Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zebinix Tablett 800mg Blister, 30tabletter (plast/Al)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Eslikarbazepin Varunummer: 059756 Apotekets varuid: 22974
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zebinix är och vad det används för

  Zebinix innehåller den aktiva substansen eslikarbazepinacetat.

  Zebinix tillhör en grupp läkemedel som kallas antiepileptika vilka används för att behandla epilepsi, ett tillstånd när någon har upprepade kramper eller anfall.

  Zebinix används av vuxna patienter som redan tar andra läkemedel mot epilepsi men som fortfarande upplever kramper som påverkar en del av hjärnan (partiella anfall). Dessa kramper kan eller kan inte följas av kramper som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).

  Zebinix har givits till dig av din läkare för att minska antalet kramper.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zebinix

  800 mg tabletter
  Eslicarbazepinacetat

  Läs noga denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zebinix är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta inannan du tar Zebinix
  3. Hur du tar Zebinix
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zebinix ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zebinix är och vad det används för

  Zebinix innehåller den aktiva substansen eslikarbazepinacetat.

  Zebinix tillhör en grupp läkemedel som kallas antiepileptika vilka används för att behandla epilepsi, ett tillstånd när någon har upprepade kramper eller anfall.


  Zebinix används av vuxna patienter som redan tar andra läkemedel mot epilepsi men som fortfarande upplever kramper som påverkar en del av hjärnan (partiella anfall). Dessa kramper kan eller kan inte följas av kramper som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).


  Zebinix har givits till dig av din läkare för att minska antalet kramper.

  2. Vad du behöver veta inannan du tar Zebinix

  Ta inte Zebinix:

  • om du är allergisk mot eslikarbazepinacetat, mot andra karboxamidderivat (t.ex. karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel för behandling mot epilepsi) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

  • om du lider av en viss typ av hjärtrytmrubbningar (andra eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV) block).

  Varningar och försiktighet

  Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar när du tar Zebinix, kontakta omedelbart din läkare.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zebinix.


  Kontakta genast din din läkare:

  • om du har hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion;

  • om du lider av förvirring, förvärrade anfall eller minskat medvetande vilka kan vara tecken på låga saltnivåer i blodet

  Berätta för din läkare:

  • om du har njurproblem. Din läkare kan behöva ändra dosen. Zebinix rekommenderas inte för patienter med allvarlig njursjukdom.

  • om du har leverproblem. Zebinix rekommenderas inte för patienter med allvarliga leverproblem.

  • om du tar något läkemedel som kan orsaka en avvikelse på EKG (elektrokardiogram) som kallas ökat PR intervall. Om du inte är säker på om läkemedel som du tar kan ha denna effekt, prata med din läkare.

  • om du lider av en hjärtsjukdom som hjärtsvikt eller hjärtattack, eller har några besvär med hjärtrytmen.

  • om du lider av anfall som börjar med en utbredd elektrisk urladdning som omfattar båda hjärnhalvorna.

  Zebinix kan göra att du känner dig dig yr och/eller dåsig, speciellt i början av behandlingen. Var speciellt försiktig vid intag av Zebinix för att undvika oavsiktlig skada, såsom fall.


  Hos patienter med Hankinesiskt eller thailändskt ursprung kan risken för allvarliga hudreaktioner förknippade med karbamazepin eller kemiskt närbesläktade substanser kan förutses genom ett blodprov från dessa patienter. Din läkare ska kunna ge råd om det är nödvändigt med ett blodprov före intag av Zebinix.

  Barn och ungdomar

  Zebinix ska inte ges till barn och ungdomar.

  Andra läkemedel och Zebinix

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta eftersom de kan påverka hur Zebinix fungerar, eller så kan Zebinix påverka deras effekt. Tala om för din läkare om du tar:

  • fenytoin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) eftersom din dos kan behöva ändras

  • karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) eftersom din dos kan behöva ändras och följande biverkningar av Zebinix kan uppträda i en högre frekvens: dubbelseende, koordinationssvårigheter och yrsel.

  • hormonella preventivmedel (såsom p-piller) eftersom Zebinix kan göra dessa mindre effektiva.

  • simvastatin (ett läkemedel för sänkning av kolesterolnivåer) eftersom din dos kan behöva ändras.

  • rosuvastatin, ett läkemedel för sänkning av kolesterolnivåer.

  • blodförtunnande läkemedel – warfarin.

  • Tala om för din läkare om du tar tricykliska läkemedel mot depression t.ex. amitriptylin.

  • Ta inte oxkarbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) med Zebinix eftersom man inte vet om det är säkert att ta dessa läkemedel tillsammans.

  Se avsnittet ’Graviditet och amning’ för råd om preventivmetoder.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns inga data från användning av eliskarbazepinacetat hos gravida kvinnor. Forskning har visat en ökad risk för missbildningar hos barn till mödrar som tar läkemedel mot epilepsi. Å andra sidan får inte effektiv behandling mot epilepsi avbrytas eftersom ett förvärrande av sjukdomen är skadlig för både modern och det ofödda barnet.


