Kund på apotek

När du genomför ett köp på ett apotek (ej receptbelagt) kan vi i vissa fall komma att behandla dina personuppgifter. Om du gör ett köp som medlem i Klubb Hjärtat behandlas fler uppgifter än vad som anges nedan. Läs mer här om hur vi hanterar dina personuppgifter när du hämtar recept. På vissa apotek använder vi kameraövervakning och det kan innebära behandling av personuppgift.  

Vi behandlar endast uppgifter som du själv lämnar.                                                                                                  

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

 

  • Köp med betalkort

När du genomför ett köp med betalkort behandlar vi betalkortsnumret för att kunna genomföra köpet.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kortuppgifter

Köpinformation

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtalet med dig.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under köpet och under en tid av 90 dagar därefter av tekniska skäl.  

 

  • Köp på kredit

När du genomför ett köp på kredit (PayEx) behandlar vi dina personuppgifter för att kunna genomföra kreditköpet.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Personnummer

Köpinformation

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtalet med dig.

Bevarandetid:  Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts.

 

  • Hemgaranti

När du genomför en beställning med stöd av Apotek Hjärtats hemgaranti och således får varan hemskickad behöver vi kontaktuppgifter för att veta var dina varor skall levereras. Om du inom ramen för hemgarantin har köpt en receptbelagd vara kan du komma att krediteras eller behöva göra en kompletterande betalning (mot faktura) om, vid leveranstillfället, priset på din receptbelagda vara har sänkts/höjts eller ditt högkostnadsskydd förändrats. För sådan kreditering/fakturering behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Kontaktuppgifter

Köpinformation

Personnummer

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtalet med dig.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts och levererats och under en tid om 365 dagar därefter.

 

  • Kamerabevakning

På vissa apotek använder vi kameraövervakning för din och vår säkerhet och det kan innebära behandling av dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Bildmaterial

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om 30 dagar räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.

 

 

  • Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

När vi misstänker att vi blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi dina personuppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl (genom kameraövervakning). Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga i det enskilda fallet för att utreda och förhindra bedrägerier, andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda och förhindra bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.

 

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

  • Hantering, skydd och utveckling av våra tjänster, produkter och system. 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till ovan angivna ändamål. Personuppgifter i loggar för felsökning och incidenthantering bevaras under en period av 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

  • Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till respektive rättslig skyldighet.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla sina respektive rättsliga skyldigheter.

 

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rätts­liga förpliktelse som vi har och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Bok­föringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalen­derår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

 Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

  • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex. företag som levererar varor hem till dig.

  • Betaltjänstleverantör

Om du väljer att betala med betalkort delar vi kortuppgifter med leverantören av betalkortsterminalen (ICA Banken) för att hantera köpet. Om du väljer att betala på kredit delar vi dina personuppgifter med kreditgivaren (PayEx).

I de fall kreditgivare är personuppgiftsansvarig delar vi identitetsuppgifter (inklusive personnummer), kontaktuppgifter och köpinformation. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet, dvs hantera köpet. Överföringen sker med stöd av köpeavtalet med dig.

  • Övriga mottagare 

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.