Bisolvon oral lösning jordgubb 0,8 mg/ml 125 ml
Bisolvon oral lösning jordgubb 0,8 mg/ml 125 ml
Bisolvon oral lösning jordgubb 0,8 mg/ml 125 ml
välvald logo

Detta läkemedel uppfyller apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Läs mer

Läkemedel

Bisolvon oral lösning jordgubb 0,8 mg/ml 125 ml

Bromhexin

Webbpris

39:-

Butikspris

52:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem
 • Löser segt slem i luftvägarna och underlättar upphostning. Dosmått ingår. Jordgubbssmak
 • Från 1 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre eller mår sämre efter 14 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Bisolvon Jordgubb är en hostmedicin som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem (slemhosta). När du har slemhosta behöver du hjälp med att få bort det tjocka och sega slemmet. Bisolvon hostmedicin anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Från 1 år. Bisolvon är ett receptfritt läkemedel, som innehåller det aktiva ämnet bromhexin.
 • Bromhexinhydroklorid, renat vatten, flytande maltitol, sukralos, bensoesyra, hydroxietylcellulosa samt aromämnen (jordgubb och körsbär)

 • Vuxna och barn över 12 år: 10 ml 3 ggr/dag. Barn 6-12 år: 2,5-5 ml 3 ggr/dag. Barn 1-5 år: 2,5 ml 3 ggr/dag.
 • Källa: 

  FASS
 • Bisolvon Jordgubb

  0,8 mg/ml oral lösning

  bromhexinhydroklorid

  maltitol, bensoesyra och propylenglykol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Bisolvon Jordgubb är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Jordgubb
  3. Hur du använder Bisolvon Jordgubb
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Bisolvon Jordgubb ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Bisolvon Jordgubb är och vad det används för

  Bisolvon Jordgubb anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Bisolvon Jordgubb används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Jordgubb

  Använd inte Bisolvon Jordgubb

  • om du är allergisk mot bromhexinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisolvon Jordgubb:

  • Om du har magsår eller blodiga upphostningar.

  Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Bisolvon Jordgubb och omedelbart kontakta läkare.

  Andra läkemedel och Bisolvon Jordgubb

  Bisolvon Jordgubb förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

  Bisolvon Jordgubb med mat och dryck

  Bisolvon Jordgubb kan tas med eller utan mat.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon Jordgubb under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


  Bromhexin går över i modersmjölk och Bisolvon Jordgubb bör därför undvikas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Bisolvon Jordgubb innehåller maltitol, bensoesyra och propylenglykol

  Bisolvon Jordgubb innehåller flytande maltitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Vid intag av mer än 20 ml per dygn kan Bisolvon Jordgubb ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde 2,3 kcal/g.


  Detta läkemedel innehåller även bensoesyra 1,27 mg/ml.

  Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).


  Detta läkemedel innehåller även propylenglykol 4,72 mg/ml.

  Om ditt barn är yngre än 4 veckor, kontakta läkare eller apotekspersonal innan barnet använder läkemedlet, särskilt om barnet använder andra läkemedel som innehåller propylenglykol eller alkohol.

  3. Hur du använder Bisolvon Jordgubb

  Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 10 ml 3 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos för barn 6-12 år: 2,5-5 ml 3 gånger dagligen.

  Rekommenderad dos för barn 1-5 år: 2,5 ml 3 gånger dagligen.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bisolvon Jordgubb till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

  Om du har tagit för stor mängd av Bisolvon Jordgubb

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Bisolvon Jordgubb och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter eller klåda. Detta kan vara tecken på anafylakiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem

  • hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon eller könsorgan). Detta kan vara tecken på svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos)

  • andnöd. Det kan orsakas av kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm)

  De ovannämnda biverkningarna har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare).


  Andra biverkningar som kan förekomma:


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Smärta från övre delen av mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar, diarré.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  Överkänslighetsreaktioner

  Hudutslag, nässelfeber


  Har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare):

  Klåda


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Bisolvon Jordgubb ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Öppnad flaska är hållbar i 12 månader. Öppnad flaska förvaras vid högst 25 °C.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 0,8 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är renat vatten, flytande maltitol, sukralos, bensoesyra (konserveringsmedel E 210), hydroxietylcellulosa samt aromämnen (jordgubb och körsbär).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Bisolvon Jordgubb oral lösning är färglös.


  Bruna glasflaskor med förseglade plastlock: 60 ml, 100 ml, 125 ml och 250 ml.

  Ett dosmått graderat för 1,25 ml, 2,5 ml och 5 ml medföljer alla förpackningar.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Opella Healthcare France SAS 

  157 avenue Charles de Gaulle 

  92200 Neuilly-sur-Seine

  Frankrike


  Tillverkare:

  Delpharm Reims

  10 Rue Colonel Charbonneaux

  51100 Reims

  Frankrike


  Lokal företrädare

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-21