Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vimpat Infusionsvätska, lösning 10mg/ml Glasflaska, 20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Lakosamid Varunummer: 161209 Apotekets varuid: 15200
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Vimpat är och vad det används för

  Lakosamid (Vimpat) används för att behandla en särskild form av epilepsi (se nedan) hos patienter från 16 år.Vimpat används i tillägg till andra läkemedel mot epilepsi.Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Vimpat används för den form av epilepsi där anfallen till att börja med endast påverkar den ena hjärnhalvan, men därefter kan spridas till större områden i båda hjärnhalvorna (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering).

  Du har fått Vimpat av din läkare för att minska antalet anfall.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Vimpat

  10 mg/ml infusionsvätska, lösning
  lakosamid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Vimpat är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Vimpat
  3. Hur du använder Vimpat
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Vimpat ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Vimpat är och vad det används för

  Lakosamid (Vimpat) används för att behandla en särskild form av epilepsi (se nedan) hos patienter från 16 år.
  Vimpat används i tillägg till andra läkemedel mot epilepsi.
  Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Vimpat används för den form av epilepsi där anfallen till att börja med endast påverkar den ena hjärnhalvan, men därefter kan spridas till större områden i båda hjärnhalvorna (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering).

  Du har fått Vimpat av din läkare för att minska antalet anfall.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Vimpat

  Använd inte Vimpat

  • om du är allergisk mot lakosamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Om du är osäker på om du är allergisk ska du diskutera med din läkare.

  • om du lider av en särskild typ av hjärtrytmrubbningar
   (AV-block av andra eller tredje graden (II eller III))

  Varningar och försiktighet

  Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex lakosamid, har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart läkare.


  Tala med läkare innan du tar Vimpat om du lider av hjärtproblem som har att göra med försämrad elektrisk överledning i hjärtat (AV-block, förmaksflimmer och förmaksfladder) eller av svår hjärtsjukdom som hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Symtom på AV-block är långsam eller oregelbunden puls, yrsel eller svimningskänsla. Vid förmaksflimmer eller fladder, kan du uppleva hjärtklappning, snabb eller oregelbunden puls och andfåddhet.


  Vimpat kan orsaka yrsel, vilket kan öka risken för olycks­händelse eller fall. Därför bör du vara försiktig tills du är van vid de effekter som läkemedlet kan ha.

  Barn och ungdomar

  Vimpat rekommenderas inte för barn och ungdomar under 16 år. Säkerhet och effekt är inte känd i denna åldersgrupp.

  Andra läkemedel och Vimpat

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder:

  • läkemedel för hjärtproblem eller om du tar något läkemedel som kan orsaka en avvikelse vid EKG (elektrokardiogram) som kallas förlängd PQ-tid, t ex karbamazepin, lamotrigin, pregabalin (läkemedel för att behandla epilepsi) och läkemedel för att behandla vissa typer av oregelbunden hjärtrytm eller hjärtsvikt. Om du inte är säker på om de läkemedel du tar kan ha denna effekt, diskutera detta med din läkare.

  • läkemedel som t ex flukonazol, itrakonazol, ketokonazol (läkemedel för att behandla svampinfektioner), ritonavir (ett läkemedel för att behandla hiv-infektion), klaritromycin, rifampicin (läkemedel för att behandla bakterieinfektioner) och Johannesört (ett läkemedel för att behandla lindrig ångest) kan påverka hur levern bryter ner lakosamid

  Vimpat med alkohol

  Som en försiktighetsåtgärd, använd inte Vimpat tillsammans med alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det rekommenderas inte att ta Vimpat om du är gravid eftersom effekterna av Vimpat på graviditet och foster är okända. Informera omedelbart läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid; läkaren beslutar om du ska ta Vimpat.


  Amning rekommenderas inte medan du tar Vimpat eftersom det är okänt om Vimpat passerar över i modersmjölk. Informera omedelbart läkare om du ammar; läkaren beslutar om du ska ta Vimpat.


