Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zyrlex® Orala droppar, lösning 10mg/ml Glasflaska, 20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Cetirizin Varunummer: 523084 Apotekets varuid: 12512
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zyrlex är och vad det används för

  Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Zyrlex.

  Zyrlex är ett läkemedel mot allergi.

  Till vuxna och barn från 2 år används Zyrlex för

  Cetirizin som finns i Zyrlex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zyrlex

  10 mg/ml orala droppar, lösning
  Cetirizindihydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zyrlex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Zyrlex
  3. Hur du tar Zyrlex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zyrlex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zyrlex är och vad det används för

  Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Zyrlex.

  Zyrlex är ett läkemedel mot allergi.


  Till vuxna och barn från 2 år används Zyrlex för

  • lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)

  • lindring av nässelutslag

  Cetirizin som finns i Zyrlex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Zyrlex

  Ta inte Zyrlex

  • om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min);

  • om du är allergisk mot cetirizindihydroklorid, något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktat innehållsämne i andra läkemedel).

  Varningar och försiktighet

  Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.


  Om du har problem med att urinera (såsom ryggmärgsproblem eller problem med prostatan eller urinblåsan), rådfråga din läkare.


  Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.


  Ingen kliniskt relevant påverkan mellan alkohol (vid 0,5 promille (g/l) i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin har visats då cetirizin tas i rekommenderad dos. Det finns emellertid inga tillgängliga säkerhetsdata angående samtidig konsumtion av högre doser cetirizin och alkohol. Precis som för alla antihistaminer bör därför samtidig konsumtion av Zyrlex och alkohol undvikas.


  Om du ska genomgå allergitest ska du fråga läkaren om du ska sluta att ta Zyrlex flera dagar före testet. Detta läkemedel kan påverka resultatet av allergitestet.

  Andra läkemedel och Zyrlex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Zyrlex med mat och dryck

  Absorptionen av Zyrlex påverkas inte av föda.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Zyrlex ska undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Läkemedlet bör dock endast ges om det är nödvändigt och efter rådgivning av läkare.


  Cetirizin passerar över i modersmjölk. Därför ska du inte använda Zyrlex under amning utan att rådgöra med läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kliniska studier har inte visat att Zyrlex ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Zyrlex orala droppar, lösning, innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216) som kan orsaka allergiska reaktioner, eventuellt fördröjda.


  3. Hur du tar Zyrlex

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dropparna ska hällas i en sked eller spädas i vatten och intas oralt. Om dropparna späds bör man tänka på, särskilt då de ges till barn, att den volym vatten till vilken dropparna sätts, måste anpassas i enlighet med den mängd vatten som patienten klarar av att svälja. Den utspädda lösningen ska intas genast.


  När man räknar dropparna, ska flaskan hållas vertikalt (toppen nedåt). Om droppflödet avtar och rätt mängd droppar inte har kommit ut, vänd flaskan upprätt, vänd den sedan nedåt igen och fortsätt räkna dropparna.


  Vuxna och ungdomar över 12 år:

  10 mg en gång dagligen som 20 droppar.


  Barn mellan 6 och 12 år:

  5 mg 2 gånger dagligen som 10 droppar 2 gånger dagligen.


  Barn mellan 2 och 6 år:

  2,5 mg 2 gånger dagligen som 5 droppar 2 gånger dagligen.


  Patienter med nedsatt njurfunktion:

  Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg som 10 droppar en gång dagligen.


  Om du har en allvarlig njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan justera dosen.

  Om ditt barn har en njursjukdom, kontakta läkare eller apotekspersonal som då kan justera dosen enligt ditt barns behov.


  Om du upplever att effekten av Zyrlex är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.


  Behandlingstid

  Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

  Om du har tagit för stor mängd av Zyrlex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

  Om du har glömt att ta Zyrlex

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar är sällsynta eller mycket sällsynta men du måste sluta att ta Zyrlex och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Dessa reaktioner kan starta strax efter eller senare efter att du tagit läkmedlet.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

  • Sömnighet

  • Yrsel, huvudvärk

  • Inflammation i svalget, snuva (hos barn)

  • Diarré, illamående, muntorrhet

  • Trötthet

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

  • Häftig rastlöshet

  • Parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

  • Buksmärta

  • Klåda, utslag

  • Asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter)

  • Allergiska reaktioner, ibland allvarliga (mycket sällsynt)

  • Depression, hallucinationer, aggressivitet, förvirring, sömnlöshet

  • Kramper

  • Takykardi (hjärtat slår för snabbt)

  • Onormal leverfunktion

  • Nässelfeber

  • Ödem (svullnad)

  • Viktökning

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter)

  • Trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

  • Tics (återkommande ofrivilliga muskelryckningar)

  • Svimning, dyskinesi (ofrivilliga rörelser), dystoni (onormala förlängda muskelsammandragningar), darrningar, dysgeusi (ändrad smak)

  • Dimsyn, ackommodationsstörningar (svårighet att fokusera blicken), okulogyration (ögonen har okontrollerade cirkulerande rörelser)

  • Angioödem (allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg), fixt läkemedelsutslag

  • Onormal urinutsöndring (sängvätning, smärta vid urinering och/eller svårighet att urinera)

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Ökad aptit

  • Självmordstankar (återkommande tankar på eller upptagenhet av självmord)

  • Minnesförlust, minnesförsämring

  • Vertigo (känsla av rotation eller rörelse)

  • Urinretention (oförmåga att helt tömma urinblåsan)

  Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Zyrlex ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartong och flaska efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd läkemedlet inom 3 månader efter att flaskan öppnats.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid: 1 ml (= 20 droppar) innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid. 1 droppe innehåller 0,5 mg cetirizindihydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är glycerol, propylenglykol, sackarinnatrium, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), natriumacetat, isättiksyra, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zyrlex tillhandahålls som en klar, färglös vätska.


  Förpackning med en flaska innehållande 10, 15, eller 20 ml lösning.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  MACURE PHARMA ApS

  Hejrevej 39

  2400 Köpenhamn NV

  Danmark

  tel +45 70 20 41 07


  Tillverkare:

  Aesica Pharmaceuticals S.r.l.

  Via Praglia 15

  I-10044 Pianezza (TO)

  Italien


  Nextpharma SAS

  17 Route de Meulan

  78520 Limay

  Frankrike


  UCB Pharma Ltd

  208 Bath Road

  Slough

  Berkshire

  SL1 3WE

  Storbritannien


  Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o.

  ul. Opłotek 26

  01-940 Warsawa

  Polen


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Österrike: Zyrtec 10 mg/ml - Tropfen

  Belgien: Zyrtec

  Bulgarien: Zyrtec

  Tjeckien: Zyrtec

  Danmark: Zyrtec

  Estland: Zyrtec

  Finland: Zyrtec

  Frankrike: Zyrtec

  Grekland: Ziptek

  Ungern: Zyrtec cseppek

  Irland: Zirtek oral drops 10mg/ml

  Italien: Zirtec 10mg/ml gocce orali soluzione

  Lettland: Zyrtec

  Litauen: Zyrtec

  Luxemburg: Zyrtec

  Norge: Zyrtec

  Polen: Zyrtec

  Rumänien: Zyrtec

  Slovakien: Zyrtec

  Spanien: Zyrtec gotas orales en solución

  Sverige: Zyrlex


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-02-28


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.