Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glukosamin Pharma Nord kapsel

400 mg
119:-
Jämförpris: 1:32/st
st
Köp
 • Webblager + 4 st Levereras om 1-2 arbetsdagar
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Glukosamin Varunummer: 015037 Apotekets varuid: 17049
 • Mot värk och stelhet vid artros
 • Ökar rörligheten i lederna
 • Från 18 år
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för

  Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

  Glukosamin Pharma Nord används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

  Glukosamin Pharma Nord lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Glukosamin Pharma Nord

  400 mg hårda kapslar
  Glukosamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Detta läkemedel är receptfritt. Glukosamin Pharma Nord måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 30 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord
  3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för

  Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.


  Glukosamin Pharma Nord används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

  Glukosamin Pharma Nord lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord

  Ta inte Glukosamin Pharma Nord

  • om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller mot något av övriga innehållsämnen i Glukosamin Pharma Nord.

  • om du är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Pharma Nord:

  • om du har diabetes. Då bör du rådgöra med läkare före användning av Glukosamin Pharma Nord. Blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

  • om du har nedsatt njurfunktion eller har ordinerats diet med låg kaliumhalt. Då bör du konsultera läkare före intag av Glukosamin Pharma Nord eftersom produkten innehåller kalium (87 mg per kapsel).

  Sluta att ta Glukosamin Pharma Nord och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra läkemedel och Glukosamin Pharma Nord

  Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas.

  Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du är gravid.

  Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du ammar.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Glukosamin Pharma Nord förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av kapslarna bör du inte köra bil.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord

  Ta alltid Glukosamin Pharma Nord enligt doseringsanvisningen nedan eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering: Vanlig dos är 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked.


  Det är möjligt att du inte observerar någon symtomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. I vissa fall kan det dröja ännu längre innan symtomlindring kan ses. Glukosamin Pharma Nord bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.


  Användning för barn och ungdomar

  Glukosamin Pharma Nord skall inte användas av personer som är under 18 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Glukosamin Pharma Nord

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, ledvärk, illamående, kräkningar, desorientering, diarré eller förstoppning.

  Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

  Om du har glömt att ta Glukosamin Pharma Nord

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen i enlighet med rekommendationerna.

  Om du slutar att ta Glukosamin Pharma Nord

  Symtomen kan återkomma.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats:


  Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Glukosamin Pharma Nord), försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

  Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30° C.


  Tillslut förpackningen väl.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är glukosamin. 1 kapsel innehåller 676 mg glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

  - Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita kapslar.

  Vita plastburkar (High Density Polyetylen)

  Förpackningsstorlekar: 90 st.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pharma Nord ApS

  Tinglykke 4-6

  DK-6500 Vojens

  Danmark


  Ombud

  Pharma Hus AB

  Box 8134

  S-163 08 Spånga

  Tel.: 08-36 30 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-10


Andra har även köpt

Andra har även tittat på

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.