Valerina Natt filmdragerad tablett 40 st
Läkemedel

Valerina Natt filmdragerad tablett 40 st

Webbpris

89:-

Jämförpris:

0:25/st

Butikspris

109:-
Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Traditionellt växtbaserat läkemedel använt mot tillfälliga insomningsbesvär
 • Innehåller extrakt av vänderot, humlekotte och citronmelissblad
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om symtomen inte förbättras
 • Källa: 

  FASS
 • Valerina Natt

  filmdragerad tablett

  extrakt av vänderot / extrakt av humlekotte / extraxt av citronmelissblad

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre under behandlingen.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Valerina Natt är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Valerina Natt
  3. Hur du använder Valerina Natt
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Valerina Natt ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Valerina Natt är och vad det används för

  Valerina Natt är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid insomningsbesvär.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Valerina Natt

  Ta inte Valerina Natt

  • om du är allergisk mot vänderot, humle, citronmeliss eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Kontakta läkare om symtomen försämras under behandlingen.

  Barn

  Barn under 12 år ska inte behandlas med Valerina Natt på grund av att tillräckliga data saknas.

  Andra läkemedel och Valerina Natt

  Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel samtidigt med Valerina Natt utan att först tala med läkare.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  I brist på tillräckliga data bör Valerina Natt inte användas av gravida eller ammande kvinnor.


  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Valerina Natt kan försämra förmågan att framföra fordon och att använda maskiner. Känner du dig påverkad av Valerina Natt ska du därför t.ex. inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Valerina Natt innehåller laktos

  Valerina Natt innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

  3. Hur du använder Valerina Natt

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller anvisningar från läkare. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Svälj tabletterna hela med ett glas vätska.


  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år


  Rekommenderad dos är 2-4 tabletter ½ -1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.


  Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under behandlingen.


  Rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Valerina Natt

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar från magtarmkanalen såsom illamående och kramper i magen har rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Valerina Natt ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna i 1 tablett är:

   80 mg extrakt av vänderot (Valeriana officinalis L.), rot, motsvarande 420-600 mg torkad rot av vänderot. Extraktet innehåller 20 mg hjälpämnen. Extraktionsmedlet är etanol 60 % v/v (försvinner vid tillverkningen).


   86,7 mg extrakt av humle (Humulus lupulus L.), kotte, motsvarande ca 292-552 mg torkad humlekotte. Extraktet innehåller ca 21,7 mg hjälpämnen. Extraktionsmedlet är etanol 70 % v/v (försvinner vid tillverkningen).

   25 mg extrakt av citronmeliss (Melissa officinalis L.), blad, motsvarande ca 124-200 mg torkat blad av citronmeliss. Extraktet innehåller 7,5 mg hjälpämnen. Extraktionsmedlet är etanol 60 % v/v (försvinner vid tillverkningen).

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, cellulosapulver, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, makrogol, titandioxid [E171] (färgämne).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  De filmdragerade tabletterna är bikonvexa, runda, vita och 11 mm i diameter.


  Förpackningsstorlekar: 20, 40, 80 och 240 tabletter i blisterkartor.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av registrering för försäljning

  Orkla Care A/S

  Industrigrenen 10

  2635 Ishøj

  Danmark


  Information lämnas av

  Orkla Care AB

  Box 1336

  171 26 Solna

  Tel: 010-142 64 00

  E-mail: medinfo@orkla.com


  Tillverkare

  Orkla Care A/S

  Vassingerödvej 3-7

  3540 Lynge

  Danmark

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-01-07