Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vfend Pulver till infusionsvätska, lösning 200mg Injektionsflaska, 1st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Vorikonazol Varunummer: 010326 Apotekets varuid: 17862
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad VFEND är och vad det används för

  VFEND innehåller den aktiva substansen vorikonazol. VFEND är ett läkemedel mot svamp-infektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av de svampar som orsakar infektionerna.

  VFEND används för att behandla patienter (vuxna och barn från 2 års ålder) med:

  • invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus sp.)

  • candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av Candida sp.) hos icke-neutropena patienter (patienter utan onormalt lågt antal vita blodkroppar)

  • svåra invasiva Candida sp. infektioner när svampen är motståndskraftig mot flukonazol (ett annat svampläkemedel)

  • svåra svampinfektioner orsakade av Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (två olika svamparter).

  VFEND är avsett för patienter med försämrade och eventuellt livshotande svampinfektioner.

  Förebyggande behandling hos stamcellstransplanterade patienter som löper hög risk att utveckla svampinfektion.

  Den här produkten ska endast användas under överinseende av läkare.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  VFEND

  200 mg pulver till infusionsvätska
  vorikonazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar behandlas med detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad VFEND är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder VFEND
  3. Hur du använder VFEND
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur VFEND ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad VFEND är och vad det används för

  VFEND innehåller den aktiva substansen vorikonazol. VFEND är ett läkemedel mot svamp-infektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av de svampar som orsakar infektionerna.


  VFEND används för att behandla patienter (vuxna och barn från 2 års ålder) med:


  • invasiv aspergillos (en typ av svampinfektion som orsakas av Aspergillus sp.)

  • candidemi (en annan typ av svampinfektion som orsakas av Candida sp.) hos icke-neutropena patienter (patienter utan onormalt lågt antal vita blodkroppar)

  • svåra invasiva Candida sp. infektioner när svampen är motståndskraftig mot flukonazol (ett annat svampläkemedel)

  • svåra svampinfektioner orsakade av Scedosporium sp. eller Fusarium sp. (två olika svamparter).


  VFEND är avsett för patienter med försämrade och eventuellt livshotande svampinfektioner.


  Förebyggande behandling hos stamcellstransplanterade patienter som löper hög risk att utveckla svampinfektion.


  Den här produkten ska endast användas under överinseende av läkare.

  2. Vad du behöver veta innan du använder VFEND

  Använd inte VFEND

  - om du är allergisk mot vorikonazol eller mot sulfobutyleter-beta-cyklodextrinnatrium (anges i avsnitt 6).


  Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit några andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel.


  Följande läkemedel får inte tas under din behandling med VFEND:

  • terfenadin (används mot allergi)

  • astemizol (används mot allergi)

  • cisaprid (används mot magbesvär)

  • pimozid (används vid behandling av psykisk sjukdom)

  • kinidin (används mot oregelbunden hjärtverksamhet)

  • rifampicin (används vid behandling av tuberkulos)

  • efavirenz (används för behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer en gång dagligen

  • karbamazepin (används vid behandling av kramper)

  • fenobarbital (används mot svåra sömnbesvär och kramper)

  • ergotalkaloider (t.ex. ergotamin, dihydroergotamin; används mot migrän)

  • sirolimus (används till transplanterade patienter)

  • ritonavir (används vid behandling av hiv) vid doser om 400 mg eller mer två gånger dagligen

  • johannesört (naturläkemedel).

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder VFEND om:

  • du tidigare har fått en allergisk reaktion mot andra azoler

  • du har eller tidigare har haft en leversjukdom. Om du har en leversjukdom kan läkaren skriva ut en lägre dos VFEND. Läkaren ska även genom blodprover kontrollera din leverfunktion under tiden som du behandlas med VFEND

  • du har en känd sjukdom i hjärtats muskulatur, oregelbundna hjärtslag, långsamma hjärtslag eller en EKG-förändring som kallas ”långt QTc-syndrom”.


  Undvik allt solljus och exponering för solen under tiden du behandlas med VFEND. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och att använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF)., eftersom huden kan bli mer känslig för solens UV-strålar. Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.


  Medan du behandlas med VFEND ska

  • du omedelbart tala om för läkaren om du får

  - solskada

  - hudutslag eller blåsor

  - skelettsmärta.


  Om du får ovanstående hudbesvär kan din läkare remittera dig till en hudläkare som efter en konsultation kan besluta att det är viktigt för dig att bli undersökt regelbundet. Det finns en liten risk att utveckla hudcancer under långtidsanvändning med VFEND.


