Personuppgiftsbehandling när du söker jobb eller praktik på apotek hos oss

När du söker en tjänst eller praktik hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att exempelvis hantera rekryteringsprocessen eller praktikförfarandet. Vi behandlar även dina personuppgifter om du har praktik hos oss på Apotek Hjärtat. Likaså kan vi behandla dina uppgifter om du anmäler ditt intresse för nyhetsutskick om bl.a. jobb och karriär inom Apotek Hjärtat och för att vi ska kunna kontakta dig om intressanta tjänster. Apotek Hjärtat är personuppgiftsansvarig, org 556773-8249, för dessa personuppgiftsbehandlingar om inte annat särskilt anges nedan.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.      

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du själv, direkt eller indirekt, lämnar till oss i samband med re­kryteringsprocessen, till exempel i CV och personligt brev och i testresultat. 

 • Rekryteringsföretag

Om vi har anlitat ett rekryteringsföretag samlar vi in de personuppgifter som rekryteringsföretaget lämnar till oss.

 • Referenspersoner

Vi hämtar normalt in omdömen från referenspersoner i slutfasen av rekryteringsprocessen. I sådant fall samlar vi in de personuppgifter som referenspersonen lämnar om dig.

 • Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar vi in information som finns allmänt tillgänglig, till exempel LinkedIn, som underlag för bedömning av en ansökan.

 • Offentliga register

Om du söker en tjänst som kräver legitimation inom hälso- och sjukvården kontrollerar vi din legitimation gentemot Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Universitet

Om du söker praktik hos oss och gör det via universitetsportalen inhämtar vi personuppgifter i och med vårt samarbete med landets universitet.  

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Rekryteringsprocessen

Ändamål: Hantera ansökan och urval

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera ansökan och urval i ett första skede av rekryteringsprocessen på bästa sätt. Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig under processen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter), till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt med­lemskap, efterfrågar vi aldrig och behandlar endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss. 

För att kunna hantera rekryteringsprocessen gör vi följande behandlingar:

 • Ta emot ansökan
 • Granska och göra urval på kandidater
 • Genomföra eventuella psykometriska tester (logiska problemlösnings- och personlighetstester) och diverse urvalsfrågor.
 • Genomföra intervjuer
 • Kommunicera
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter (eventuellt personnummer om du anger det i ditt CV eller personliga brev)
Kontaktuppgifter
Demografiska uppgifter
Bild- och ljudmaterial
Kompetensuppgifter
Uppgift om omdöme
Uppgift om sociala förhållanden*
CV
Logginformation
Lön- och ersättningsuppgifter
Kommunikation** Uppgift om sociala förhållanden* - inkluderar uppgifter om ditt civilstånd och familjeliv om du lämnar in sådant i din ansökan
Kommunikation**- kan inkludera känsliga personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt med­lemskap, om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt ut­tryckliga samtycke. Känsliga personuppgifter raderas direkt om de saknar relevans.
Laglig grund Berättigat intresse. Apotek Hjärtat har ett berättigat intresse av att rekrytera anställda för att se till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Ändamål: Hantera slutkandidater

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera rekryteringsprocessen på bästa sätt. Om du är en slutkandidat i rekryteringsprocessen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullfölja rekryteringen. Exempelvis kan vi behöva genomföra psykometriska tester (logiska problemlösnings- och personlighetstester) och referenstagning under denna del av rekryteringsprocessen.

