Hållbarhetsstyrning

Apotek Hjärtats styrelse och ledning har antagit ett ramverk och övergripande hållbarhetsmål som sätter riktlinjerna för hur organisationen ska agera ansvarsfullt som företag och arbetsgivare. Ramverket är ett komplement till gällande lagstiftning och består både av interna regelverk och riktlinjer samt anslutning till externa principer och rekommendationer.

Hållbarhetsbilaga

Vår hållbarhetsbilaga vänder sig till våra leverantörer och samarbetspartner om vad vi förväntar oss av dem kring socialt ansvar, miljöhänsyn och affärsetik. Hållbarhetsbilagan sammanfattar internationellt vedertagna standarder som FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt ILO:s kärnkonventioner. Vi kräver att samtliga leverantörer och övriga samarbetspartner respekterar hållbarhetskrav och uppfyller samtliga dess krav.

För en god morgondag

Apotek Hjärtat omfattas av ICA Gruppens övergripande mål inom hållbarhetsområdet. ICA Gruppens hållbarhetsarbete är omfattande och rymmer höga ambitioner och en mängd aktiviteter. För att strukturera informationen kring arbetet används konceptet För en god morgondag med fem underområden: lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.

Policyer

ICA Gruppen har flera övergripande policyer som tydliggör regelverk och instruktioner. Uppförandekod och inköpspolicyer förklarar etiska ställningstaganden internt och gentemot våra leverantörer. Hållbarhetspolicyn beskriver Apotek Hjärtats inställning till miljö- och klimatfrågor och de övergripande principerna för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsrådet

Under 2020 implementerade Apotek Hjärtat ett hållbarhetsråd som rapporterar till företagets ledningsgrupp. Hållbarhetsrådet förbereder och koordinerar strategiska beslut åt ledningsgruppen och förbereder den årliga väsentlighetsanalysen. Hållbarhetsrådet träffas regelbundet flera gånger per år. Beslut om specifika policyer och riktlinjer, mål och KPI:er inom hållbarhet fattas av ledningsgruppen. Under 2022 träffades rådet mer frekvent, för att fördjupa samtalen om främst miljö och socialt ansvar.

FN:s Global Compact

Apotek Hjärtat följer både FN:s Global Compact och den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna. Global Compact är världens mest använda hållbarhetsramverk, med över 6 000 medlemmar från 135 länder. De organisationer som deltar i Global Compact förbinder sig att leva upp till tio principer kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och antikorruption, samt att respektera dessa i hela sin värdekedja.

ILO:s kärnkonventioner

Apotek Hjärtat följer Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta så kallade kärnkonventioner som utgör en minimistandard för arbetsvillkor, lika över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, som till exempel rätten att organisera sig fackligt, lika lön för lika arbete för män och kvinnor samt att avskaffa barnarbete.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2023 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.