  Din läkare kontrollerar lever- och njurfunktionen genom att ta vissa blodprover.

  Barn och ungdomar

  VFEND ska inte ges till barn under 2 års ålder.

  Andra läkemedel och VFEND

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  En del läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig användning av VFEND.


  Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom VFEND inte ska tas samtidigt om det går att undvika:

  • ritonavir (för behandling av hiv) i doser om 100 mg två gånger dagligen.

  Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom samtidig behandling med VFEND ska undvikas om möjligt, och dosjustering av vorikonazol kan behövas:

  • Rifabutin (för behandling av tuberkulos). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina blodvärden och biverkningar följas

  • Fenytoin (för behandling av epilepsi). Om du redan behandlas med fenytoin måste koncentrationen av fenytoin i blodet följas under behandlingen med VFEND och dosen kan behöva justeras.


  Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom en dosjustering eller kontroll kan behöva göras för att se till att dessa läkemedel och/eller VFEND fortfarande har önskad effekt:

  • warfarin och andra antikoagulantia (t.ex. fenprokumon, acenokumarol) (används för att hämma blodets förmåga att levra sig)

  • ciklosporin (används till transplanterade patienter)

  • takrolimus (används till transplanterade patienter)

  • sulfonureider (t.ex. tolbutamid, glipizid och glyburid) (används mot diabetes)

  • statiner (t.ex. atorvastatin, simvastatin) (kolesterolsänkande läkemedel)

  • benzodiazepiner (t.ex. midazolam, triazolam) (används mot svåra sömnbesvär och stress)

  • omeprazol (används vid behandling av magsår)

  • P-piller (om du tar VFEND samtidigt som du använder p-piller kan du få biverkningar som illamående och menstruationsrubbningar)

  • vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) (används vid behandling av cancer)

  • indinavir och andra hiv-proteashämmare (används vid behandling av hiv)

  • icke-nukleosida omvänt transkriptas-hämmare (t.ex. efavirenz, delavirdin, nevirapin) (används vid behandling av hiv) (vissa doser av efavirenz får INTE användas samtidigt som VFEND)

  • metadon (används för att behandla heroinmissbruk)

  • alfentanil och fentanyl och andra kortverkande opiater som sufentanil (smärtstillande läkemedel som används vid kirurgiska ingrepp)

  • oxykodon och andra långverkande opiater som hydrokodon (används vid medelsvår och svår smärta)

  • icke-steroida antiinflammatoriska medel (t.ex. ibuprofen, diklofenak) (används för att behandla smärta och inflammation)

  • flukonazol (används vid svampinfektioner)

  • everolimus (används vid behandling av avancerad njurcancer och hos transplanterade patienter).

  Graviditet, amning och fertilitet

  VFEND får inte tas under graviditet, om inte din läkare föreskrivit detta. Effektiv preventivmetod ska användas av kvinnor i fertil ålder. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under tiden du tar VFEND.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  VFEND kan orsaka dimsyn eller obehaglig ljuskänslighet. Medan du upplever något sådant ska du inte köra bil, använda verktyg eller maskiner. Kontakta din läkare om du upplever detta.

  VFEND innehåller natrium

  En flaska VFEND innehåller 217,6 mg natrium. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder VFEND

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkaren om du är osäker.


  Din läkare bestämmer din dos beroende på din vikt och den typ av infektion du har.


  Din läkare kan ändra din dos beroende på ditt tillstånd.


  Rekommenderad dos till vuxna (inklusive äldre patienter) är följande:


  Intravenös

  Dos de första 24 timmarna

  (Laddningsdos)

  6 mg/kg var 12:e timme under de första 24 timmarna

  Dos efter de första 24 timmarna

  (Underhållsdos)

  4 mg/kg två gånger dagligen


  Beroende på hur behandlingen fungerar kan läkaren ordinera en sänkning av dosen till 3 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen.

  Läkaren kan ordinera en sänkning av dosen om du har lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderad dos till barn och ungdomar är:


  Intravenös

  Barn från 2 år och upp till 12 år och ungdomar 12 14 år som väger mindre än 50 kg

  Ungdomar 12 14 år som väger mer än 50 kg; och ungdomar äldre än 14 år

  Dos de första 24 timmarna

  (Laddningsdos)

  9 mg/kg var 12:e timme under de första 24 timmarna

  6 mg/kg var 12:e timme under de första 24 timmarna

  Dos efter de första 24 timmarna

  (Underhållsdos)

  8 mg/kg två gånger dagligen

  4 mg/kg två gånger dagligen


  Beroende hur behandlingen fungerar kan läkaren öka eller minska den dagliga dosen.


