Dina rättigheter kopplade till dina personuppgifter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att begära ut ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade eller raderade. 


För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi ibland behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?

  • Få tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Som medlem i Klubb Hjärtat kan du när som helst logga in på Klubb Hjärtat på apotekhjartat.se för att se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter, dina intjänade bonuspoäng och i vissa fall dina personliga erbjudanden. På ditt apotek eller apotekhjartat.se kan du alltid få en utskrift på dina e-recept eller de läkemedel du hämtat ut på recept (Läkemedelsförteckningen).

Du kan även få tillgång till alla dina personuppgifter genom att beställa ett registerutdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss. För att begära registerutdrag kan du antingen skicka en skriftlig undertecknad begäran till oss enligt adress och märkning ovan eller ringa vår Kundservice för att kunna legitemera dig med bankid. Glöm inte att ange ditt personnummer vid en skriftlig förfrågan. 

  • Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rät­tas eller kompletteras.

Som medlem i Klubb Hjärtat kan du även själv uppdatera vissa upp­gifter om dig genom att logga in på Klubb Hjärtat på apotekhjartat.se.

  • Ge och ta tillbaka ditt samtycke

I vissa fall kommer vi att be om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Inom Klubb Hjärtat gör du detta genom att ringa Kundservice logga in på Klubb Hjärtat på apotekhjartat.se, i vår app eller i ett apotek.

  • Avsäga dig direktreklam

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersfor­mat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket, kontakta Kundservice eller, om du är medlem i Klubb Hjärtat, under dina inställningar när du loggar in på apotekhjartat.se.

  • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse. Invändningen ska gälla skäl som hänför sig till din specifika situation. Detta gör du genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

  • Radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Så kan vara fallet om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna. Om vi behöver informationen t.ex. för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

  • Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Ett exempel på en begränsning kan vara att vi under en viss tid bara får behandla dina personuppgifter för vissa begränsade syften. Det kan dock inne­bära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand­lingen begränsas.

  • Flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har till­handahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Om du har frågor om vilka typer av uppgifter som omfattas av denna rätt kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

  • Rätt till skadestånd

Du har rätt att begära skadestånd om du lidit skada till följd av att behandlingen av dina personuppgifter har skett i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

  • Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för Apotek Hjärtats personuppgiftsbehandling. Integritetskyddsmyndigheten når du genom följande länk .

Hur utövar jag mina rättigheter?

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsombud Helin Yasar om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot Apotek Hjärtat, som exempelvis begära ett registerutdrag.

E-post: dataskyddsombud@apotekhjartat.se
Brev: Apotek Hjärtat, Box 4075, 169 04 Solna, märk kuvertet med ”Apotek Hjärtats dataskyddsombud”.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.