Desloratadin ABECE filmdragerad tablett 5 mg 30 st
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Desloratadin ABECE filmdragerad tablett 5 mg 30 st

Desloratadin

Webbpris

47:-

Butikspris

62:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot tillfällig allergi med besvär i näsa och ögon orsakad av till exempel pollen, gräs, pälsdjur, kvalster och damm
 • Antihistamin. Ger ingen dåsighet
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre inom 7 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Desloratadin ABECE

  5 mg filmdragerade tabletter

  deslortatin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information och råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Desloratadin ABECE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Desloratadin ABECE
  3. Hur du använder Desloratadin ABECE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Desloratadin ABECE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Desloratadin ABECE är och vad det används för

  Desloratadin Abece innehåller desloratadin som är ett antihistamin.


  Hur Desloratadin ABECE verkar

  Desloratadin Abece är ett antiallergiskt läkemedel som inte gör dig dåsig. Det hjälper till att hålla dina allergiska reaktioner och deras symtom under kontroll. 


  När ska Desloratadin ABECE användas

  Desloratadin Abece lindrar symtomen vid allergisk rinit (inflammation i nässlemhinnan orsakad av allergi, till exempel hösnuva eller allergi mot dammkvalster) hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Dessa symtom omfattar nysningar, rinnande eller kliande näsa, gomklåda och kliande, röda eller vattniga ögon. 

  Lindring av dessa symtom varar hela dagen och hjälper dig att upprätthålla normala vardagssysslor och normal sömn.


  Desloratadin Abece kan även förskrivas för att lindra symtom i samband med urtikaria (en hudåkomma orsakad av allergi). Dessa symtom omfattar klåda och nässelutslag. 

  Desloratadin som finns i Desloratadin Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 

  2. Vad du behöver veta innan du använder Desloratadin ABECE

  Ta inte Desloratadin ABECE

  • om du är allergisk mot desloratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot loratadin.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Desloratadin Abece

  • om du har nedsatt njurfunktion  

  • om du eller någon i din familj har haft krampanfall.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år. 

  Andra läkemedel och Desloratadin ABECE

  Det finns inte några kända interaktioner mellan Desloratadin Abece och andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Desloratadin ABECE med mat, dryck och alkohol

  Desloratadin Abece kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Intag av Desloratadin Abece rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.


  Fertilitet

  Det finns inga fertilitetsdata för män och kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid den rekommenderade dosen förväntas inte detta läkemedel påverka din förmåga att köra eller använda maskiner. Även om de flesta personer inte känner sig dåsiga, rekommenderas att man inte utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att framföra fordon eller använda maskiner tills du vet hur du reagerar på läkemedlet.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Hur du använder Desloratadin ABECE

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och ungdomar (12 år och äldre):

  Rekommenderad dos är en tablett en gång dagligen.

  Tabletten sväljes hel tillsammans med vatten. Kan tas med eller utan mat.

  Kontakta läkare om förbättring inte ses efter 7 dagars behandling.


  Desloratadin Abece ska användas i högst 3 månader i följd, om inte läkare föreskrivit annat.

  Om du använt för stor mängd av Desloratadin ABECE

  Ta Desloratadin Abece som det har förskrivits till dig. Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Desloratadin ABECE

  Om du har glömt att ta din dos i rätt tid ska du ta den så snart som möjligt och sedan gå tillbaka till den vanliga doseringen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Desloratadin ABECE

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Under marknadsföringen av Desloratadin Abece har fall av allvarliga allergiska reaktioner (svårigheter att andas, pipljud, klåda, nässelfeber och svullnad) rapporterats i mycket sällsynta fall. Om du får någon av dessa biverkningar, sluta ta läkemedlet och sök omedelbart akut läkarvård.


  I kliniska prövningar på vuxna var biverkningarna ungefär desamma som med en overksam tablett. Trötthet, muntorrhet och huvudvärk rapporterades emellertid oftare än med en overksam tablett. Hos ungdomar var huvudvärk den mest vanligt rapporterade biverkningen.


  I kliniska prövningar med desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:


  Vanliga (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • trötthet

  • muntorrhet

  • huvudvärk.

  Under marknadsföringen av desloratadin har följande biverkningar rapporterats som:

  Mycket sällsynta (följande kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • allvarliga allergiska reaktioner

  • snabba hjärtslag

  • kräkningar

  • yrsel

  • muskelsmärtor

  • rastlöshet med ökad kroppsrörelse

  • utslag

  • ont i magen

  • orolig mage

  • dåsighet

  • hallucinationer

  • leverinflammation

  • bultande eller oregelbundna hjärtslag

  • illamående

  • diarré

  • sömnsvårigheter

  • krampanfall

  • avvikande leverfunktionstester

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • ovanlig svaghet

  • gulfärgning av hud och/eller ögon

  • ökad känslighet i huden för solljus, även vid soldis och för UV-ljus, till exempel för UV-ljus i solarium

  • förändringar i hur hjärtat slår

  • avvikande beteende

  • aggression

  • nedstämdhet

  • viktökning

  • ökad aptit

  • torra ögon.


  Barn

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • långsamma hjärtslag

  • förändringar i hur hjärtat slår

  • avvikande beteende

  • aggression.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Desloratadin ABECE ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är desloratadin 5 mg

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, delvis pregelatiniserad majsstärkelse, magnesium stearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos 6 cp, titandioxid (E171), stearinsyra, indigokarmin aluminiumlack (E132), renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Blå, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med en diameter på 6,5 mm, slät på båda sidor.


  Kartong innehållande blister (PVC/PCTFE (ACLAR)-film och slät aluminiumfolie eller PVC/PE/PVDC-aluminiumfolie) med 5, 10, 20, 30, 50 eller 100 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning 

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd


  Tillverkare 

  Genepharm S.A

  18 km Marathon Avenue,

  153 51 Pallini Attikis

  Grekland 

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-06-22