Medlemsvillkor

Från den 1 februari 2020 gäller nya medlemsvillkor, de nya villkoren finns här

Allmänna villkor för Klubb Hjärtat

Januari 2019

1. Apotek Hjärtats kundklubb

Apotek Hjärtat ABs kundklubb Klubb Hjärtat riktar sig till privatpersoner som är kunder (nedan Förmånskund) hos Apotek Hjärtat AB och dess dotterbolag Apotek Hjärtat Retail AB (nedan gemensamt Apotek Hjärtat). Som Förmånskund får man möjlighet att erhålla rabatter och förmåner och samla poäng genom köp som berättigar till bonuscheckar enligt nedan.

Ansökan till Klubb Hjärtat kan beviljas fysisk person 18 år, eller över, med svenskt, norskt eller danskt personnummer och som bor i Sverige, Norge eller Danmark. För personer med skyddad identitet gäller särskilda villkor för att bli Förmånskund och sådana personer kan vända sig till Apotek Hjärtats Kundkontakt för att beviljas medlemskap i Klubb Hjärtat. Förmånskunder boende i Norge eller Danmark erhåller ett Klubb Hjärtat-kort efter registrering och övriga Förmånskunder om så önskas.

2. Villkor och förmåner

2.1   Allmänt bonuspoäng

Förmånskund äger rätt till bonuspoäng vid köp av varor och tjänster hos Apotek Hjärtat. Härutöver kan särskilda regler förekomma vid kampanjer och i andra särskilda fall enligt de villkor som närmare redovisas i varje enskilt fall. Poäng utgår inte vid betalning av läkemedel på recept, presentkort, miljöplastpåsar och förmedlade varor och tjänster. Krediteringar, rabatter, rabattkuponger, tillgodokvitton etc. berättigar inte heller till poäng. För varje krona av bonusgrundande inköp erhålls ett (1) bonuspoäng. Bonuspoäng gäller i 12 månader varefter de förbrukas.

2.2   Bonuspoäng till Förmånskunder anslutna till ICAs lojalitetsprogram

Bonuspoäng som en Förmånskund, som även är med i ICAs lojalitetsprogram, intjänat inom ramen för ICAs lojalitetsprogram tillgodoräknas Förmånskunden vid beräkning av bonuscheck.

2.3   Allmänt registrering av poäng m m

Förmånskund som vill registrera poäng/erhålla rabatter och förmåner i samband med köp ska registrera sitt KlubbHjärtat-kort, ange sitt personnummer eller uppvisa sin legitimation eller annat av Apotek Hjärtat godkänt identifikationsmedel varvid poängen registreras. Förmånskunder som även är med i ICAs lojalitetsprogram kan registrera poäng genom att använda sitt ICA-kort. Förmånskund utan svenskt personnummer kan endast registrera poäng/erhålla rabatter och förmåner genom att registrera sitt KlubbHjärtat-kort och i förekommande fall sitt ICA-kort. Bonusgrundande inköp kan endast registreras vid köptillfället och inte vid senare tillfälle.

2.4   Allmänt bonuscheck m.m.

Bonus utbetalas i form av digitala bonuscheckar som kan användas i sin helhet vid betalning av varor och tjänster hos Apotek Hjärtat. Om Förmånskunden är ansluten till ICAs lojalitetsprogram kan Förmånskunden även använda bonuschecken vid köp i ICA-butik.

Bonuscheckar kan inte användas som betalning för varor eller tjänster som ej är bonusgrundande enligt ovan eller, i förekommande fall, enligt de villkor som gäller för ICAs lojalitetsprogram. Kontant återbetalning lämnas ej och bonuscheckar kan inte inlösas mot kontanter. Vid hel eller delbetalning med bonuscheck är bonuscheckens belopp inte bonusgrundande. Giltighetstiden för en bonuscheck är sex månader.

Förmånskunder får utskick med uppgift om bl.a. insamlade bonuspoäng. Förmånskunder som även är med i ICAs lojalitetsprogram får information om totalt insamlad bonuspoäng från Apotek Hjärtat och/eller ICA. Bonuscheck erhålls nästkommande månad efter det att insamlade bonuspoäng, från köp hos Apotek Hjärtat och i förekommande fall ICA, uppgår till minst 2 500 poäng. En Förmånskund som uppnår 2 500 poäng erhåller en bonuscheck om 25 kr eller multiplar därav. Maximalt belopp per månatlig bonuscheck är 975 kronor. Eventuellt överskjutande poäng överförs till nästkommande månad. En bonuscheck är knuten till Förmånskundens personnummer alternativt KlubbHjärtat-kort och inlöses genom att Förmånskunden i samband med köp hos Apotek Hjärtat eller ICA, under förutsättning att Förmåns-kunden är ansluten till ICAs lojalitets-program, uppvisar sin legitimation, annat av Apotek Hjärtat godkänt identifikationsmedel eller drar sitt KlubbHjärtat-kort eller ICA-kort. Förmånskund utan svenskt personnummer kan endast inlösa bonuscheckar genom att använda sitt KlubbHjärtat-kort eller i förekommande fall ICA-kort.