  Forskning har visat en ökad risk för missbildningar hos barn till mödrar som tar läkemedel mot epilepsi. Å andra sidan får effektiv epilepsibehandling inte avbrytas eftersom försämring av sjukdomen är skadlig för både modern och det ofödda barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vimpat kan orsaka yrsel eller dimsyn. Detta kan påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner förrän du vet om läkemedlet påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

  Viktig information om några innehållsämnen i Vimpat

  Detta läkemedel innehåller 2,6 mmol (eller 59,8 mg) natrium per injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder Vimpat

  Behandling med Vimpat kan inledas antingen genom att läkemedlet ges oralt (via munnen) eller intravenöst (som infusion i en ven).

  Infusionsvätskan är en alternativ behandlingsform för korttidsbehandling när Vimpat inte kan tas via munnen. Den kommer att ges som en infusion i en ven av sjukvårdspersonal.
  Det är möjligt att byta direkt från behandling via munnen till infusion och tvärtom.
  Din totala dagliga dos och hur ofta du ska ta medicinen förblir densamma.
  Administrering av en laddningsdos har inte studerats hos patienter med status epilepticus.


  Dosering
  Vimpat måste administreras 2 gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.
  Vanlig startdos av Vimpat är 100 mg per dag, hälften (50 mg) på morgonen och hälften (50 mg) på kvällen.


  Din läkare kan besluta att Vimpat-behandlingen ska börja med en enkel laddningsdos på 200 mg, följt ungefär 12 timmar senare av en underhållsdosering. En laddningsdos bör ges under medicinsk övervakning.


  Daglig underhållsdos är mellan 200 mg och 400 mg.
  Om du har problem med njurarna kan läkaren använda en annan dos.


  Hur Vimpat ges till dig
  Vimpat ges som en infusion i en ven (intravenöst) av sjukvårdspersonal. Det ges under 15-60 minuter.


  Hur länge Vimpat infusionsvätska ska användas
  Läkaren bestämmer hur många dagar du ska få infusionerna. Det finns erfarenhet med infusion två gånger dagligen i upp till 5 dagar. För långtidsbehandling finns Vimpat tabletter och sirap.

  Om du slutar att använda Vimpat

  Om läkaren beslutar att avsluta din behandling med Vimpat kommer han/hon att sänka dosen stegvis.
  Detta görs för att förhindra att dina symtom kommer tillbaka eller blir värre.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar i centrala nervsystemet, såsom yrsel, kan öka efter en laddningsdos.


  Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  • Yrsel, huvudvärk

  • Illamående

  • Dubbelseende (diplopi)


  Vanliga: kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare

  • Balanssvårigheter, svårigheter att koordinera dina rörelser, problem med minnet, sömnighet, skakningar (tremor), problem med att tänka eller hitta ord, snabba och okontrollerade ögonrörelser (nystagmus), stickningar (parestesi)

  • Dimsyn

  • Stark yrsel (svindel)

  • Kräkningar, förstoppning, gasbildning i magen eller tarmarna, diarré

  • Klåda

  • Fall, blåmärken

  • Trötthet, gångsvårigheter, onormal trötthet eller svaghet (asteni), berusningskänsla

  • Depression

  • Förvirring

  • Minskad känsel eller känslighet, svårighet att artikulera ord, uppmärksamhetsstörning

  • Öron-sus, -ringningar eller -visslingar

  • Matspjälkningsbesvär, muntorrhet

  • Irritabilitet

  • Muskelspasmer

  • Hudutslag

  • Svårt att sova


  Mindre vanliga: kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare

  • Långsam hjärtrytm

  • Störningar i hjärtats retledningssystem

  • Överdriven känsla av välbefinnande

  • Allergisk reaktion mot läkemedlet

  • Avvikelser i leverfunktionstest

  • Självmordsförsök

  • Tankar på självmord eller att skada dig själv

  • Hjärtklappning och/eller snabb eller oregelbunden puls

  • Aggression

  • Upprördhet

  • Onormalt tänkande och/eller förlorad kontakt med verkligheten

  • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte, hals, händer, fötter, vrister eller nedre delen av benen

  • Nässelfeber

  • Hallucinationer (att se och/eller höra saker som inte är verkliga)


  Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

  • Allvarlig minskning av en viss typ av vita blodkroppar (agranulocytos)

  • Allvarlig hudreaktion vilken kan innefatta influensaliknande symtom, utslag i ansiktet, utbrett hudutslag med hög feber, ökade nivåer av leverenzymer som ses i blodprover och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler) och förstorade lymfkörtlar

