Karbasal kräm 400 g
Läkemedel

Karbasal kräm 400 g

Webbpris

179:-

Butikspris

195:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Snart i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Mjukgörande för torr hud
 • Innehåller karbamid och natriumklorid som är fuktbevarande. Med praktisk pump
 • För vuxna och barn
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Leverantören för denna produkt har gjort ett namnbyte.
 • Källa: 

  FASS
 • Karbasal

  Kräm

  karbamid och natriumklorid

  cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta/använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt

  anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Karbasal är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal
  3. Hur du använder Karbasal
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Karbasal ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Karbasal är och vad det används för

  Karbasal kräm innehåller de fuktbindande ämnena karbamid och natriumklorid och verkar mjukgörande på torr hud.


  Karbasal används för behandling av torr hud.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal

  Använd inte Karbasal

  • Om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Graviditet och amning

  Kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmåga att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

  Karbasal innehåller cetostearylalkohol, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

  Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

  3. Hur du använder Karbasal

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Stryk på krämen minst två gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Övergående lokal irritation i form av sveda eller värmekänsla kan förekomma, vanligtvis i början av behandlingen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Karbasal ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är natriumklorid och karbamid (urea). 1 gram kräm innehåller 40 mg natriumklorid och 40 mg karbamid (urea).

  • Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, makrogol-5-glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), saltsyra och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Karbasal är en vit kräm. Karbasal finns i 100 gram tub, 400 gram burk med pump och 400 gram refillburk.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Burk

  Avlägsna helt det grå transportskyddet genom att dra bort sprint och krage. Tryck ned pumpen helt ett flertal gånger vid första användningen för att fylla den.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare

  Medgenix Benelux BV

  Vilegveld 21

  B-8560 Wevelgem

  Belgien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-02-01