  VFEND pulver till infusionsvätska kommer att blandas och spädas till rätt koncentration av sjukhusapoteket eller din sköterska. (Se slutet av denna bipacksedel för vidare information)


  Det ges till dig som intravenös infusion (i en ven) med en maximal hastighet på 3 mg/kg/timme under 1 till 3 timmar.


  Om du eller ditt barn tar VFEND för att förebygga svampinfektioner kan läkaren sluta att ge VFEND om du eller ditt barn utvecklar biverkningar orsakade av behandlingen.

  Om du har glömt att använda VFEND

  Eftersom det här läkemedlet ges under medicinsk uppsikt är det osannolikt att en dos skulle glömmas. Om du trots det tror att en dos har glömts tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

  Om du slutar att använda VFEND

  Behandlingen med VFEND pågår så länge din läkare föreskriver detta, dock bör inte behandlingslängden med VFEND pulver till infusionsvätska överstiga 6 månader.


  Patienter med ett försvagat immunförsvar eller patienter med svåra infektioner kan behöva långtidsbehandling för att förhindra att infektionen återvänder. Du kan få byta från intravenös infusion till tabletter när ditt tillstånd förbättras.


  När behandling med VFEND avbryts av din läkare bör du inte märka någon effekt av detta.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om några biverkningar uppträder, är de flesta förmodligen obetydliga eller tillfälliga. Några kan dock vara allvarliga och kräva medicinsk vård.


  Allvarliga biverkningar – Sluta ta VFEND och sök omedelbart läkare

  • hudutslag

  • gulsot; förändringar i blodprov som testar leverns funktion

  • inflammation i bukspottkörteln.


  Övriga biverkningar


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

  • synnedsättning (synförändringar, inklusive dimsyn, förändrat färgseende, onormal överkänslighet för ljus, färgblindhet, ögonstörningar, upplevelse av halofenomen, nattblindhet, gungande synupplevelse, blixtar i synfältet, visuell aura, nedsatt synskärpa, förstärkt synupplevelse av ljus, förlust av delar av det normala synfältet, fläckar framför ögonen (flugseende))

  • feber

  • hudutslag

  • illamående, kräkningar, diarré

  • huvudvärk

  • svullna armar och ben

  • magsmärtor

  • andningssvårigheter

  • förhöjda leverenzymvärden.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • bihåleinflammation, inflammation i tandköttet, frossa, kraftlöshet

  • minskat antal, även kraftigt, av vissa typer av röda (ibland immunrelaterade) och/eller vita blodkroppar (ibland med feber), minskat antal trombocyter (blodplättar) - celler som hjälper till vid blodets levring

  • allergiska reaktioner eller överdrivet immunsvar

  • lågt blodsocker, sänkt halt av kalium i blodet, sänkt halt av natrium i blodet

  • oro, depression, förvirring, rastlöshet, sömnsvårigheter, hallucinationer

  • krampanfall, darrningar eller okontrollerade muskelrörelser, stickningar eller onormala hudförnimmelser, ökad muskelspänning, sömninghet, yrsel

  • blödning i ögat

  • hjärtrytmrubbningar, däribland mycket snabba hjärtslag, mycket långsamma hjärtslag, svimning

  • lågt blodtryck, inflammation i ett blodkärl (vilket kan ge upphov till blodpropp)

  • akuta andningsbesvär, smärta i bröstet, svullnad i ansiktet (mun, läppar och runt ögonen), vatten i lungorna

  • förstoppning, matsmältningsbesvär, inflammation i läpparna

  • gulsot, inflammation i levern och leverskada

  • hudutslag som kan leda till allvarlig blåsbildning och fjällning av huden som kännetecknas av ett plant, rött hudområde som är täckt av små sammanflytande knottror, hudrodnad

  • klåda

  • håravfall

  • ryggsmärtor

  • njursvikt, blod i urinen, förändrade njurfunktionsvärden.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • influensaliknande symtom, irritation och inflammation i magtarmkanalen, inflammation i magtarmkanalen som orsakar antibiotikaassocierad diarré, inflammation i lymfkärlen

  • inflammation i den tunna hinna som täcker bukväggens insida och bukorganen

  • förstorade lymfkörtlar (ibland smärtsamma), benmärgssvikt, förhöjd halt av eosinofiler

