Canephron Dragerad tablett Blister, 60tabletter
Läkemedel

Canephron Dragerad tablett Blister, 60tabletter

Webbpris

145:-

Butikspris

199:-
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga återkommande bildning av njursten samt lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor
 • Används tillsammans med en riklig mängd vätska
 • Från 18 år. Kontakta sjukvården om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen. Bör inte användas mer än 4 veckor per behandlingstillfälle
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Canephron är ett tradionellt växtbaserat läkemedel som används för att förebygga återkommande bildning av njursten. Kan även bidra till att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar eller behov av att kissa oftare än vanligt. Används tillsammans med en riklig mängd vätska. Rekommenderas ej för barn.
 • Apotekets varuid

  74213
 • EAN

  4029799168940
 • Varunummer

  508068
 • Verksamt ämne

  Centaurium erythraea (flockarun) torkad ört; pulver, Levisticum officinale (libbsticka) torkad rot; pulver, Rosmarinus officinalis (rosmarin) torkat blad; pulver
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • För att förebygga återkommande bildning av njursten: Vuxna och äldre:2 tabletter 3 gånger dagligen. För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner: Kvinnor (vuxna och äldre): 2 tabletter 3 gånger dagligen. Rekommenderas inte till gravida och ammande kvinnor. Tabletten ska sväljas hel med vätska (t.ex. ett glas vatten). Drick minst två liter vatten per dygn.
 • Källa: 

  FASS
 • Canephron

  dragerade tabletter

  pulveriserad flockarun (ört), libbsticka (rot) och rosmarin (blad)

  sackaros, laktos och glukos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Canephron är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Canephron
  3. Hur du använder Canephron
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Canephron ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Canephron är och vad det används för

  Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt tillsammans med rikligt vätskeintag för att

  a) förebygga återkommande bildning av njursten

  b) lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt.


  Canephron ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger, t ex sexuellt överförbar sjukdom.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Canephron

  Ta inte Canephron

  • om du är allergisk mot flockarun, libbsticka, rosmarin, andra växter i familjen Apiaceae (selleriväxter) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har magsår

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du lider av en sjukdom för vilken minskat vätskeintag rekommenderas, t.ex. nedsatt hjärtfunktion.

  Varningar och försiktighet

  Kontakta sjukvården om du får besvär eller symtom såsom feber, ont i sidan, svårigheter att tömma urinblåsan, kramper i urinvägarna eller blod i urinen medan du använder Canephron.


  Användning av Canephron för att lindra symtom vid urinvägsinfektion hos män rekommenderas inte, eftersom det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.

  Barn och ungdomar

  Användning hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte, eftersom det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.

  Andra läkemedel och Canephron

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Canephron.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Användning av Canephron under graviditet och amning kan inte rekommenderas, eftersom erfarenheten är begränsad.


  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Canephron har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  Canephron innehåller sackaros, laktos och glukos

  Om du inte tål vissa sockerarter ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel

  3. Hur du använder Canephron

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos:

  För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

  Vuxna och äldre

  2 tabletter 3 gånger dagligen.


  För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner (indikation b):

  Kvinnor (vuxna och äldre)

  2 tabletter 3 gånger dagligen.


  Administreringssätt:

  Tabletten ska sväljas hel med vätska (t.ex. ett glas vatten).

  Drick minst två liter vatten per dygn.


  Behandlingstid:

  För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

  Canephron bör inte användas mer än 4 veckor per behandlingstillfälle.

  Behandlingen kan vid behov upprepas.


  För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor (indikation b):

  Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Canephron, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

  Användning för barn och ungdomar

  Canephron rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 2, Barn och ungdomar).

  Om du använt för stor mängd av Canephron

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Canephron

  Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré) har rapporterats. Överkänslighet eller allergiska reaktioner kan förekomma. Frekvensen är inte känd.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Canephron ska förvaras

  Förvaras vid högst 30°C.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 dragerad tablett innehåller:

  De aktiva substanserna är:

  • 18 mg pulveriserad Centaurium erythraea Rafn, (flockarun) ört, vilket motsvarar 18 mg torkad ört av flockarun.

  • 18 mg pulveriserad Levisticum officinale Koch (libbsticka) rot, vilket motsvarar 18 mg torkad rot från libbsticka.

  • 18 mg pulveriserad Rosmarinus officinalis L., (rosmarin) blad, vilket motsvarar 18 mg torkade rosmarinblad.

  Övriga innehållsämnen är: sackaros, talk, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kalciumkarbonat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dextrin, magnesiumstearat, flytande spraytorkad glukos, titandioxid, shellack, riboflavin, montanglykolvax, järnoxid (röd), ricinolja (jungfruolja).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Orange, rund, bikonvex dragerad tablett med slät yta och en diameter på 7,9-8,2 mm.


  Förpackningsstorlekar: 60, 120 eller 200 dragerade tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  BIONORICA SE

  Kerschensteinerstraße 11-15

  92318 Neumarkt

  Tyskland

  Telefon: +49 / 9181 231-90

  Telefax: +49 / 9181 231-265

  E-post: info@bionorica.de


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-12-01