En utvecklande arbetsplats

Konkurrensen om duktiga, erfarna och engagerade farmaceuter är hög. Apotek Hjärtats förmåga att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla medarbetare, med rätt kompetens och inställning, är av stor betydelse för koncernens fortsatta framgång.

Apoteksbranschens höga tillväxttakt har haft en stor effekt på behovet av kompetent arbetskraft. Samtidigt som efterfrågan på utbildad arbetskraft ökat, har antalet sökande minskat till de farmaceutiska utbildningarna. I kombination med stora pensionsavgångar inom branschen har utvecklingen lett till hård konkurrens om utbildade medarbetare.Apotek Hjärtat strävar efter att erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor och förmåner, goda möjligheter till löpande kompetensutveckling samt en stimulerande, säker och hälsosam arbetsmiljö. Utöver extern rekrytering pågår ett målmedvetet arbete i syfte att möjliggöra och uppmuntra till intern rörlighet.

Kontaktperson: Per Bergman, HR-chef

En platt organisation – med fokus på att hjälpa, utveckla och utvecklas

I Apotek Hjärtat förenas det stora företagets tillgång till resurser, kompetens och struktur med det lilla företagets förmåga till snabbrörlighet och förändringsförmåga. Beslutsvägarna är korta och möjligheten till inflytande stort. Apotek Hjärtat har ett starkt arbetsgivarvarumärke präglat av tydliga värderingar och stora ambitioner att fortsätta utvecklas. Kulturen präglas av dels en vilja att hjälpa andra må bättre, dels en ambition om att bidra till apoteksnäringens fortsatta utveckling. Den uttalade målsättningen är att utveckla framtidens apotek med nya tjänster och ökad tillgänglighet. Denna strävan, i kombination med verksamhetens storlek, innebär goda möjligheter för den som vill utvecklas och växa i ansvar.

Kvalificerade medarbetare

Antalet anställda på Apotek Hjärtat uppgick i slutet av 2021 till cirka 4 000. En absolut majoritet av medarbetarna arbetar på något av de cirka 390 apoteken. Medarbetarna på apoteken består framför allt av farmaceuter (apotekare och receptarier) och apotekstekniker. En mindre andel består även av apoteksassistenter.

För att arbeta med rådgivning kring receptläkemedel och receptfria läkemedel på ett apotek krävs rätt utbildning. Medarbetare som ansvarar för hanteringen av receptbelagda läkemedel är legitimerade receptarier eller apotekare. Svenska apotek ligger i framkant i Europa när det gäller medarbetarnas utbildningsnivå. För att bli apotekare och receptarie krävs en 5- respektive 3-årig universitetsutbildning. Apoteksteknikerutbildningen finns som yrkeshögskoleutbildning på ett och ett halvt år.

Utbildning

Inom Apotek Hjärtat läggs stor kraft på kontinuerlig kompetensutveckling. Det kan handla om att fylla i de gap som finns men också möjliggöra nästa steg i karriären. Målet är att ge varje medarbetare möjlighet att växa och utvecklas – i nuvarande roll, som ledare eller specialist.

Löpande kompetensutveckling

Utöver obligatoriska utbildningar inom exempelvis farmaci, regelverk, arbetsmiljö och miljökrav erbjuds möjlighet till vidareutbildning utifrån befattning, kompetensprofil, önskemål och behov.  Stor kraft läggs även på att kontinuerligt utveckla ledarskapet genom strukturerade och återkommande ledarskapsutbildningar för chefer, befintliga såväl som blivande. Stort fokus ligger även på att utveckla och säkerställa kompetens inom områden som t ex affärsmannaskap, strategi, värderingar och kommunikation.

Traineeprogram för blivande apotekschefer

Apotek Hjärtats traineeprogram är i första hand riktat mot befintliga och nyanställda medarbetare med ambition och önskan om att bli apotekschefer. Under traineeperioden varvas teori och praktik. Deltagarna gör studiebesök i olika delar av verksamheten, deltar i nätverksträffar och genomför egna projektarbeten.

Praktikplatser för farmaceutstudenter

Apotek Hjärtat tar varje år emot ett antal praktikanter från de svenska farmaceututbildningarna.