För att kunna hantera slutkandidater gör vi följande behandlingar:

 • Genomföra intervjuer
 • Genomföra psykometriska tester (logiska problemlösnings- och personlighetstester)
 • Genomföra ev kontroll mot offentliga register
 • Genomföra arbetsprovstester
 • Genomföra bakgrundskontroller för nyckelpositioner (t.ex. examen, finansiell ställning och bolagsengagemang)
 • Genomföra referenstagning
 • Upprätta anställningsavtal
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter* (eventuellt personnummer om du anger det i ditt CV eller personliga brev)
Kontaktuppgifter
Kompetensuppgifter
Uppgift om omdöme
Uppgift om sociala förhållanden**
Kommunikation***
Testuppgifter
Demografiska uppgifter
CV
Lön- och ersättningsuppgifter
Logginformation
Bild- och ljudmaterial

Identitetsuppgifter*- inkluderar personnummer för att kunna upprätta ett anställningsavtal och för att kunna genomföra kontroll mot offentliga register
Uppgift om sociala förhållanden** - inkluderar uppgifter om ditt civilstånd och familjeliv om du lämnar in sådant i din ansökan
Kommunikation**- kan inkludera känsliga personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt med­lemskap, om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt ut­tryckliga samtycke. 
Laglig grund Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal träffas.
Rättslig förpliktelse vad gäller kontroll mot offentliga register då vi är skyldiga enligt lag att kontrollera legitimerade yrken. 
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Ändamål: Hantera framtida rekrytering efter avslutat ansökningsförfarande

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera framtida rekrytering på bästa sätt. Om du lämnar ditt samtycke behandlar vi personuppgifter efter avslutat ansökningsförfarande för att kunna kontakta dig vid eventuella framtida jobb.

För att kunna hantera framtida rekrytering gör vi följande behandlingar:

 • Lagra framtida kandidater
 • Hantera jobbpreferenser
 • Skicka ut jobbaviseringar
 • Hantera registreringar av jobbaviseringar
 • Kontakt via e-post etc

Apotek Hjärtat AB och ICA-bolagen är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna

Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter* (eventuellt personnummer om du anger det i ditt CV eller personliga brev)
Kontaktuppgifter
Demografiska uppgifter
Bild- och ljudmaterial
Lön- och ersättningsuppgifter
Kompetensuppgifter
Uppgift om omdöme
Uppgift om sociala förhållanden*
CV
Logginformation
Kommunikation
Uppgift om sociala förhållanden* - inkluderar uppgifter om ditt civilstånd och familjeliv om du lämnar in sådant i din ansökan
Laglig grund Samtycke.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för framtida rekrytering och raderas 26 månader efter senaste aktivitet eller till dess att du tar bort din ansökan. 

Ändamål: Hantera karriärmöjligheter för framtida rekrytering

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera framtida rekrytering på bästa sätt. Om du anmält ditt intresse för nyhetsutskick om jobb och karriär skickar vi jobbaviseringar eller jobbpreferenser. Om du registrerat dig för möjligheten att få information om event som Apotek Hjärtat och ICA Gruppen genomför inom rekrytering och karriärmöjligheter skickar vi nyhetsbrev avseende sådana event. Inom ramen för hanteringen av framtida karriärmöjligheter kan Apotek Hjärtat komma att kontakta dig till exempel via e-post eller telefon. Vi behandlar även dina uppgifter för att du ska kunna skapa och registrera ett kandidatkonto.

För att kunna hantera framtida rekrytering gör vi följande behandlingar:

 • Inhämta kontaktuppgifter via formulär/länk 
 • Skicka ut nyhetsbrev
 • Hantera jobbpreferenser
 • Skicka ut jobbaviseringar
 • Hantera registreringar av jobbaviseringar
 • Kontakt via e-post etc.
 • Registrera och hantera användarkonto
 • Skapa översikt för vilka uppgifter som en kandidat lämnat
 • Matchning av kandidaters profiler med lämpliga jobb eller framtida jobbmöjligheter (profilering)

Apotek Hjärtat AB och ICA-bolagen är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna.

Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter* (eventuellt personnummer om du anger det i ditt CV eller personliga brev)
Kontaktuppgifter
Demografiska uppgifter
Bild- och ljudmaterial
Lön- och ersättningsuppgifter
Kompetensuppgifter
Uppgift om omdöme
Uppgift om sociala förhållanden*
CV
Logginformation
Kommunikation**

Uppgift om sociala förhållanden* - inkluderar uppgifter om ditt civilstånd och familjeliv om du lämnar in sådant i din ansökan
Kommunikation**- Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter då dessa saknar relevans för detta ändamål.
Laglig grund Berättigat intresse
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för framtida rekrytering och raderas 13 månader efter senaste aktivitet t.ex. när du delat ny information med Apotek Hjärtat eller när du avregistrerar dig för en prenumeration av en tjänst. Därefter sparas endast anonymiserad data bestående av ett referensnummer för rapport- och statistiksyfte

Ändamål: Hantera uppsökande rekrytering

Ibland hanterar vi uppsökande rekrytering där vi söker efter lämpliga kandidater som inte har hittat till oss ännu. För att kunna arbeta med uppsökande rekrytering behöver vi behandla dina personuppgifter.

För att kunna hantera uppsökande rekrytering gör vi följande personuppgiftsbehandlingar:

 • Söka upp och kontakta lämpliga kandidater
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kompetensuppgifter

Laglig grund Berättigat intresse. Apotek Hjärtat har ett berättigat intresse av att rekrytera anställda för att se till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras till dess att vi kontaktat dig och fått svar om du är intresserad av en tjänst eller inte. Vid intresse sparas dina personuppgifter till dess att tjänsten är tillsatt eller om du inte längre är intresserad av tjänsten..

Ändamål: Utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen. Detta gör vi genom att exempelvis ta fram rapporter och statistik över antalet ansökningar per tjänst eller genom att skicka ut en enkät till dig efter avslutad process. Det är helt frivilligt att svara på dessa enkäter och svaren hanteras alltid på en aggregerad nivå (alltså en sammanslagen nivå och inte på en individnivå). 

För att kunna utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen gör vi följande behandlingar:

 • Skicka ut enkäter
 • Inhämta och sammanställa svar på en aggregerad nivå
 • Ta fram statistik och rapporter på en aggregerad nivå
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Kommunikation
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att följa upp och utvärdera rekryteringsprocessen.
Bevarandetid Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tills vidare.

Praktikant

Ändamål: Hantera kommande farmaceutpraktikanter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera kommande farmaceutpraktikanter på bästa sätt. Vi samarbetar med universitet för att kunna få in farmaceutpraktikanter hos oss på Apotek Hjärtat och för att kunna få kontakt med kommande medarbetare.

För att kunna hantera kommande farmaceutpraktikanter gör vi följande behandlingar:

 • Inhämta uppgifter från universitetsportal
 • Registrera kommande farmaceutpraktikanten på ett praktikapotek
 • Informera utfall av farmaceutpraktikant till apotek
 • Registrera förändringar av handledare/apotek (om relevant)
 • Informera farmaceutpraktikanten om praktikplats
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Utbildning
Laglig grund Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt praktikavtal träffas.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under din praktikperiod.

Ändamål: Hantera farmaceutpraktikanter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera farmaceutpraktikanter på bästa sätt. Vi samarbetar med universitet för att kunna få in farmaceutpraktikanter hos oss på Apotek Hjärtat och för att kunna få kontakt med kommande medarbetare. När du väl fått en praktikplats hos oss på Apotek Hjärtat behöver vi hantera dina personuppgifter för att du ska kunna utföra din praktik hos oss. Vi delar ut praktikförmån till våra praktikanter om du vill det. Det är inte tvingande att lämna sådana personuppgifter till oss utan helt frivilligt.

För att kunna hantera kommande farmaceutpraktikanter gör vi följande behandlingar:

 • Registrera och hantera användarkonton
 • Genomföra behörighetsstyrning
 • Registrera uppgifter för schemaläggning
 • Skicka bedömning/utvärdering till universitet
 • Registrera uppgifter för praktikförmån (valfritt)
 • Betala ut praktikförmån (valfritt)
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter
Praktikantuppgifter
Demografiska uppgifter
Organisatoriska uppgifter
Uppgift om omdöme
Praktikförmån- och ersättningsuppgifter
Närvaro- och frånvarouppgifter**

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet samt betala ut praktikförmån
**Närvaro- och frånvarouppgifter - kan inkludera känsliga personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter
Laglig grund Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra praktikavtalet.   
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under din praktikperiod och därefter bevaras praktikförmån- och ersättningsuppgifter under 7 år för bokföringsändamål. Personuppgifter kopplad till schemaläggning sparas 10 år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Ändamål: Hantera praktisk tjänstgöring

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera praktisk tjänstgöring. Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för apotekare utbildade utanför EU/EES. För att du ska kunna praktisera på något av våra apotek behöver vi skicka in uppgifter till Socialstyrelsen.