  • försämrad binjurefunktion, underaktiv sköldkörtel

  • onormal hjärnfunktion, Parkinsonliknande symtom, nervskada som orsakar domningar, smärta, stickningar eller sveda i händer eller fötter

  • försämrad balans och koordinationsförmåga

  • hjärnsvullnad

  • dubbelseende, allvarliga tillstånd i ögat däribland: smärtor och inflammation av öga och ögonlock, onormala ögonrörelser, skada på synnerven som leder till synnedsättning, svullnad av synnervspapillen

  • nedsatt beröringssinne

  • förändrat smaksinne

  • hörselsvårigheter, öronringningar, vertigo

  • inflammation i vissa invärtes organ – bukspottkärteln och tolvfingertarmen, svullnad av och inflammation i tunga

  • leverförstoring, leversvikt, gallbesvär, gallsten

  • ledinflammation, inflammation i vener under huden (som kan vara förenad med blodproppsbildning)

  • njurinflammation, äggvita i urinen, njurskada

  • mycket snabb puls eller överhoppade hjärtslag, ibland med oregelbundna elektriska impulser

  • onormalt EKG

  • höjd halt av kolesterol i blodet, höjd halt av urea i blodet

  • allergiska hudreaktioner (ibland svåra), inklusive livshotande hudsjukdomar som orsakar smärtsamma blåsor och sår på hud och slemhinnor, särskilt i munnen, inflammation i huden, nässelutslag, solskada eller allvarliga hudreaktioner efter exponering för ljus eller sol, hudrodnad och hudirritation, röd eller lila missfärgning av huden som kan bero på sänkt antal trombocyter, eksem

  • reaktion vid infusionsstället.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  • överaktiv sköldkörtel

  • försämrad hjärnfunktion som är en allvarlig komplikation till leversjukdom

  • förlust av merparten av fibrerna i synnerven, grumling av hornhinnan, ofrivilliga ögonrörelser

  • bullös fotosensitivitet

  • en rubbning vid vilken kroppens immunsystem angriper delar av det perifera nervsystemet

  • rubbningar av hjärtrytmen eller överledningen i hjärtat (ibland livshotande)

  • livshotande allergisk reaktion

  • förändringar i blodets förmåga att levra sig

  • allergiska hudreaktioner (ibland svåra) inklusive snabb svullnad (ödem) av ”läderhuden” (dermis), subkutan vävnad, slemhinnor och vävnad under slemhinnor, kliande eller ömmande fläckar av tjock, röd hud med silverfärgade hudfjäll, irritation av huden och slemhinnorna, livshotande hudsjukdom som medför att stora delar av hudens yttersta skikt (epidermis) lossnar från underliggande hudskikt

  • små fläckar med torr och fjällande hud, ibland förtjockad med hudhorn.


  Biverkningar utan känd frekvens:

  • fräknar och pigmentfläckar.


  Andra viktiga biverkningar vars frekvens inte är känd men som omedelbart ska rapporteras till läkare

  • hudcancer

  • inflammation i vävnaden som omger skelettet

  • röda, fjällande fläckar eller ringformade hudförändringar som kan vara symtom på en autoimmun sjukdom som kallas kutan lupus erythematosus.


  Det har vid enstaka tillfällen förekommit reaktioner medan infusionen pågår (hudrodnad, feber, svettning, hjärtklappning och andnöd). Din läkare kan besluta att avbryta infusionen om detta skulle inträffa.


  Eftersom VFEND kan påverka lever och njurar bör din läkare kontrollera din lever- och njurfunktion genom att ta blodprover. Tala om för din läkare om du har ont i magen eller om din avföring har en annorlunda konsistens.


  Hudcancer har rapporterats hos patienter som behandlats med VFEND vid långtidsbehandling.


  Solskada eller svår hudreaktion efter exponering för ljus eller sol var vanligare hos barn. Om du eller ditt barn utvecklar hudförändringar kan läkaren remittera dig eller ditt barn till en dermatolog som efter konsultation kan besluta att det är viktigt att du eller ditt barn kommer på regelbundna kontroller. Förhöjda leverenzymvärden sågs också oftare hos barn.


  Om några av dessa biverkningar inte går över eller är besvärliga, tala om det för din läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur VFEND ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Efter upplösning (rekonstitution) ska VFEND användas omedelbart, men om nödvändigt kan VFEND förvaras i upp till 24 timmar vid 2 ºC-8 ºC (i kylskåp). Rekonstituerat VFEND behöver spädas med lämplig infusionsvätska innan det infunderas. (Se slutet av denna bipacksedel för vidare information)


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är vorikonazol.