  Amma inte när du tar Zebinix. Det är inte känt om Zebinix går över i bröstmjölk.


  Zebinix kan göra hormonella preventivmedel som p-piller mindre effektiva. Därför rekommenderas att du använder andra former av säkra och effektiva preventivmetoder när du tar Zebinix och fram till slutet av den innevarande menstruationscykeln efter avslutad behandling.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Zebinix kan göra att du känner dig yr, dåsig och påverka din synskärpa, framför allt i början av behandlingen. Om det händer dig, kör inte eller använd inte några verktyg eller maskiner.


  3. Hur du tar Zebinix

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna

  Det finns två doseringar för vuxna:


  Dos när du börjar behandlingen

  400 mg en gång dagligen i en eller två veckor, innan ökning till underhållsdosen. Din läkare kommer att bestämma om du ska få doseringen i en eller två veckor.


  Underhållsdos

  Den vanliga underhållsdosen är 800 mg en gång dagligen.

  Beroende på hur du svarar på Zebinix kan din dos behöva ökas till 1200 mg en gång dagligen.


  Äldre (över 65 år)

  Om du är äldre kommer din läkare att bestämma lämplig dos för dig.


  Patienter med njurproblem

  Om du har njurproblem kommer du vanligtvis att ges en lägre dos Zebinix. Din läkare kommer att bestämma rätt dos för dig. Zebinix rekommenderas inte om du har allvarliga njurproblem.


  Administreringssätt och administreringsväg

  Zebinix ska tas via munnen. Svälj tabletten med ett glas vatten.

  Zebinix tabletter kan tas med eller utan mat.


  Tabletten kan delas i lika stora doser.

  Om du har tagit för stor mängd av Zebinix

  Om du av misstag har tagit för stor mängd av Zebinix, tala genast med din läkare eller uppsök sjukhusets akutmottagning. Ta med läkemedelsförpackningen. Detta för att din läkare ska kunna veta vad du har tagit.

  Om du har glömt att ta Zebinix

  Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart som du kommer ihåg och fortsätt som vanligt.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Zebinix

  Sluta inte ta dina tabletter plötsligt. Om du gör det finns det risk för att du kommer att få fler kramper. Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska ta Zebinix. Om din läkare beslutar att behandlingen med Zebinix ska avslutas kommer din dos vanligtvis att minskas successivt. Det är viktigt att din behandling avslutas enligt läkares inrådan, annars kan dina symtom förvärras.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Zebinix orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan vara mycket allvarliga. Om dom drabbar dig sluta ta Zebinix och tala genast med en läkare eller uppsök sjukhus, eftersom du kan behöva få omedelbar medicinsk behandling:

  • Hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Dessa kan vara tecken på en allergisk reaktion


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är:

  • yrsel eller sömnighet


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

  • ostadighet eller en känsla av att det snurrar eller gungar

  • illamående eller kräkningar

  • huvudvärk

  • diarré

  • dubbelseende eller dimsyn

  • koncentrationssvårigheter

  • svaghet eller trötthet

  • skakningar

  • hudrodnad

  • blodprover som visar att du har låga nivåer av natrium i blodet

  • minskad aptit

  • sömnsvårigheter

  • koncentrationssvårigheter (ataxi).


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

  • klumpighet

  • överkänslighet

  • förstoppning

  • krampanfall

  • underaktiv sköldkörtel. Symtom inkluderar minskade nivåer av sköldkörtelhormon (ses i blodprover), intolerans mot kyla, förstorad tunga, tunna och sköra fingernaglar eller hår och låg kroppstemperatur.

  • leverproblem

  • högt blodtryck eller uttalad blodtrycksökning

  • lågt blodtryck eller blodtrycksfall när du ställer dig upp

  • blodtester som visar att du har låga nivåer av salter (inklusive klorid) i blodet eller en minskning av röda blodkroppar

  • västskebrist

  • förändring i ögonrörelserna, suddig syn eller röda ögon

  • fall

  • brännskada

  • dåligt minne eller glömska

  • gråt, känsla av nedstämdhet, nervositet eller förvirring, brist på intresse eller känslor

  • oförmåga att tala eller skriva eller förstå muntligt eller skriftligt språk

  • upprördhet

  • brist på uppmärksamhet/hyperaktivitetsstörning

  • irritabilitet

  • humörsvängningar eller hallucinationer

  • talsvårigheter

  • näsblod

  • bröstsmärta

  • känsla av stickningar och/eller domningar i någon del av kroppen

  • migrän

  • värmekänsla

  • onormal känsel

  • störningar i lukt

  • ringningar i öronen

  • hörselsvårigheter

  • svullnad i ben och armar

  • halsbränna, orolig mage, eller buksmärta, buksvullnad och obehag eller muntorrhet

  • kolsvart (mörk) avföring

  • inflammerat tandkött eller tandvärk

  • svettningar eller torr hud

  • klåda

  • hudförändringar (t.ex hudrodnad)

  • håravfall

  • urinvägsinfektion

  • generell svaghet olustkänsla eller kyla

  • viktminskning

  • muskelsmärtor, smärta i ben eller armar, muskelsvaghet

  • störningar i skelettmetabolismen

  • höjd nivå av av osteokalcin

  • blodvallning, kalla lemmar

  • mer långsamma eller oregelbundna hjärtslag

  • extrem sömnighet

  • sänkt medvetandegrad

  • neurologiska besvär i rörelseapparaten då dina muskler drar ihop sig och orsakar vridningar och upprepade rörelser eller onormala kroppsställningar. Symtom inkluderar skakningar, smärta, kramper.

