Behandling av personuppgifter vid receptköp

När du hämtar ut läkemedel eller andra varor på recept behandlar vi dina personuppgifter och annan information på receptet. 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

  • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du uppger när du genomför ett köp mot recept.

  • eHälsomyndigheten

Vi tar del av uppgifter om ditt högkostnadsskydd, e-recept, fullmaktsinformation, förskrivarinformation, folkbokföringsinformation, m.m. från eHälsomyndigheten.

eHälsomyndigheten tillhandahåller nationella databaser till alla svenska apotek, t. ex. högkostnadsdatabas, e-receptregister, läkemedelsförteckning och fullmaktsregister. Du kan läsa mer om eHälsomyndighetens register på ehalsomyndigheten.se.

Tystnadsplikt och sekretess

På apotek gäller samma tystnadsplikt som inom sjukvården Det innebär att vi inte lämnar ut någon information om dig till någon annan, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Inom Apotek Hjärtat är det bara behöriga personer (apotekspersonal och viss supportpersonal) som har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Behörigheten styrs av vad en person behöver veta för att kunna utföra sitt arbete.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

  • Receptkund

För att vi ska kunna göra en säker receptexpedition och för att vi skall följa lagkrav, till exempel dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till eHälsomyndigheten, måste vi behandla dina personuppgifter i samband med att du hämtar ut läkemedel eller andra varor på recept.

Vi får bara söka på din identitet när vi gör en receptexpedition eller om vi behöver göra något i samband med en expedition eller när du samtycker till det, till exempel om du vill veta om ett recept kommit in.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Namn och personnummer på receptkund och eventuellt ombud

Receptinformation, t. ex. vilket läkemedel du fått utskrivet och hur det ska tas

Expeditionsinformation, dvs. vad som expedierats

Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat är skyldiga enligt lag att dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till eHälsomyndigheten.

Bevarandetid:  Uppgifter om expedition av recept och rekvisitioner sparas 5 år.

 

  • Spara barn

För att du som förälder ska kunna ta ut recept för barn upp till 12 år, måste vi spara barnets personnummer. Uppgifterna bekräftas av eHälsomyndigheten så att du får lägga till barnet. Vi sparar barnets personnummer fram tills att barnet fyller tretton år, om du inte väljer att ta bort barnet.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Personnummer på barnet

Personnumret på vårdnadshavare

Samtycke. Vi vill att du som vårdnadshavare smidigt ska kunna spara dina personuppgifter till ditt barns personuppgifter. Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter om du vill att vi ska lagra kopplingen mellan er. Vi lagrar denna koppling endast om du särskilt samtyckt till detta.

Bevarandetid:  Tills det avslutas av vårdnadshavaren eller barnet fyller tretton år.

 

  • Förskrivare

Om du är förskrivare och skriver ut recept eller rekvisition på läkemedel eller andra varor registreras dina uppgifter vid expedition. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med vad som anges ovan under Receptkund. Sökning på identitet är endast tillåten för återrapportering av generiskt utbyte samt redovisning av uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket för tillsynsändamål.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Namn och förskrivarkod

Arbetsplatskod

Kontaktuppgifter

Rättslig förpliktelse. För att uppfylla Apotek Hjärtats lagliga skyldighet att dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till eHälsomyndigheten.

 

Bevarandetid:  Uppgifter om expedition av recept och rekvisitioner sparas 5 år.

 

  • Kvalitet och administration

Vi behandlar dina uppgifter för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten och för att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in för ändamålen Receptkund och Förskrivare och som är nödvändiga för ändamålet Kvalitet och administration. 

 

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera dina personuppgifter för ändamålet Kvalitet och administration.

 

 

 

Bevarandetid:  Uppgifter om expedition av recept och rekvisitioner sparas 5 år.

  •  Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

När vi misstänker att vi blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi de personuppgifter som vi har samlat in om dig för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig. Sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Tjänsteleverantör

Apotek Hjärtat använder underleverantörer, t.ex. IT-support, som kan få tillgång till dina personuppgifter. Dessa underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter och tystnadsplikt gäller även för dem.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som an­givits ovan om det är nödvändigt för vissa syften.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det, t.ex. Inspektionen för vård och omsorg som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård.

 

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Domstol, externa rådgivare, motparter etc

I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till domstol, rådgivare och motparter t.ex. vid patientförsäkringsärenden.

 

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till polis och/eller domstolar om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter, alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav,   alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att på begäran bidra till en pågående brottsut­redning.

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.