  - Övrigt innehållsämne är sulfobutyleter-beta-cyklodextrinnatrium.


  Varje injektionsflaska innehåller 200 mg vorikonazol, motsvarande en 10 mg/ml-lösning, efter det att ditt sjukhusapotek eller sköterska har berett enligt anvisning (se information i slutet av denna bipacksedel).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  VFEND tillhandahålles som pulver till infusionsvätska i injektionsflaskor för engångsbruk.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Storbritannien.


  Tillverkare:

  Fareva Amboise Zone Industrielle 29 route des Industries 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België /Belgique/Belgien

  Lietuva


  Pfizer S.A./N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11  Pfizer Luxembourg SARL

  filialas Lietuvoje


  Tel. +3705 2514000

  България

  Luxembourg/Luxemburg

  Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

  Pfizer S.A.

  тел.: +3592 970 43 33

  Tél: +32 (0)2 554 62 11

  Česká republika

  Magyarország

  Pfizer s.r.o.

  Pfizer Kft.

  Tel: +420-283-004-111

  Tel. + 36 1 488 37 00

  Danmark

  Malta

  Pfizer ApS

  V.J. Salomone Pharma Ltd.

  Tlf: +45 44 20 11 00

  Tel : +356 21 22 01 74

  Deutschland

  Nederland

  Pfizer Pharma PFE GmbH

  Pfizer bv

  Tel: +49 (0)800 8535555

  Tel: +31 (0)10 406 43 01

  Eesti

  Norge

  Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

  Pfizer AS

  Tel: +372 666 7500

  Tlf: +47 67 52 61 00

  Ελλάδα 

  Österreich

  Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.
  Τηλ.: +30 210 6785 800

  Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. 

  Tel: +43 (0)1 521 15-0

  España

  Polska

  Pfizer GEP, S.L.

  Pfizer Polska Sp. z o.o.,

  Tel: +34 91 490 99 00

  Tel.: +48 22 335 61 00

  France

  Portugal

  Pfizer PFE France

  Laboratórios Pfizer, Lda.

  Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

  Tel: + 351 214 235 500

  Hrvatska

  Pfizer Croatia d.o.o.

  Tel: +385 1 3908 777

  România

  Pfizer România S.R.L.

  Tel: +40 (0)21 207 28 00

  Ireland

  Slovenija

  Pfizer Healthcare Ireland

  Tel: 1800 633 363 (avgiftsfri)

  +44 (0)1304 616161

  Pfizer Luxembourg SARL

  Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana


  Tel: + 386(0)152 11 400

  Ísland

  Slovenská republika

  Icepharma hf., 

  Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

  Sími: + 354 540 8000

  Tel: +421–2–3355 5500

  Italia

  Suomi/Finland

  Pfizer Italia S.r.l.

  Pfizer Oy

  Tel: +39 06 33 18 21

  Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

  Kύπρος

  Sverige

  Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

  Pfizer AB

  Τηλ: +357 22 817690

  Tel: +46 (0)8 5505 2000

  Latvija

  United Kingdom

  Pfizer Luxembourg SARL

  Filiāle Latvijā

  Pfizer Limited

  Tel: +44 (0)1304 616161

  Tel: +371 670 35 775
  Denna bipacksedel ändrades senast

  06/2016 Ytterligare information om detta detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Information beträffande rekonstitution och spädning

  • VFEND pulver till infusionsvätska måste först rekonstitueras med antingen 19 ml vatten för injektionsvätskor eller 19 ml av 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion för att erhålla en uttagbar volym av 20 ml klart koncentrat innehållande 10 mg/ml vorikonazol.

  • Kasta flaskan med VFEND om lösningsmedel inte dras in i flaskan med hjälp av vakuum.

  • Det rekommenderas att en 20 ml standardspruta (icke-automatiserad) används för att säkerställa att den exakta mängden (19,0 ml) Vatten för injektionsvätskor eller av 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion mäts upp.

  • Den erforderliga volymen av den rekonstituerade lösningen tillsätts sedan till en av nedanstående rekommenderade infusionsvätskor till en slutlig lösning av VFEND innehållande 0,5 till 5 mg/ml vorikonazol.

  • Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk och all icke använd lösning ska kastas. Endast klara och partikelfria lösningar ska användas.