För att kunna hantera praktisk tjänstgöring gör vi följande behandlingar:

 • Skicka in blankett/ansökan till Socialstyrelsen
 • Skicka bedömning/utvärdering till Socialstyrelsen 
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter
Praktikantuppgifter
Demografiska uppgifter
Uppgift om omdöme
Utbildning

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet 
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat är skyldiga enligt lag att skicka denna information till Socialstyrelsen. 
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under din praktikperiod.

Ändamål: Genomföra event/utbildning med externa parter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du medverkar i event som Apotek Hjärtat arrangerar (digitalt eller fysiskt) för att registrera ditt deltagande, genomföra aktiviteten, i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kanaler och för att följa upp efteråt. Vi vill kunna visa upp eller utbilda om Apotek Hjärtat för att kunna attrahera och rekrytera dig som medarbetare till oss.

För att kunna genomföra event/utbildning med externa parter gör vi följande behandlingar:

 • Ta fram potentiella mötesdeltagare
 • Skicka ut deltagarinbjudan
 • Registrera deltagare som har tackat ja
 • Samla in matpreferenser vid fysiska träffar
 • Registrera frågor och svar  
 • Följa upp event/utbildning genom att skicka ut enkäter till deltagare
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Matpreferensuppgifter*
Kommunikation*
Bild- och ljudmaterial

*innehåller det du skriver i chatten/digitala verktyg Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter (matpreferenser), behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Uppgifterna behandlas för att planera inför, genomföra och följa upp efteråt.
Laglig grund Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att kunna genomföra event/utbildningar med externa parter.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att event/utbildningen är genomförd. 

Ändamål: Hantera övriga praktikanter (som inte är farmaceutstudenter)

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera dig som praktikant på Supportkontoret. Vi tar ibland emot praktikanter som kommer från universitet eller högskola och som ska genomföra sin LiA. När du väl fått en praktikplats hos oss på Apotek Hjärtat behöver vi hantera dina personuppgifter för att du ska kunna utföra din praktik hos oss

För att kunna hantera övriga praktikanter gör vi följande behandlingar:

 • Registrera inkomna ansökningar
 • Genomföra samtal med ansökande
 • Registrera och hantera konto/behörigheter
Kategorier av personuppgifter Identitetsuppgifter*
Kontaktuppgifter
Praktikantuppgifter
Demografiska uppgifter
CV
Organisatoriska uppgifter
Uppgift om omdöme
Närvaro- och frånvarouppgifter**

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer. För att möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet 
**Närvaro- och frånvarouppgifter - kan inkludera känsliga personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter
Laglig grund Avtal. Behandlingen är nödvändig för att ingå och fullgöra praktikavtalet.   
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under din praktikperiod.

Hantera visselblåsarärenden 

Ändamål:  Hantera visselblåsarärenden 

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för Apotek Hjärtats process för hantering av visselblåsarärenden. 

Vi gör då bland annat följande behandlingsaktiviteter: 

