Dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade. 


För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?

  • Få tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Som medlem i Klubb Hjärtat kan du när som helst logga in på Klubb Hjärtat på apotekhjartat.se för att se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter, dina intjänande bonuspoäng och i vissa fall dina personliga erbjudanden. På ditt apotek eller apotekhjartat.se kan du alltid få en utskrift på dina e-recept eller de läkemedel du hämtat ut på recept (Läkemedelsförteckningen).

Du kan även få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss. För att begära registerutdrag kan du antingen skicka en skriftlig undertecknad begäran till oss eller ringa vår Kundkontakt. Glöm inte att ange ditt personnummer vid en skriftlig förfrågan. 

  • Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rät­tas eller kompletteras. Detta gör du genom att kontakta Kundkontakt.

Som medlem i Klubb Hjärtat kan du även själv uppdatera vissa upp­gifter om dig genom att logga in på Klubb Hjärtat på apotekhjartat.se.

  • Ge och ta tillbaka ditt samtycke

I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Det betyder att vi fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter, eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare. Om du är medlem i Klubb Hjärtat och återkallar ditt samtycke för den behandlingen kan du inte längre få bonus och erbjudanden.

Kontakta Kundkontakt om du vill återkalla ett givet samtycke.

  • Avsäga dig direktreklam

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersfor­mat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket, kontakta Kundkontakt eller, om du är medlem i Klubb Hjärtat, under dina inställningar när du loggar in på apotekhjartat.se.

  • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat in­tresse.

  • Radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

  • Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock inne­bära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand­lingen begränsas.

  • Flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har till­handahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

  • Rätt till skadestånd

Du har rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.