Otrivin nässpray 1 mg/ml 10 ml
Otrivin nässpray 1 mg/ml 10 ml
Otrivin nässpray 1 mg/ml 10 ml
Otrivin nässpray 1 mg/ml 10 ml
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Otrivin nässpray 1 mg/ml 10 ml

Xylometazolin

Webbpris

29:-

Butikspris

47:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation
 • Nässpray med avsvällande effekt. Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar
 • Från 12 år. Ska inte användas mer än 10 dagar i följd
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Otrivin 1 mg/ml lindrar nästäppan snabbt inom bara några minuter och med en effekt som varar i upp till 10 timmar.
 • 1 ml innehåller xylometazolinhydroklorid 1,0 mg, benzolkoniumklorid, dinatirumedetat, natirumdivätefosfatdi-hydrat, dinatirumfosfat-dodekahydrat, natirumklorid, sorbitol, hypromellos, renat vatten.

 • Källa: 

  FASS
 • Otrivin

  1 mg/ml nässpray

  xylometazolinhydroklorid

  Sektion utan rubrik

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Du bör kontakta läkare om du inte blir bättre inom 10 dagar eller om symtomen försämras. Om du får hög feber, nackstelhet, kraftig värk över pannan och/eller vid näsroten eller blir röd och svullen i huden kring ögat bör denna kontakt ske snarast.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Otrivin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin
  3. Hur du använder Otrivin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Otrivin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Otrivin är och vad det används för

  Otrivin är en nässpray med avsvällande effekt. Otrivin används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrivin

  Använd inte Otrivin

  - om du är överkänslig mot xylometazolin eller mot något av de övriga innehållsämnena (anges i avsnitt 6).

  - om du har fått hypofysen bortopererad eller efter operation där hjärnhinnan kan ha skadats

  - om du har glaukom med trång kammarvinkel

  - om du har inflammatorisk torr näsa eller om du har inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva


  Berätta för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig. Under dessa omständigheter är Otrivin inte lämplig för dig.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Otrivin.

  - om du har högt blodtryck

  - om du har hjärt- kärlsjukdomar (t.ex. långt QT-syndrom)

  - om du har ökad frisättning av sköldkörtelhormon (hypertyreos)

  - om du har diabetes

  - om du har så kallat feokromocytom, en tumör i binjuren som producerar stora mängder adrenalin eller noradrenalin

  - om du har prostataförstoring

  - om du behandlas med vissa antidepressiva läkemedel som kallas:

  • Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eller om du har använt dem under de senaste 2 veckorna

  • Tri-cykliska eller tetracykliska antidepressiva medel (ex. klomipramin, amitriptylin).


  Använd inte Otrivin utan att tala med din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående gäller dig.


  Personer som är känsliga för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t ex adrenalin, efedrin) kan få biverkningar i form av sömnstörning, yrsel, darrningar, hjärtklappning eller förhöjt blodtryck och bör därför inte använda Otrivin utan att först ha talat med läkare.


  För att undvika läkemedelsinducerad nästäppa, något som kan leda till fysiskt läkemedelsberoende, skall Otrivin inte användas längre än 10 dagar.


  Otrivin skall inte användas i ögon eller mun. Överskrid inte rekommenderad dos, särskilt inte hos barn och äldre.

  Barn och ungdomar

  Otrivin 1 mg/ml skall inte användas av barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Otrivin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Behandlingen med Otrivin kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med tricykliska (t ex klomipramin, amitriptylin) eller tetracykliska (t ex maprotelin) antidepressiva läkemedel. Behandlingen med Otrivin kan påverka effekten av monoaminoxidashämmare. Det gäller vid samtidig användning och då monoaminoxidashämmare använts under de senaste två veckorna före behandlingen med Otrivin.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Otrivin inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Otrivin påverkar inte förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

  Otrivin innehåller bensalkoniumklorid

  Detta läkemedel innehåller 0,014 mg bensalkoniumklorid per spraydusch vilket motsvarar 0,100 mg/ml. Bensalkoniumklorid kan orsaka irritation och svullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

  3. Hur du använder Otrivin

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonalen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Doseringsanvisning vuxna och barn över 12 år: 1 spraydusch i varje näsborre vid behov 2-3 gånger dagligen. Använd inte mer än 3 sprayduschar dagligen i varje näsborre. Används högst 10 dagar i följd.


  Varje spraydusch innehåller 0,14 ml lösning.


  Det rekommenderas att dagens sista användning av Otrivin sker just före sänggående. Annan dos enligt läkares föreskrift. Vid användning under längre tid än 10 dagar i följd kan Otrivin ge nästäppa.


  Effekten märks inom några minuter och varar i upp till 10 timmar.

  Bruksanvisning:

  1. Snyt ur näsan. Ta av den genomskinliga plasthatten.


  2. Klipp inte av spetsen. Sprayflaskan är redo att förberedas för användning.


  3. Före första användningen, förbered pumpen genom att spraya

  4 gånger. När pumpen förberetts håller den sig laddad genom hela behandlings-perioden. Om sprayen inte levererar under pumpning eller inte har använts på mer än 7 dagar behöver pumpen förberedas igen med samma antal sprayningar som inför före första användningen. Var väldigt försiktig så du inte sprayar i ögonen eller munnen.


  klipp ej


  instruktion

  4. Håll sprayflaskan som på bilden.

  5. Luta försiktigt framåt och för in spetsen i ena näsborren.

  6. Spraya samtidigt som du andas in försiktigt genom näsan.

  instruktion2

  7. Upprepa proceduren i den andra näsborren.

  8. Rengör och torka av spetsen. Plasthatten sätts tillbaka efter användning.

  För att undvika att sprida förkylningen skall nässprayen bara användas av en person.

  Om du använt för stor mängd av Otrivin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Otrivin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta använda Otrivin och sök vård omedelbart om du upplever någon av följande reaktioner som kan vara tecken på en allergisk reaktion:

  • svårighet att andas eller svälja

  • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals

  • svår klåda på huden med röda utslag eller knottrig hud.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, illamående, sveda eller lokal irritation i näsan, torr nässlemhinna


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Näsblödning


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allergiska reaktioner (utslag, klåda), oregelbunda eller snabba hjärtslag, ökat blodtryck och övergående dimsyn


  Om Otrivin används längre än 10 dagar i följd kan nästäppa uppstå.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Otrivin ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är xylometazolinhydroklorid 1,0 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är benzalkoniumklorid, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, sorbitol, hypromellos och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Otrivin är en klar lösning som finns i flaskor om 10 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Haleon Denmark ApS

  Delta Park 37

  2665 Vallensbæk Strand

  Danmark.

  Tel: 020-10 05 79

  E-mail: mystory.nd@haleon.com


  Tillverkare:

  Haleon Denmark ApS

  Delta Park 37

  2665 Vallensbæk Strand
  Danmark

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-08-17