Praktikanterna deltar fullt ut i det dagliga arbetet. Utöver grunderna inom egenvård och receptexpedition ger praktiktiden full inblick i vad det innebär att arbeta på ett apotek.

Säker och god arbetsmiljö

Engagerade och motiverade medarbetare utgör navet i Apotek Hjärtats verksamhet. Konkurrensen om utbildade farmaceuter och apotekare är hård, och den upplevda arbetsmiljön utgör ett viktigt inslag i arbetet med att behålla och attrahera medarbetare med rätt kompetens och inställning.        

Inom Apotek Hjärtat bedrivs ett systematiskt, strukturerat och proaktivt arbete med att främja en god fysisk och social arbetsmiljö. Arbetet rymmer flera dimensioner: välbefinnande och engagemang såväl som förebyggande arbetare med att förebygga och minimera risken för arbetsplatsrelaterade olyckor.

Arbetet styrs utifrån fastställda mål. Till dessa hör att kontinuerligt förbättra det övergripande arbetsklimatet (som bl a innebär att minska sjukfrånvaron, öka engagemangsindex och säkerställa rätt bemanning på apoteken), att öka kunskapen om arbetsmiljön och att kontinuerligt minska antalet arbetsrelaterade skador och olyckor. Utöver de gemensamma målen sätter även varje apotek sina egna arbetsmiljömål.

Medarbetarnas hälsa är en högt prioriterad fråga och Apotek Hjärtat lägger stor kraft på att mäta och följa upp de satsningar som genomförs. Ett viktigt led i detta arbete är den årliga medarbetarundersökningen. Undersökningen fokuserar främst på de tre huvudområdena engagemang, välbefinnande och ledarskap.

Proaktivt säkerhetsarbete

I likhet med all annan typ av handelsverksamhet är Apotek Hjärtat förknippad med risk för rån och andra typer av hotfulla situationer. Det kan röra sig om situationer där individer på olika sätt vill tillskanska sig pengar eller läkemedel. Denna risk kan aldrig helt elimineras men genom förebyggande arbete kan den minskas – och genom rätt typ av stöd till drabbade medarbetare kan det personliga lidandet i någon mån minskas.

Viktiga inslag i arbetet består av kontinuerlig utbildning, identifiering av risklägen och genomförande av proaktiva åtgärder. Det kan exempelvis röra sig om investeringar i tekniska lösningar, bl a kontanthanteringslösningar.

Vid rån eller liknande händelser aktiveras Apotek Hjärtats egen krisorganisation. Organisationen är jourbemannad dygnet runt och består av representanter för olika funktioner inom företaget. Den primära uppgiften är att ta hand om drabbade medarbetare och ge dem det stöd de behöver. Arbetet följer en tydligt etablerad struktur, men där stor anpassning görs efter den enskilde medarbetarens upplevelse och behov.

Tydligt arbetsmiljöansvar

Apotek Hjärtat har under senare år bedrivit ett fokuserat arbete för att säkerställa efterlevnad av den föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft under våren 2016. Föreskriften reglerar bland annat arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det organisatoriska arbetsmiljöansvaret har tydliggjorts och det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats. Vi arbetar med rutiner och nyckeltal i syfte att möjliggöra tydligare uppföljning inom dessa områden.

Mångfald och jämställdhet

Apotek Hjärtat strävar efter att ha en organisation och medarbetare som återspeglar hur samhället ser ut. I takt med förändrad demografi kommer ökad intern mångfald att bli en allt starkare konkurrensfördel. Mångfaldsarbetet handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter, för att ­därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet i produkter, tjänster och ­service.

I och med den rådande flyktingsituationen de senaste åren har antalet nyanlända personer med en utländsk apotekarlegitimation ökat i Sverige. Farmaceuter med utbildning från andra länder är ett välkommet tillskott på den svenska apoteksmarknaden.

Apotek Hjärtat strävar efter en jämn könsfördelning. Vid rekrytering ska, utöver rätt kompetens, också könsfördelningen beaktas och hållas balanserad. Även när det gäller chefspositioner är målet att ha en jämn fördelning mellan könen.

Kvalitet, etik och compliance

Ett av våra fokusområden.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2022 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.