Leverantör

Är du företrädare för en leverantör behandlar vi personuppgifter om dig för att hantera relationen med leverantören.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du uppger som företrädare för en leverantör.

 • Ditt företag

Vi samlar in personuppgifter från det företag du arbetar för, t.ex. i samband med en upphandling eller vid ett köp av varor eller tjänster.

 • ICA-bolag

Vi är en del av ICA Gruppen-koncernen och det innebär att vi samarbetar med andra ICA-bolag (t.ex. ICA Sverige AB). Det innebär i sin tur att ICA-bolag kan komma att dela personuppgifter med varandra, t.ex. i samband med en upphandling eller vid köp av varor eller tjänster.

 • Externa personer

Vi samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss, t.ex. för att komma i kontakt med ditt företag.

 • Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar vi in information som finns allmänt tillgänglig, t.ex. på internet eller sociala medier, för att komma i kontakt med ditt företag, i samband med en upphandling eller för att hantera leverantörsförhållandet.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • Upphandling

I samband med en upphandling behandlar vi dina personuppgifter, t.ex. för att samla in kontaktuppgifter till dig som representant för leverantören inför en förfrågan eller en upphandling, för att hämta in underlag och genomföra upphandlingen.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra upphandling av leverantörer.

Bevarandetid:  Dina personuppgifter bevaras under upphandlingen och för en tid om upp till tre (3) år därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.

 

 

 • Hantera leverantörsförhållandet

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera leverantörsförhållandet, t.ex. för att kommunicera med företrädare för leverantören, hantera beställningar, administrera leverantörsfakturor, följa upp leverantörsförhållandet och samarbetet, genomföra leverantörsträffar, hantera reklamationer samt för att hantera och arkivera leverantörsavtal.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Kommunikation och övrig dokumentation kring samarbetet
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

 

Avtal.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som vi har ett aktivt leverantörsförhållande och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav. Personuppgifter i bok­föringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalen­derår då aktuellt räken­skapsår avslutades.

 

 

 • Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

När vi misstänker att vi har blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi dina personuppgifter för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.  

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga i det enskilda fallet för att utreda och förhindra bedrägerier, andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda och förhindra bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.   

 

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

 

 • Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Bevarandetid:  Dina personuppgifter sparas under samma period som anges i förhållande till ovan angivna ändamål. Personuppgifter i loggar för felsökning och incidenthantering bevaras under en period av 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

 

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare.

Vi delar personuppgifter med:

 • Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Apotek Hjärtat, t.ex. IT-tjänster.

 • ICA-bolag

ICA-bolagen delar dina personuppgifter med varandra, t.ex. i samband med en upphandling eller för att hantera en beställning av en vara eller en tjänst.

Upphandling av leverantör

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att genomföra upphandling av leve­rantörer.

 

Hantera leverantörsförhållande

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att hantera leverantörsförhållande.  

 

 • Övriga mottagare 

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat­ionen (t.ex. för att hantera och bemöta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol och polisen.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter, rättsvårdande myndigheter etc.

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

 

 

 

 

 

 

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.