Inom Apotek Hjärtat anser vi att ett fokuserat hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang går hand i hand med långsiktig tillväxt under god lönsamhet. I kraft av vår storlek har vi både möjlighet och ett ansvar att bidra till en mer hållbar utveckling inom många områden. Genom vår verksamhet vill vi bidra till en bättre folkhälsa och en hållbar läkemedelsanvändning.

Apotek Hjärtats hållbarhetsarbete tar avstamp i en väsentlighetsanalys i vilken de främsta och mest relevanta hållbarhetsaspekterna har identifierats. Till de övergripande målen hör att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och ökad hälsa, men också att kontinuerligt minska den egna verksamhetens direkta och indirekta påverkan på miljön. För att möjliggöra långsiktigt värdeskapande för kunder, medarbetare, samhälle och ägare krävs dessutom att verksamheten bedrivs på ett sätt som säkerställer finansiell uthållighet och ett högt förtroende hos samtliga intressenter. Arbetet bedrivs inom den egna organisationen, men också i samverkan med leverantörer, partners och kunder. 

Fyra fokusområden

 1. 1
  Bättre läkemedelsanvändning och ökad hälsa
 2. 2
  En utvecklande arbetsplats
 3. 3
  Hållbar värdekedja
 4. 4
  Resurseffektiv verksamhet

1. Bättre läkemedelsanvändning och ökad hälsa

Stora möjligheter att bidra till en bättre hälsa för den enskilda individen, minska statens kostnader för läkemedel och samtidigt begränsa den läkemedelsrelaterade miljöpåverkan.

Hur minskar vi miljöpåverkan?

2. En utvecklande arbetsplats

Apotek Hjärtats förmåga att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla medarbetare, med rätt kompetens och inställning, är av stor betydelse för koncernens fortsatta framgång.

Läs mer om personlig utveckling.


3. Hållbar värdekedja

Inom Apotek Hjärtat bedrivs ett kontinuerligt arbete för att så långt möjligt säkerställa hållbarhetsaspekter inom samtliga delar av värdekedjan.

Läs mer om hur vi jobbar med värdekedjan.

4. Resurseffektiv verksamhet

För att nå FN:s klimatmål måste uppvärmningen på jorden begränsas, vilket framför allt kräver en dramatisk sänkning av de globala utsläppen av växthusgaser.

Nyfiken på våra mål inom miljö?


Hjärtats hållbarhetsarbete

Vi sammanfattar oss (pdf).

Kvalitet, etik och compliance

Läs mer om våra riktlinjer.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.