 • Tar emot inkomna rapporter
 • Bedömer innehållet i rapporten för att avgöra om det rapporterade faller inom ramen för ett visselblåsarärende. 
 • Vidarebefordrar rapporter som inte är visselblåsarärenden till annan lämplig process eller funktion inom Apotek Hjärtat för utredning 
 • Utreder och utvärderar rapporter som ansetts vara ett visselblåsarärende 
 • Kommunicerar med dem som har lämnat uppgifter och andra berörda parter 
 • Följer upp rapporter som har lämnats in 
 • Lagrar avslutade ärenden (innehåller inte personuppgifter) 
 • Tar fram rapporter och statistik på övergripande nivå (innehåller inte personuppgifter) 
Kategorier av personuppgifter • Identitetsuppgifter* • Känsliga personuppgifter • Kontaktuppgifter • Ärendeuppgifter • Incidentuppgifter  Identitetsuppgifter*- inkluderar personnummer i de fall det krävs för att kunna ta ett visselblåsarärende vidare som ett arbetsrättsligt ärende eller polisanmälan 
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för Apotek Hjärtat i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Eventuella känsliga personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och misstanke om brott, behandlas när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten och i förhållande till visselblåsarlagstiftningen.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras för en tid om två (2) månader från det att ärendet avslutats och eller för en längre tid men maximalt två (2) år efter att ett ärende är avslutat om det är nödvändigt för att Apotek Hjärtat ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav samt tillvarata sin rätt vid en eventuell tvist. 

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

Ändamål:  Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster 

Vi behöver behandla dina personuppgifter i samband med att kunna hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med hantering av incidenter, förändringar och problem. 

För att vi kunna hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster gör vi följande behandlingar:  

 • Utreda incidenter 
 • Genomföra felsökning/logghantering
 • Säkerställa spårbarhet och genomföra säkerhetskopiering av IT-system 
 • Utföra problem- och förändringshantering 
Kategorier av personuppgifter Samtliga uppgifter som anges under respektive ändamål.
Laglig grund Rättslig förpliktelse. Apotek Hjärtat är skyldiga enligt lag att skydda våra system och tjänster.
Bevarandetid Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Utrednings- och säkerhetsskäl samt för att hantera rättsliga krav

Om vi misstänker att vi blivit utsatta för bedrägeri eller andra lagöverträdelser behandlar vi de personuppgifter som vi har samlat in om dig för utrednings- och säkerhetsskäl. Likaså behandlar vi dina personuppgifter om du har rättsliga krav mot Apotek Hjärtat eller om vi har rättsliga krav mot dig. Sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda bedrägerier och andra lagöverträdelser samt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvara mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi kan dela dina personuppgifter med:

Leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer med den lagliga grunden berättigat intresse. Dessa företag får endast an­vända dina person­uppgifter enligt våra tydliga instruktioner och de får inte an­vända dina uppgifter för egna ända­mål. Vi har leverantörer som hjälper oss med

 • IT-tjänster (företag som levererar IT-lösningar, hanterar drift, ger teknisk support och underhål­ler våra IT-system)
 • personlighets- och för­mågetester (företag som genomför personlighets- och förmågetester och sammanställer resultat av testerna).

Vi ansvarar för det mesta hur dina personuppgifter hanteras av de leverantörer som utför uppgifter åt oss. Ibland kan våra leverantörer ses som självständigt personuppgiftsansvarig och i sådant fall får du information om det. 

Myndigheter

Inför en eventuell anställning måste vi i vissa fall dela de personuppgifter som vi har samlat in, för att hantera rekryteringsprocessen, med berörda myndigheter. Det gör vi för att uppfylla Apotek Hjärtats rättsliga skyldigheter (till exempel kontroll av behörighet som är en för­utsättning för tjänsten). Vi kan också komma att dela dina personuppgifter som vi samlat in, i samband med rekryteringsprocessen, för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav. Sådan delning är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer

I vissa fall delar vi dina personuppgifter som vi samlat in i samband med rekryteringsprocessen med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Det gör vi för att uppfylla Apotek Hjärtats rättsliga skyldigheter (till exempel förhand­lings- och informations­plikt vid tillsättning av en chef). Vi kan också komma att dela dina personuppgifter som vi samlat in, i samband med rekryteringsprocessen, för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav. Sådan delning är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Externa rådgivare

Om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav kan vi dela dina personuppgifter som vi samlat i samband med rekryteringsprocessen med externa rådgivare (till exempel advokatbyråer eller andra jurist­byråer). Sådan delning är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.