  • läkemedelsförgiftning


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) är:

  • minskat antal blodplättar som ökar risken för blödning eller blåmärken

  • svår smärta i ryggen och magen (orsakad av inflammation i bukspottkörteln)

  • minskat antal vita blodkroppar som kan öka risken för infektioner

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS): tecken och symtom kan omfatta hudutslag, feber, trötthet, svullnad av lymfkörtlar, ökning av eosinofila leukocyter (en typ av vita blodkroppar) och förändring i lever-, njur- eller lungfunktion. DRESS kan utvecklas veckor efter påbörjad behandling.


  Användning av Zebinix är förknippat med en förändring i EKG (elektrokardiogram) som kallas ökat PR-intervall. Biverkningar förknippade med denna EKG förändring (t.ex. svimning och minskad puls) kan uppträda.


  Det har förekommit rapporter om skelettpåverkan, inklusive minskad bentäthet, benskörhet och frakturer med epilepsiläkemedel som har en liknande struktur t.ex. karbamazepin och oxkarbazepin. Tala med läkare eller apotekspersonal om du får långtidsbehandling mot epilepsi, om du har haft benskörhet tidigare eller tar steroider.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zebinix ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd före utgångsdatum som anges på blistret, burken och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är eslikarbazepinacetat. Varje tablett innehåller 800 mg eslikarbazepinacetat.

  • Övriga innehållsämnen är povidon K29/32, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zebinix 800 mg tabletter är vita och avlånga. Tabletterna har ‘ESL 800’ ingraverat på ena sidan och är skårade på den andra sidan, vilket möjliggör att tabletterna kan delas i lika halvor. Tabletten kan delas i lika stora doser.


  Tabletterna är förpackade i blister i pappkartonger innehållande 20, 30, 60 eller 90 tabletter, och i HDPE burkar med barnsäker förslutning i kartonglådor innehållande 90 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  BIAL - Portela & Cª , S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

  4745-457 S. Mamede do Coronado

  Portugal

  tel: +351 22 986 61 00

  fax: +351 22 986 61 99

  e-mail: info@bial.com


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Eisai Europe Ltd

  Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

  Luxembourg/Luxemburg

  Eisai Europe Ltd.

  Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

  (Belgique/Belgien)

  България

  BIAL-Portela & Cª., S.A.

  Teл.: + 351 22 986 61 00

  (Португалия)

  Magyarország

  Eisai Ltd

  Tel.: + 44 (0)845 676 1400

  (Nagy‑Britannia)

  Česká republika

  Eisai GesmbH organizační složka

  Tel: +420 242 485 839

  Malta

  BIAL-Portela & Cª., S.A.

  Tel: + 351 22 986 61 00

  (Il-Portugall)

  Danmark

  Eisai AB

  Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Sverige)

  Nederland

  Eisai B.V.

  Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

  Deutschland

  Eisai GmbH

  Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

  Norge

  Eisai AB

  Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Sverige)

  Eesti

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Tel: +351 22 986 61 00

  (Portugal)

  Österreich

  Eisai GesmbH

  Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

  Ελλάδα

  Arriani Pharmaceuticals S.A.

  Τηλ: + 30 210 668 3000

  Polska

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Tel.: + 351 22 986 61 00

  (Portugália)

  España

  Laboratórios BIAL, S.A.

  Tel: + 34 94 443 80 00

  Portugal

  BIAL-Portela & Cª., S.A.

  Tel.: + 351 22 986 61 00

  France

  Eisai SAS

  Tél: + (33) 1 47 67 00 05

  România

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Tel: + 351 22 986 61 00

  (Portugalia)

  Hrvatska

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Tel: + 351 22 986 61 00

  (Portugal)

  Slovenija

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Tel: + 351 22 986 61 00

  (Portugalska)

  Ireland

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44(0) 208 600 1400

  (United Kingdom)

  Slovenská republika

  Eisai GesmbH organizační složka

  Tel: + 420 242 485 839

  (Česká republika)

  Ísland

  Eisai AB

  Sími: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Svíþjóð)

  Suomi/Finland

  Eisai AB

  Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

  (Ruotsi)

  Italia

  Eisai S.r.l.

  Tel: + 39 02 518 1401

  Sverige

  Eisai AB

  Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

  Κύπρος

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Τηλ: + 351 22 986 61 00

  (Πορτογαλία)

  United Kingdom

  Eisai Ltd.

  Tel: + 44 (0) 208 600 1400

  Latvija

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Tel: + 351 22 986 61 00

  (Portugāle)

  Lietuva

  BIAL-Portela & Cª, S.A.

  Tel: + 351 22 986 61 00

  (Portugalija)  Denna bipacksedel ändrades senast

  04/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.