Panodil Brus brustablett 500 mg 20 st
Läkemedel

Panodil Brus brustablett 500 mg 20 st

Paracetamol

Webbpris

49:-

Jämförpris:

2:45/st

Butikspris

60:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Lindrar tillfällig smärta och feber. Används vid t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk
 • Brustablett. Löses upp i ett halvt glas vatten, bra om man har svårt att svälja tabletter. Brustabletten är delbar
 • Från 3 år (15 kg). Kontakta sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada
 • Källa: 

  FASS
 • Panodil Brus

  500 mg brustabletter

  paracetamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  -Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

  - Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Panodil Brus är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Brus
  3. Hur du använder Panodil Brus
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Panodil Brus ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Panodil Brus är och vad det används för

  Panodil Brus innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


  Panodil Brus används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


  Panodil Brus kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


  Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat

  2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Brus

  Använd inte Panodil Brus

  • om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Brus utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.  Kontakta läkare innan Panodil Brus används om:

  • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

  • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.


  Om barnet har feber kontakta läkare om:

  • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

  • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

  • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.


  Ta aldrig mer Panodil Brus än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare omedelbart om du har tagit för stor dos, även om du mår bra.


  Använd inte Panodil Brus utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Brus tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Brus.


  Långvarig eller frekvent användning av smärtstillande läkemedel kan orsaka huvudvärk. Om detta sker, avbryt behandlingen och rådgör med läkare.


  Rådgör med läkare innan du använder Panodil Brus:

  • om du har en lever- eller njursjukdom.

  • om du har nedsatt hjärtfunktion eller högt blodtryck.

  • om du har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas

  • om du har en sjukdom som heter Gilberts syndrom

  • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

  • om du är uttorkad eller undernärd

  • om du är underviktig

  • om du har lågt antal röda blodkroppar orsakad av onormal nedbrytning (hemolytisk anemi)

  • om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

  Vissa sköra äldre kan behöva en lägre dos

  Andra läkemedel och Panodil Brus

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


  Panodil Brus kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

  • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

  • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 brustabletter Panodil Brus (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

  • probenecid (medel mot gikt).

  • vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

  • rifampicin (medel mot tuberkulos).

  • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

  • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Brus användas samtidigt.)

  • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

  • flukloxacillin (läkemedel mot infektioner), på grund av en allvarlig risk för blod- och vätskerubbningar (s.k. metabolisk acidos på grund av högt anjongap,) som kräver skyndsam behandling, och som särskilt kan uppkomma hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion, sepsis (när bakterier och dess toxiner cirkulerar i blodet och börjar skada organ), undernäring, alkoholism och vid användning av maximala dygnsdoser av paracetamol.


  Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerear att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Om så är nödvändigt kan Panodil Brus användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


  Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Brus under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Panodil Brus påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Panodil Brus innehåller hjälpämnen

  Panodil Brus innehåller:

  • 427 mg natrium per brustablett (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt).

  Detta motsvarar 21% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

  Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Panodil Brus överstiger 1 eller flera brustabletter dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost t.ex om du har högt blodtryck eller nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

  Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.

  • Sorbitol (E 420), 50 mg per brustablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

  3. Hur du använder Panodil Brus

  Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


  Använd alltid Panodil Brus enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vissa sköra äldre kan behöva en lägre dos.

  Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.


  Rekommenderad dos är:


  Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 brustabletter var 4-6 timme, högst 8 brustabletter per dygn.

  Panodil Brus ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


  Barn

  Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig):


  Barn 15-25 kg ( 3-7 år): ½ brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 brustabletter per dygn..

  Barn 25-40 kg ( 7-12 år): ½ -1 brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 brustabletter per dygn.


  Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

  Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


  Brustabletten löses i ett glas vatten. Panodil Brus ger vid upplösning i vatten en klar lösning med neutral smak.

  Om du använt för stor mängd av Panodil Brus

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Överdosering av paracetamol medför risk för mycket allvarlig leverskada. Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


  För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Panodil Brus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Panodil Brus och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande. Ring eventuellt 112:

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 person av 1000 användare):

  • Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber.

  • Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående,kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar).

  • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning hos patienter känsliga för acetylsalicylsyra eller andra läkemedel tillhörande gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

  • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist.

  • Allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Stevens-Johnsons syndrom, livshotande reaktion med influensaliknande symtom och smärtsamma utslag på huden, i munnen, ögon och genitalier. Toxisk epidermal nekrolys, livshotande reaktion med influensaliknande symtom och blåsor på huden, i munnen, ögon och genitalier. Akut generaliserad exantematös pustulos, plötsligt uppkomna blåsor på större hudområden tillsammans med feber.

  • Läkemedelsutlöst inflammation i huden.

  • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


  Andra biverkningar som kan förekomma:

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Njurbiverkningar, grumlig urin.

  • Allergisk hudinflammation, utslag, klåda, svettning, rodnad.

  • Leverskada.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Panodil Brus ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen.


  Använd inte Panodil Brus om påsen inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg

  • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, sorbitol, sackarinnatrium, natriumlaurilsulfat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, povidon, dimetikon.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita tabletter med skåra, diameter 25 mm. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


  Stripsförpackning: 20 st brustabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare:

  GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

  Famar, S.A., Aten, Grekland.

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-05-01