Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Furosemid Recip Tablett 25mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Furosemid Varunummer: 511949 Apotekets varuid: 6302
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Furosemid Recip är och vad det används för

  Furosemid Recip innehåller den aktiva substansen furosemid som är ett urindrivande medel, som befriar kroppen från överskott av vätska (ödem) samt sänker blodtrycket. Med urinen försvinner även salter (klorid, natrium, kalcium, magnesium och kalium). Den ökade urinutsöndringen börjar efter ½-1 timme, är som störst efter 1-2 timmar och varar i 4-6 timmar.

  Furosemid Recip används vid akut vätskeansamling i lungorna (lungödem), vätskeansamling i andra delar av droppen orsakad av dålig hjärt-, njur- eller leverfunktion, högt blodtryck.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Furosemid Recip

  25 mg och 40 mg tabletter
  furosemid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar furosemid använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Furosemid Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Furosemid Recip
  3. Hur du använder Furosemid Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Furosemid Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Furosemid Recip är och vad det används för

  Furosemid Recip innehåller den aktiva substansen furosemid som är ett urindrivande medel, som befriar kroppen från överskott av vätska (ödem) samt sänker blodtrycket. Med urinen försvinner även salter (klorid, natrium, kalcium, magnesium och kalium). Den ökade urinutsöndringen börjar efter ½-1 timme, är som störst efter 1-2 timmar och varar i 4-6 timmar.


  Furosemid Recip används vid akut vätskeansamling i lungorna (lungödem), vätskeansamling i andra delar av droppen orsakad av dålig hjärt-, njur- eller leverfunktion, högt blodtryck.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Furosemid Recip

  Använd inte Furosemid Recip

  • om du är allergisk mot furosemid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du använder vissa blodtryckssänkande och vätskedrivande medel (tiazider eller tiazidbesläktade läkemedel).

  • om du använder sulfa eller viss typ av tabletter mot diabetes, så kallade sulfonamider.

  Skall inte heller användas vid svår lever- eller njursjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Furosemid Recip.


  Om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.


  Det är särskilt stor risk för en kaliumbrist första tiden man tar medicinen samt om man samtidigt med Furosemid Recip tar hjärtmedicin som innehåller digitalis. En strikt saltfattig kost bör undvikas när man tar vätskedrivande medicin.

  Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/ svalget/ munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Hos för tidigt födda barn kan användning av furosemid leda till att förkalkning i njurarna eller njurstenar utvecklas.

  Andra läkemedel och Furosemid Recip

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel:

  • gentamicin (antibiotika som ges vid allvarliga infektioner)

  • kaptopril och andra ACE-hämmare (mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

  • digitalis (hjärtmedicin)

  • indometacin, propionsyraderivat (antiinflammatoriska läkemedel som bl a ges vid reumatiska sjukdomar)

  • litium (ges vid mano-depressiva sjukdomar)

  • sotalol (mot oregelbunden hjärtverksamhet)

  Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

  Furosemid Recip med mat

  Om tabletten tas tillsammans med mat kan effekten av Furosemid Recip fördröjas och minska något.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Furosemid Recip under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Hos ammande mödrar kan mjölkmängden minska.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Av vissa biverkningar (exempelvis oönskat kraftigt blodtrycksfall) kan vakenhetsgrad och reaktionsförmåga försämras vilket kan påverka förmågan att framföra motorfordon eller hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Furosemid Recip innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Furosemid Recip

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna vid vätskeansamling (ödem) är 1 tablett à 25 mg eller 1 tablett

  à 40 mg på morgonen.

  Vanlig dos för vuxna vid högt blodtryck är från 1 tablett à 25 mg upp till 2 tabletter

  à 40 mg per dag.

  Om du använt för stor mängd av Furosemid Recip

  Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ): Rubbningar i saltbalansen, framför allt brist på kalium, kan uppkomma på grund av Furosemid Recips saltdrivande egenskaper. De vanligaste symtomen på denna biverkan är trötthet och muskelsvaghet. Förhöjd halt av urinsyra i kroppen kan förekomma, vilket kan utlösa giktanfall hos personer som lider av sjukdomen gikt. Minskad blodvolym kan förekomma vid intensiv terapi.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Illamående, kräkning. Dövhet (ibland bestående).


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare ): Kärlväggsinflammationer. Påverkan på blodbilden som t.ex. agranulocytos. Hudreaktioner såsom klåda, nässelutslag, fjällning, rodnad och inflammation i huden, små blödningar i hud och slemhinnor. Förhöjd blodsockerhalt. Yrsel och öronsus vid behandling med mycket höga doser. Nedsättning av hörseln, vilket försvinner då medicineringen upphör. Överkänslighet mot solljus. I enstaka fall

  har gallstopp (kolestas), leverpåverkan och inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) inträffat. Njurinflammation.

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån kända data): Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber), yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakad av låg blodtryck).


  Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du får:

  • en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos) se ”Varningar och försiktighet”.

  • hudutslag


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Furosemid Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Burk och lock sorteras som hård plastförpackning. Genomtryckskartan sorteras som mjuk plastförpackning. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 tablett innehåller: Den aktiva substansen furosemid 25 mg respektive 40 mg.

  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 97 mg respektive 106 mg, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon 08-630 19 00


  Tillverkare

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-08


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.