicka ut enkät för uppföljning viss tid efter köp
 • Inhämta svar viss tid efter köp
 • Mäta kundnöjdhet direkt efter köp
 • Inhämta svar direkt efter köp
 • Genomföra analys och ta fram rapport 
Kategorier av personuppgifter Kontaktuppgifter, (e-post)

Laglig grund Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och vårt sortiment.
Bevarandetid Dina kontaktuppgifter bevaras till dess att du avregistrerar dig från våra utskick.  

Du har alltid rätt att avregistrera dig från marknadsföringsutskick enligt marknadsföringslagen. Detta kan du göra direkt i utskicket eller kontakta kundservice.

Användning av vår app

För att du ska få den bästa möjliga upplevelsen av vår app Apotek Hjärtat kan du välja att personalisera appen. Detta är helt frivilligt och du kan välja själv hur du vill använda appen. Denna information/personuppgifter sparas bara på din telefon/enhet och är inget som vi har tillgång till.

För att vi ska kunna ge dig en personaliserad upplevelse av appen kan du välja följande:

 • Ladda upp profilbild
 • Få pushnotifikationer för påminnelse om recept
 • Få pushnotifikationer för högkostnadsskydd
 • Aktivera platsinformation för att hitta närmsta Apotek Hjärtat
 • Hantera favoritapotek

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Ändamål:  Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster 

Vi behöver behandla dina personuppgifter i samband med att kunna hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med hantering av incidenter, förändringar och problem. 

För att vi kunna hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster gör vi följande behandlingar:  

 • Utreda incidenter 
 • Genomföra felsökning/logghantering
 • Säkerställa spårbarhet och genomföra säkerhetskopiering av IT-system 
 • Utföra problem- och förändringshantering  
Kategorier av personuppgifter Samtliga uppgifter som anges under respektive ändamål.*

*Om känsliga personuppgifter förekommer är behandlingen nödvändig av skäl som hör samman med tillhandahållande av eller förebyggande hälso- och sjukvård
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat är skyldiga enligt lag att skydda våra system och tjänster.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

Enkäter och kundundersökningar

Ändamål: Genomföra enkäter och kundundersökningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera enkäter och/eller kundundersökningar med dig i syfte att utveckla, utvärdera och förbättra vår verksamhet och användarupplevelsen i våra digitala tjänster. Det är alltid frivilligt att delta i våra enkäter och/eller kundundersökningar. Svaren på enkäterna och kundundersökningarna sammanställs på en aggregerad nivå (det vill säga en sammanslagen nivå och inte på individnivå).

För att kunna genomföra enkäter och kundundersökningar görs följande behandlingar:

 • Sammanställning och urval för utskick av enkäter och kundundersökningar
 • Kommunicering av enkäter och kundundersökningar
 • Bearbetning av svar och resultat
 • Lagring
Kategorier av personuppgifter Demografiska uppgifter
Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kommunikation, det vill säga själva enkätsvaren och svar på kundundersökningen.
Information om hur du utför dina ärenden, till exempel om du föredrar att utföra dina ärenden på fysiska apotek eller i våra digitala tjänster (såsom på webben eller i appen) och information kopplat till detta. Frågor ställs aldrig på produkt- eller sortimentsnivå, inte heller ställs frågor kopplade till din hälsa och/eller sexualliv.
Laglig grund Berättigat intresse.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet och användarupplevelsen i våra digitala kanaler, såsom på webben eller i appen.
Bevarandetid Bevarandetiden för enkäterna och kundundersökningarna är två (2) år räknat från den tidpunkt för när enkäten/kundundersökningen genomfördes. 

 

 Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

Om vi misstänker att vi blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi de personuppgifter som vi har samlat in om dig för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig. Sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

 • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex.

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support, underhåll av våra IT-lösningar och andra IT-tjänster och lösningar).

 Apotek Hjärtat använder underleverantörer som kan få tillgång till dina personuppgifter. Dessa underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter och tystnadsplikt gäller även för dem.

 • ICA-bolag

Vi kan dela dina personuppgifter med ICA Sverige enligt vår gemensamma personuppgiftsbehandling. Se mer under ”Möjliggöra samleverans för dig som medlem mellan ICA Sverige och Apotek Hjärtat”

 • Övriga mottagare 

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

 

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.