Förmånskund kan donera sin bonuscheck till annan Förmånskund eller till av Apotek Hjärtat utvalda ändamål. En mottagande Förmånskund kommer att informeras om namnet på den person som donerat bonuschecken.

2.5   Gemensamt bonuskonto

Förmånskund kan genom att ringa Kundkontakten, bjuda in annan Förmånskund att samla bonuspoäng, intjänade hos Apotek Hjärtat och i förekommande fall inom ramen för ICAs lojalitetsprogram, till ett gemensamt bonuskonto. Den som bjuder in till sådant gemensamt bonuskonto blir huvudkontohavare. Samtliga Förmånskunder anslutna till ett gemensamt bonuskonto kan utnyttja genererade bonuscheckar. Förmånskunder ansvarar för avanmälning av insamlande till gemensamt bonus-konto. Huvudkontohavaren kan avsluta sitt eget och andra Förmånskunders insamlade till gemensamt bonuskonto och övriga Förmånskunder kan avsluta sitt insamlande till gemensamt bonuskonto. Innestående bonuspoäng och bonuscheckar vid tidpunkten för när Förmånskund avslutar insamlandet till gemensamt bonuskonto tillfaller huvudkontohavaren. Om en Förmånskund som samlar till ett gemensamt bonuskonto väljer att avsluta sitt medlemskap i Klubb Hjärtat eller avlider överförs innestående bonuspoäng och bonuscheckar till huvudkontohavaren. Om det är huvudkontohavaren som avslutat sitt medlemskap i Klubb Hjärtat eller avlider överförs dennes bonuspoäng och bonuscheckar till den äldste av de kvarvarande Förmånskunderna, alternativt till den kvarvarande Förmånskunden, som då blir huvudkontohavare. Förmånskunder med skyddad identitet kan inte samla poäng till gemensamt bonuskonto.

2.6   Kommunikation och erbjudanden

Förmånskund ska erhålla relevant och personlig kommunikation och erbjudanden om Apotek Hjärtats och av Apotek Hjärtat utvalda samarbetspartners (inklusive bolag som ingår i ICA Gruppen AB-koncernen) varor och tjänster, varvid Apotek Hjärtat kommer för att uppfylla detta åtagande analysera den information som samlas in om Förmånskunden på olika sätt, t.ex. genom att baserat på analysen sortera in olika kunder i olika kundkategorier.

3. Avtalstid och villkorsändring m m

Avtalet om medlemskap i Klubb Hjärtat gäller tills vidare. Både Apotek Hjärtat och Förmånskund kan säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Bonuspoäng och bonuscheckar som är intjänade men inte utnyttjade då avtalet upphör blir förbrukade. Apotek Hjärtat kan ändra villkoren för Klubb Hjärtat. Villkorsändringen träder i kraft 30 dagar efter att Apotek Hjärtat informerat om ändringen på www.apotekhjartat.se eller via någon av de kontaktkanaler som uppgivits, alternativt tidigare om Förmånskund godkänt de nya villkoren.

För Förmånskunder med skyddad adress används förmedlingsuppdrag via Skatteverket. Förmånskund med skyddad adress samt Förmånskund med utlandsadress ska snarast underrätta Apotek Hjärtat, om ändring av adress, telefonnummer, e-post eller andra kontaktuppgifter.

Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol. För villkoren och kommunikationen mellan Förmånskund och Apotek Hjärtat ska det svenska språket tillämpas och ha rättslig verkan. Förmånskund kan för att lösa tvisten utanför domstol vända sig till Allmänna reklamationsnämnden

4. Apotek Hjärtats behandling av personuppgifter

För information om hur Apotek Hjärtat med stöd av Förmånskunds samtycke behandlar personuppgifter inom ramen för Klubb Hjärtat och vilka rättigheter som Förmånskunder har framgår på Apotek Hjärtats hemsida, https://www.apotekhjartat.se/om-oss/var-personuppgiftsbehandling/. Det är frivilligt att lämna sitt samtycke till Apotek Hjärtats behandling av personuppgifter inom ramen för Klubb Hjärtat, men om Förmånskunden inte lämnar sitt samtycke till Apotek Hjärtats behandling av personuppgifter för att hantera bonus och kommunikation och erbjudanden kommer Förmånskund inte kunna tjäna in några bonuspoäng eller få relevant och personlig kommunikation och erbjudanden enligt dessa villkor. Slutligen om Förmånskund begär begränsning av behandling av dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kommer inte några bonuspoäng registreras eller Förmånskund få några erbjudanden under den tid som behandlingen har begränsats.

5. Kontakt

Apotek Hjärtat
Kundkontakt
Org.nr. 556791-1010
Postadress: Box 4075, 169 04 Solna
Mervärdesskattenummer: SE556773824901
E-post: kundkontakt@apotekhjartat.se
Telefonnummer: 0771-405 405

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2020 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Cookies på Hjärtat

Apotek Hjärtat använder kakor (cookies) för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt och för att analysera och utveckla våra system och tjänster. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar. Läs mer här