  • Ska ej ges som bolusinjektion.

  • För information om förvaring, se avsnitt 5 ”Hur VFEND ska förvaras”


  Erforderlig mängd koncentrat VFEND 10 mg/ml

  Kroppsvikt

  (kg)

  Mängd koncentrat VFEND (10 mg/ml) nödvändig för:


  Dosering

  3 mg/kg

  (antal flaskor)

  Dosering

  4 mg/kg

  (antal flaskor)

  Dosering

  6 mg/kg

  (antal flaskor)

  Dosering

  8 mg/kg

  (antal flaskor)

  Dosering

  9 mg/kg

  (antal flaskor)

  10

  -

  4,0 ml (1)

  -

  8,0 ml (1)

  9,0 ml (1)

  15

  -

  6,0 ml (1)

  -

  12,0 ml (1)

  13,5 ml (1)

  20

  -

  8,0 ml (1)

  -

  16,0 ml (1)

  18,0 ml (1)

  25

  -

  10,0 ml (1)

  -

  20,0 ml (1)

  22,5 ml (2)

  30

  9,0 ml (1)

  12,0 ml (1)

  18,0 ml (1)

  24,0 ml (2)

  27,0 ml (2)

  35

  10,5 ml (1)

  14,0 ml (1)

  21,0 ml (2)

  28,0 ml (2)

  31,5 ml (2)

  40

  12,0 ml (1)

  16,0 ml (1)

  24,0 ml (2)

  32,0 ml (2)

  36,0 ml (2)

  45

  13,5 ml (1)

  18,0 ml (1)

  27,0 ml (2)

  36,0 ml (2)

  40,5 ml (3)

  50

  15,0 ml (1)

  20,0 ml (1)

  30,0 ml (2)

  40,0 ml (2)

  45,0 ml (3)

  55

  16,5 ml (1)

  22,0 ml (2)

  33,0 ml (2)

  44,0 ml (3)

  49,5 ml (3)

  60

  18,0 ml (1)

  24,0 ml (2)

  36,0 ml (2)

  48,0 ml (3)

  54,0 ml (3)

  65

  19,5 ml (1)

  26,0 ml (2)

  39,0 ml (2)

  52,0 ml (3)

  58,5 ml (3)

  70

  21,0 ml (2)

  28,0 ml (2)

  42,0 ml (3)

  -

  -

  75

  22,5 ml (2)

  30,0 ml (2)

  45,0 ml (3)

  -

  -

  80

  24,0 ml (2)

  32,0 ml (2)

  48,0 ml (3)

  -

  -

  85

  25,5 ml (2)

  34,0 ml (2)

  51,0 ml (3)

  -

  -

  90

  27,0 ml (2)

  36,0 ml (2)

  54,0 ml (3)

  -

  -

  95

  28,5 ml (2)

  38,0 ml (2)

  57,0 ml (3)

  -

  -

  100

  30,0 ml (2)

  40,0 ml (2)

  60,0 ml (3)

  -


  VFEND är ett okonserverat sterilt frystorkat läkemedel för engångsbruk. Ur mikrobiologisk synpunkt måste därför den rekonstituerade lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart, är förvaringstider och betingelser före administrering användarens ansvar, och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2ºC‑8ºC, såvida inte beredning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.


  Kompatibla infusionsvätskor


  Rekonstituerad lösning kan spädas med:


  Natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion

  Hartmanns lösning för intravenös infusion

  5 % glukos och Ringer-laktat för intravenös infusion

  5 % glukos och 0,45 % natriumklorid för intravenös infusion

  5 % glukos för intravenös infusion

  5 % glukos i 20 mEq kaliumklorid för intravenös infusion

  0,45 % natriumklorid för intravenös infusion

  5 % glukos och 0,9 % natriumklorid för intravenös infusion


  Blandbarheten av VFEND med andra spädningsmedel än de som specificerats ovan (eller under "Inkompatibiliteter" nedan) är inte känd.


  Inkompatibiliteter


  VFEND ska ej infunderas i samma slang eller kanyl samtidigt som andra läkemedelsinfusioner, inklusive parenteral nutrition (t.ex. Aminofusin 10 % Plus).


  Infusion av blodprodukter får ej ske samtidigt med infusion av VFEND.


  Infusion av total parenteral nutrition kan ske samtidigt med VFEND men inte i samma slang eller kanyl.


  VFEND får ej spädas med 4,2 % Natriumbikarbonat infusionsvätska.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.