Personuppgiftsbehandling när du söker jobb hos oss

När du söker en tjänst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att hantera ansökan.  Likaså kan vi behandla dina uppgifter om du anmäler ditt intresse för nyhetsutskick om bl.a. jobb och karriär inom Apotek Hjärtat och för att vi ska kunna kontakta dig om intressanta tjänster. 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

 • Dig själv

Vi samlar in de personuppgifter som du själv, direkt eller indirekt, lämnar till oss i samband med re­kryteringsprocessen, till exempel i CV och personligt brev och i testresultat. 

 • Rekryteringsföretag

Om vi har anlitat ett rekryteringsföretag samlar vi in de personuppgifter som rekryteringsföretaget lämnar till oss.

 • Referenspersoner

Vi hämtar normalt in omdömen från referenspersoner i slutfasen av rekryteringsprocessen. I sådant fall samlar vi in de personuppgifter som referenspersonen lämnar om dig.

 • Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall samlar vi in information som finns allmänt tillgänglig, till exempel på sociala medier, som underlag för bedömning av en ansökan.

 • Offentliga register

Om du söker en tjänst som kräver legitimation inom hälso- och sjukvården kontrollerar vi din legitimation gentemot Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder uppgifter om dig av olika anledningar kopplat till rekryteringsprocessen.

 • Hantera rekryteringsprocessen

Vi använder de uppgifter som vi har samlat in för att hantera rekryteringsprocessen. Mer specifikt använder vi uppgifterna för att ta emot och granska dina ansökningshandlingar (till exempel CV och personligt brev) och för att utvärdera din ansökan. Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter som vi behöver för att vi ska kunna bedöma din ansökan. Vi använder även dina uppgifter för att kommuni­cera med dig under rekryteringsprocessen.

Ibland frågar vi om ditt godkännande för att få spara dina uppgifter för framtida rekrytering, till exem­pel om du har lämnat en spontanansökan.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Personuppgifter som vi hanterar i samband med din ansökan:

Bild- och ljudmaterial

Demografiska uppgifter

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kompetensuppgifter

Kontaktuppgifter

Uppgift om facklig tillhörighet

Uppgift om omdöme

Uppgift om sociala förhållanden

 

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal träffas.

 

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt med­lemskap, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt ut­tryckliga samtycke.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

 

 • Genomföra kontroller, tester och lämplighetsprövningar

I vissa fall genomför vi olika typer av kontroller, tester och lämplighetsprövningar som ett steg i re­kryteringsprocessen. I sådant fall kommer vi att informera dig om detta och be om ditt godkännande för att använda dina personuppgifter för detta syfte.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Testuppgifter

 

Samtycke. Behandlingen sker med stöd att ditt sam­tycke.

 

Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi med stöd av ditt uttryck­liga samtycke.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

 

 

 • Framtida rekrytering

Om du lämnar ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter efter avslutat ansökningsförfarande och/eller om du anmält ditt intresse för nyhetsutskick om jobb och karriär i syfte att kunna kontakta dig om vi vill rekrytera dig till en tjänst som passar din profil.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Bild- och ljudmaterial

Demografiska uppgifter

Identitetsuppgifter, inklusive personnummer

Kompetensuppgifter

Kontaktuppgifter

Uppgift om facklig tillhörighet

Uppgift om omdöme

Uppgift om sociala förhållanden

 

Samtycke. Behandlingen sker med stöd att ditt sam­tycke.

 

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt med­lemskap, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt ut­tryckliga samtycke.

 

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om 26 månader räknat från tidpunkten från det att ansökningsförfarandet avslutades.

 

 

 • Utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen

Vi använder dina uppgifter för att utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen. Mer specifikt gör vi det till exempel för att ta fram rap­porter och statistik över antalet ansökningar per tjänst och i allmän­het.  

 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Anställningsuppgifter

Demografiska uppgifter

Identitetsuppgifter

Kompetensuppgifter

Organisatoriska uppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att följa upp och utvärdera rekryteringsprocessen.

 

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

 

 

 • Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi måste använda dina personuppgifter för att uppfylla Apotek Hjärtats rättsliga skyldigheter. Till exempel använder dina uppgifter för att uppfylla krav i lagen om anställningsskydd (LAS). 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till respektive rättslig skyldighet.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Apotek Hjärtats rättsliga skyldigheter.

 

 

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Apotek Hjärtat ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

 

 

 • Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi använder dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist eller en rättsprocess.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

De uppgifter som vi har samlat in och som är nödvändiga i det enskilda fallet för att utreda och förhindra bedrägerier, andra lagöverträdelser samt för att hantera rättsliga krav.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

 

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgift om fackligt medlemskap och hälso­uppgifter, behandlas om det är nödvändigt för att han­tera och bemöta rättsliga krav.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det rättsliga kravet.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvara mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Leverantörer

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer. Dessa företag får endast an­vända dina person­uppgifter enligt våra tydliga instruktioner och de får inte an­vända dina uppgifter för egna ända­mål. Vi har leverantörer som hjälper oss med

 • IT-tjänster (företag som levererar IT-lösningar, hanterar drift, ger teknisk support och underhål­ler våra IT-system)
 • personlighets- och för­mågetester (företag som genomför personlighets- och förmågetester och sammanställer resultat av testerna).

Vi ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras av de leverantörer som utför uppgifter åt oss.

Myndigheter

Inför en eventuell anställning måste vi i vissa fall dela de personuppgifter som vi har samlat in, för att hantera rekryteringsprocessen, med berörda myndigheter. Det gör vi för att uppfylla Apotek Hjärtats rättsliga skyldigheter (till exempel kontroll av behörighet som är en för­utsättning för tjänsten). Vi kan också komma att dela dina personuppgifter som vi samlat in, i samband med rekryteringsprocessen, för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav. Sådan delning är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer

I vissa fall delar vi dina personuppgifter som vi samlat in i samband med rekryteringsprocessen med fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Det gör vi för att uppfylla Apotek Hjärtats rättsliga skyldigheter (till exempel förhand­lings- och informations­plikt vid tillsättning av en chef). Vi kan också komma att dela dina personuppgifter som vi samlat in, i samband med rekryteringsprocessen, för att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav. Sådan delning är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Externa rådgivare

Om det är nödvändigt för att hantera och bemöta ett rättsligt krav kan vi dela dina personuppgifter som vi samlat i samband med rekryteringsprocessen med externa rådgivare (till exempel advokatbyråer eller andra jurist­byråer). Sådan delning är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2021 Apotek Hjärtat AB. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.