Otrason Nässpray 50 mikrogram/dos 120 doser
Otrason Nässpray 50 mikrogram/dos 120 doser
Otrason Nässpray 50 mikrogram/dos 120 doser
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Otrason Nässpray 50 mikrogram/dos 120 doser

Flutikasonpropionat

Webbpris

215:-

Butikspris

239:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Vid tillfällig allergisk snuva och nästäppa
 • Motverkar inflammation. Full effekt efter några dagars regelbunden behandling
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre inom 14 dagar. Används inte längre än 3 månader utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Otrason är en antiinflammatorisk nässpray för lokal lindring av allergi mot t.ex. pollen (s.k. hösnuva), djur eller damm. Lindrar fyra allergiska besvär såsom: Kliande näsa, nysningar, rinnande näsa och nästäppa. Otrason innehåller flutikasonpropionat Inflammation är den bakomliggande orsaken till allergibesvär och uppstår av immunförsvarets reaktion på allergiframkallande ämnen. Ska endast användas en gång per dag.
 • https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19910322000016&docType=7&nplPackId=20041103100086&scrollPosition=568

 • Endast för nasalt bruk. Skaka nässprayen före användning. Rekommenderad dos till vuxna och barn från 12 år: 1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen under högst 3 månader. Denna dosering ska inte överskridas. Börja med 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen, helst på morgonen. När du förbättrats och symtomen är under kontroll minskas dosen till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång per dag. Otrason ger ofta lindring efter några timmar, men full effekt erhålls först efter några dagars regelbunden användning.
 • Källa: 

  FASS
 • Otrason

  50 mikrogram/dos nässpray, suspension

  flutikasonpropionat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Otrason är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrason
  3. Hur du använder Otrason
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Otrason ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Otrason är och vad det används för

  Otrason är ett kortisonpreparat som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser. Otrason används mot snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t.ex. pollen (s.k. hösnuva), djur eller damm. Otrason kan också användas vid rinnsnuva, nästäppa och nysningar utan allergisk orsak (s.k. vasomotorisk snuva), men inte vid vanlig förkylningssnuva.

  Full effekt kommer först efter några dagars regelbunden behandling.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Otrason

  Du kommer i de flesta fall att bli hjälpt av Otrason för dina besvär vid pollenallergi men i vissa fall när pollenhalterna är extra höga kan du behöva få ytterligare behandling.

  Rådfråga läkare om detta gäller dig.


  Använd inte Otrason

  • om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare innan du börjar använda Otrason om du har någon av följande sjukdomar:

  • svamp- eller herpesinfektion i näsan

  • om du har feber eller infektion i näsan eller bihålorna

  • nyligen blivit opererad i näsan eller har skadat näsan eller har sår i näsan

  • lungtuberkulos

  • svår leversjukdom.

  Vid allergiska symtom från ögonen, eller under de första dagarna när du använder Otrason kan kompletterande behandling behövas.


  Om du redan använder kortison (för inhalation, tabletter eller kräm/salva) för t.ex. astma eller eksem, ska du inte använda Otrason utan att rådfråga din läkare.

  Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.


  Andra läkemedel och Otrason

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Vissa andra läkemedel kan öka effekten av Otrason och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat, eller vissa läkemedel mot svampinfektion: ketokonazol, itrakonazol).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare före användning av Otrason under graviditet.


  Okänt om flutikasonpropionat går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Otrasonl innehåller bensalkonimklorid

  OtrasonDetta läkemedel innehåller 0,02 mg bensalkoniumklorid somi en dos spraylösning. Bensalkoniumklorid kan verka irriterande på hudenorsaka irritation och kan ge hudreaktionersvullnad inuti näsan, särskilt vid längre tids användning av läkemedlet.

  3. Hur du använder Otrason

  Endast för nasalt bruk.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos till vuxna och barn från 12 år:

  1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen under högst 3 månader. Denna dosering ska inte överskridas.


  Börja med 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen, helst på morgonen. När du förbättrats och symtomen är under kontroll minskas dosen till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång per dag.


  Otrason ger ofta lindring efter några timmar, men full effekt erhålls först efter några dagars regelbunden användning.


  Om du inte har förbättrats efter 14 dagars regelbunden användning, kontakta läkare. Kontakta även läkare om läkemedlet behöver användas dagligen i mer än 3 månader.


  Gör gärna ett försök att avsluta behandlingen om du tror att pollensäsongen för din del är över eller om det är mycket låga halter av pollen i luften.


  Skaka nässprayen före användning. I övrigt, se bruksanvisningen.

  Användning till barn och ungdomar

  Används inte till barn under 12 år utan läkares anvisning.


  Om du fått Otrason på recept bestämmer läkaren dosen så att den passar för dig.

  Följ läkarens ordination noggrant.