  • Utbrett hudutslag med blåsor och hudavlossning, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganet (Stevens-Johnsons syndrom) och en allvarligare form som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)


  Intravenösadministrering
  Intravenös administrering (injektion i en ven) kan orsaka lokala biverkningar som:

  Vanliga: kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare

  • Smärta eller obehag på injektionsstället

  • Irritation


  Mindre vanliga: kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare

  • Rodnad


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Vimpat ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Varje injektionsflaska med Vimpat infusionsvätska får endast användas en gång (engångsbruk).

  Eventuell oanvänd lösning ska kastas.


  Endast klar lösning fri från partiklar och utan färgförändringar ska användas.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushålls­avfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är lakosamid.
  1 ml infusionsvätska av Vimpat innehåller 10 mg lakosamid.
  En injektionsflaska innehåller 20 ml Vimpat infusionsvätska motsvarande 200 mg lakosamid.


  Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vimpat 10 mg/ml infusionsvätska är en klar färglös lösning.
  Vimpat infusionsvätska, lösning, tillhandahålls i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 5 injektionsflaskor. Varje injektionsflaska innehåller 20 ml.
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bryssel, Belgien


  Tillverkare

  UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien
  eller
  Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel Strasse 10, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  UCB Pharma SA/NV

  Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

  Lietuva

  UCB Pharma Oy Finland

  Tel: + 358 10 234 6800 (Suomija)

  България

  Ю СИ БИ България ЕООД

  Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

  Luxembourg/Luxemburg

  UCB Pharma SA/NV

  Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

  Česká republika

  UCB s.r.o.

  Tel: + 420 221 773 411

  Magyarország

  UCB Magyarország Kft.

  Tel.: + 36-(1) 391 0060

  Danmark

  UCB Nordic A/S

  Tlf: + 45 / 32 46 24 00

  Malta

  Pharmasud Ltd.

  Tel: + 356 / 21 37 64 36

  Deutschland

  UCB Pharma GmbH

  Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

  Nederland

  UCB Pharma B.V.

  Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

  Eesti

  UCB Pharma Oy Finland

  Tel: + 358 10 234 6800 (Soome)

  Norge

  UCB Nordic A/S

  Tlf: + 45 / 32 46 24 00

  Ελλάδα

  UCB Α.Ε.

  Τηλ: + 30 / 2109974000

  Österreich

  UCB Pharma GmbH

  Tel: + 43 (1) 291 80 00

  España

  UCB Pharma, S.A.

  Tel: + 34 / 91 570 34 44

  Polska

  UCB Pharma Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 22 696 99 20

  France

  UCB Pharma S.A.

  Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

  Portugal

  UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

  Tel: + 351 / 21 302 5300

  Hrvatska

  Medis Adria d.o.o.

  Tel: +385 (0) 1 230 34 46

  România

  UCB Pharma Romania S.R.L.

  Tel: + 40 21 300 29 04

  Ireland

  UCB (Pharma) Ireland Ltd.

  Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

  Slovenija

  Medis, d.o.o.

  Tel: + 386 1 589 69 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Simi: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  UCB s.r.o., organizačná zložka

  Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

  Italia

  UCB Pharma S.p.A.

  Tel: + 39 / 02 300 791

  Suomi/Finland

  UCB Pharma Oy Finland

  Puh/Tel: + 358 10 234 6800

  Κύπρος

  Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

  Τηλ: + 357 22 34 74 40

  Sverige

  UCB Nordic A/S

  Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

  Latvija

  UCB Pharma Oy Finland

  Tel: + 358 10 234 6800 (Somija)

  United Kingdom

  UCB Pharma Ltd.

  Tel : + 44 / (0)1753 534 655


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-03


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Vimpat infusionsvätska, lösning, kan ges utan ytterligare spädning eller spädas med följande lösningar: natriumklorid 9 mg/ml (0,9%), glukos 50 mg/ml (5%) eller Ringerlaktatlösning. Varje injektionsflaska med Vimpat infusionsvätska får endast användas en gång (engångsbruk). Eventuell oanvänd lösning ska kastas (se avsnitt 3).

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.