Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Isopto-Plain ögondroppar

5 mg/ml | 15 ml
39:90
Jämförpris: 2660:-/l
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 vardagar
Läs mer
Snabbfakta
Varumärke: Isopto-plain Verksamt ämne: Hypromellos Varunummer: 033258 Apotekets varuid: 11862
 • Tårsubstitut för lätta besvär med trötta och torra ögon
 • Smörjer och fuktar ögat
 • Lindrar sveda och gruskänsla
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Isopto-Plain är och vad det används för

  Isopto-Plain 5 mg/ml ögondroppar, lösning innehåller det aktiva ämnet hypromellos.

  Isopto-Plain används som konstgjord tårvätska för lindring av symtomen på torra ögon och ögonirritation som orsakas av för liten tårproduktion eller t.ex. av vind eller damm.

  Hypromellos som finns i Isopto-Plain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Isopto-Plain

  5 mg/ml ögondroppar, lösning
  hypromellos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Isopto-Plain är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Plain
  3. Hur du använder Isopto-Plain
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Isopto-Plain ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Isopto-Plain är och vad det används för

  Isopto-Plain 5 mg/ml ögondroppar, lösning innehåller det aktiva ämnet hypromellos.


  Isopto-Plain används som konstgjord tårvätska för lindring av symtomen på torra ögon och ögonirritation som orsakas av för liten tårproduktion eller t.ex. av vind eller damm.


  Hypromellos som finns i Isopto-Plain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Isopto-Plain

  Använd inte Isopto-Plain

  - om du är allergisk mot hypromellos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Isopto-Plain.

  Om du får huvudvärk, ögonsmärta, synförändringar, irritation i ögonen, ihållande röda ögon eller om tillståndet förvärras eller kvarstår ska du sluta använda ögondropparna och kontakta din läkare.

  Andra läkemedel och Isopto-Plain

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Isopto-Plain kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du tillfälligt ser suddigt efter att ha använt Isopto-Plain ska du undvika att köra bil eller använda maskiner tills synen har klarnat igen.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Isopto-Plain innehåller bensalkoniumklorid

  Om du använder kontaktlinser:

  Ta ut dina kontaktlinser (hårda och mjuka) innan du använder Isopto-Plain och vänta minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.

  Isopto-Plain innehåller ett konserveringsmedel (bensalkoniumklorid) som kan irritera ögonen och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser.


  3. Hur du använder Isopto-Plain


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är

  Vuxna, inklusive äldre

  1–2 droppar tre gånger dagligen.


  Användning för barn

  Säkerhet och effekt för Isopto-Plain för barn har inte fastställts i kliniska studier, men erfarenheten tyder dock inte på några risker vid användning till barn.


  Använd Isopto-Plain endast för att droppa i dina ögon.


  Så här använder du Isopto-Plain på rätt sätt

  Om säkerhetskragen är lös när korken har avlägsnats ska kragen tas bort innan produkten används.


  1.pic1


  2.2


  3. 3


  1. Ta fram flaskan med Isopto-Plain.

  2. Tvätta händerna och sätt dig framför en spegel..

  3. Skruva av korken.

  4. Håll flaskan upp och ner mellan tummen och långfingret. (bild 1).

  5. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket med ett rent finger så att det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna här.

  6. Håll flaskspetsen nära ögat. Använd en spegel om det underlättar.

  7. Vidrör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med droppspetsen. Det kan förorena ögondropparna i flaskan.

  8. Kläm inte på flaskan: den är utformad så att det bara behövs ett lätt tryck på botten (bild 2).

  9. Tryck lätt på droppflaskans botten för att droppa en droppe Isopto-Plain åt gången (bild 3).

  10. Om du använder Isopto-Plain i båda ögonen upprepar du stegen från 4 till 9 för det andra ögat.

  11. Skruva på korken ordentligt direkt efter användning.


  Om en droppe missar ögat så försök igen.


  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska du vänta minst 5 minuter mellan varjepreparat. Ögonsalvor ska användas sist.


  Om du använt för stor mängd av Isopto-Plain

  Om du använder mer Isopto-Plain än du borde, får du sannolikt inga biverkningar.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Isopto-Plain

  Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för din nästa dos ska du hoppa över den missade dosen.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningarna som anges nedan har setts i samband med Isopto-Plain.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

  Effekter i ögonen: dimsyn, ögonsmärta, onormal känsla i ögat, ögonirritation, rött öga och ögonallergi.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Isopto-Plain ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Kassera flaskan 4 veckor efter öppnandet.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ” Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är hypromellos. En ml lösning innehåller 5 mg hypromellos.

  - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), natriumcitrat, natriumklorid, natriumdivätefosfatmonohydrat, vattenfri dinatriumfosfat och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Isopto-Plain är en färglös till gulaktig lösning som tillhandahålls i en plastflaska (DROPTAINER) med 15 ml med en skruvkork.

  Förpackningsstorlek: 1 x 15 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  2870 Puurs

  Belgien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  Alcon Nordic A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +45 3636 4300


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-08-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.