  Om du använt för stor mängd av Otrason

  Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symptom.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Otrason

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar kan inträffa:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • nysningar genast efter sprayning

  • lätt blodblandat nässekret.

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • torrhet/irritation i näsan

  • huvudvärk

  • obehaglig lukt eller smak som kan bero på bakomliggande sjukdom eller läkemedlets egenskaper.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, kramp i luftrören, svullnad i ansikte, munhåla och svalg, anafylaktiska reaktioner/chock (en typ av allergisk reaktion/chock). Kontakta då omedelbart läkare.

  • sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen. Orsaken till dessa biverkningar är oklar.

  • glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat, katarakt (grå starr).

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • dimsyn

  • sår i näsan.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala
  Webbplats: www.lakemedelsverket.se  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Otrason ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 30 °C

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flutikasonpropionat.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri glukos, Avicel RC 591 (mikrokristallin cellulosa + natriumkarboximetylcellulosa), konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 20 mikrogram, fenetanol 0,25 mikroliter), Polysorbat 80, saltsyra (för pH-justering), renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Läkemedlet är förpackat i en glasflaska försedd med dospump, näsapplikator och skyddshatt. Otrason finns receptfritt i förpackningsstorleken 1 x 60 doser och 1 x 120 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Haleon Denmark ApS

  Delta Park 37

  2665 Vallensbæk Strand

  Danmark

  Tel: 020-10 05 79

  E-mail: mystory.nd@haleon.com


  Tillverkare

  Glaxo Wellcome S.A.

  Avenida de Extremadura 3

  09400 Aranda de Duero (Burgos)

  Spanien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-06-08

  Bruksanvisning

  Innan du använder en ny flaska

  Nässprayen har en skyddshatt som skyddar flaskans spets och behåller den ren. Kom ihåg att ta av denna innan nässprayen används (bild 1). En ny nässpray (eller en nässpray som inte har använts under några dagar), måste förberedas för att säkerställa att du alltid får full dos av läkemedlet.

  Håll tummen under flaskan och pekfinger och långfinger på vardera sidan av munstycket. Håll tummen kvar, tryck ner med fingrarna flera gånger tills du får en fin spraydusch (bild 2). Rikta inte på munstycket mot dig själv eller någon annan när du gör detta.


  Om sprayen fortfarande inte fungerar, rengör den enligt beskrivningen under avsnittet "Att rengöra sprayen". Försök inte att öppna upp eller förstora det lilla spruthålet med en nål eller andra vassa föremål eftersom detta kommer att förstöra sprutmekanismen


  Ta av skyddshatten

  Förbered nässprayen

  Hur du håller flaskan


  Att använda nässprayen:


  1. Snyt näsan för att göra rent näsborrarna.

  2. Skaka nässprayen och ta bort skyddshatten.

  3. Om det är en ny flaska, eller om du inte har använt sprayen på några dagar, måste du ladda om den. Tryck ner munstycket flera gånger tills du får en fin spraydusch.

  4. Håll flaskan enligt bild 3. Täpp för den ena näsborren med ditt finger och placera försiktigt flaskans spets i den andra näsborren. Luta huvudet lätt framåt och håll nässprayen upprätt enligt bild 4. Rikta munstycket bort från nässkiljeväggen

  5. Andas in långsamt genom näsan. Medan du andas in trycker du ordentligt på kragen med fingrarna för att spruta en spraydusch i näsan.

  6. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att ta en andra spray i samma näsborre.

  7. Avlägsna flaskans spets från näsborren och andas ut genom munnen (bild 5).

  8. Upprepa steg 4-6 för den andra näsborren.

  9. Efter användning ska flaskans spets torkas av försiktigt med en ren trasa eller näsduk.

  10. Sätt på skyddshatten.

  Hur du håller nässprayen

  Avlägsna flaskans spets

  Att rengöra nässprayen:


  • Ta av skyddshatten och munstycket (bild 6).

  • Blöt munstycket och skyddshatten i varmt vatten ett par minuter (bild 7) och skölj sedan under rinnande vatten (bild 8).

  • Skaka av vattnet och låt delarna lufttorka i rumstemperatur.

  • Sätt tillbaka munstycket på flaskan (bild 9).

  • Tryck vid behov på munstycket flera gånger tills du får en fin spraydusch så den blir klar att använda vid nästa tillfälle.

  • Sätt tillbaka skyddshatten.

  • Försök inte att öppna upp eller förstora det lilla spruthålet med en nål eller andra vassa föremål eftersom detta kommer att förstöra sprutmekanismen.

  Otrason rengöring


  Barn: Användning av Otrason på barn kräver ofta att någon vuxen övervakar för att garantera att inhalationen utförs på rätt sätt.


  Överskrid inte doseringen.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.