Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vepesid® Kapsel, mjuk 50mg Tryckförpackning 20kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Etoposid Varunummer: 097442 Apotekets varuid: 16407
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Vepesid är och vad det används för

  Vepesid är ett cellgift som används vid behandling av:

  Vepesid verkar genom att störa produktionen av nytt DNA, som behövs för att producera fler celler. När Vepesid tas upp av cancercellerna stoppar det därför tillväxten av nya cancerceller.

  Etoposid som finns i Vepesid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Vepesid

  50 mg mjuka kapslar
  etoposid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Vepesid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Vepesid
  3. Hur du tar Vepesid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Vepesid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Vepesid är och vad det används för

  Vepesid är ett cellgift som används vid behandling av:

  • lungcancer

  • testikelcancer

  • akut leukemi (blodcancer)

  • andra typer av cancer i blod- och lymfsystemet (de organ som deltar i kroppens immunförsvar mot infektioner)

  Vepesid verkar genom att störa produktionen av nytt DNA, som behövs för att producera fler celler. När Vepesid tas upp av cancercellerna stoppar det därför tillväxten av nya cancerceller.


  Etoposid som finns i Vepesid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Vepesid

  Ta inte Vepesid:

  • om du är allergisk mot etoposid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du ammar

  • vid samtidig användning av gula febern-vaccin eller andra levande vacciner hos patienter med nedsatt immunförsvar

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Vepesid:

  • om du har lågt antal blodkroppar (din läkare tar blodprover)

  • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

  • om du har nedsatt benmärgsfunktion (t.ex. om du tidigare har strålbehandlats eller behandlats med något läkemedel som kan ha påverkat benmärgsfunktionen)

  • om du har en infektion i kroppen

  Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom under behandlingen med Vepesid:

  • frossa, feber, rodnad, snabb hjärtfrekvens, andningssvårigheter och kraftig blodtryckssänkning. Du kan ha fått en allergisk reaktion och behöva akut medicinsk vård.


  Vepesid misstänks orsaka allvarliga fosterskador vid användning under graviditet. Kvinnor avråds från att bli gravida under behandlingen. Män som behandlas med Vepesid avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen. Manliga patienter rekommenderas även att skaffa information om möjligheten att djupfrysa sperma före behandlingen eftersom Vepesid kan orsaka ofruktsamhet. Vepesid kan eventuellt leda till sterilitet hos män.

  Barn och ungdomar:

  Säkerhet och effekt hos barn har inte fastställts.

  Andra läkemedel och Vepesid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan påverka mängden Vepesid i kroppen, och det kan därför vara nödvändigt att ändra Vepesid-dosen när dessa läkemedel används samtidigt. Detta gäller t.ex:

  • ciklosporin (används bland annat för behandling av immunologiska sjukdomar)

  • cisplatin (används för att behandla vissa cancertyper)

  • läkemedel mot epilepsi, t ex fenytoin, fenobarbital

  • warfarin (blodförtunnande)

  • vacciner

  • fenylbutazon

  • natriumsalicylat

  • acetylsalicylsyra

  • andra läkemedel som används för att behandla cancer

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Kvinnor

  Den aktiva substansen i Vepesid misstänks ge allvarliga fosterskador vid användning under graviditet. Cellgifter ska inte användas under graviditet annat än om det är absolut nödvändigt. Kvinnor avråds från att bli gravida under behandlingen. Tala genast om för din läkare om du blir gravid under behandlingen. Kvinnor som kan bli gravida måste använda en effektiv preventivmetod under behandling och upp till 6 månader efter avslutad behandling med Vepesid.


  Vepesid får inte användas vid amning. Du ska avbryta amningen om du behandlas med Vepesid.


  Män

  Män som behandlas med Vepesid avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen. En effektiv preventivmetod ska användas. Manliga patienter rekommenderas även att skaffa information om möjligheten att djupfrysa sperma före behandlingen eftersom Vepesid kan orsaka ofruktsamhet. Vepesid kan eventuellt leda till sterilitet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du drabbas av biverkningar såsom trötthet och dåsighet ska du undvika att köra bil och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Vepesid

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Vanligtvis ges Vepesid som en kur på 3 eller 5 dagar var 3:e till 4:e vecka tillsammans med annan behandling mot cancern.


  Kapslarna ska intas på fastande mage och sväljas hela samt sköljas ner ordentligt med ett glas vatten eller annan lämplig vätska.


  Illamående och kräkningar är mycket vanliga biverkningar utav Vepesid, som ofta kan lindras med läkemedel mot illamående och kräkningar.

  Om du har tagit för stor mängd av Vepesid

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande kan vara tecken på allvarlig biverkan:

  Följande symtom kan vara tecken på en allvarlig, sällsynt allergisk reaktion:

  • frossa

  • feber

  • rodnad

  • snabb hjärtfrekvens

  • andningssvårigheter

  • kraftig blodtryckssänkning

  Kontakta omedelbart din läkare om du märker något av ovanstående. Du kan ha fått en allergisk reaktion och behöva akut medicinsk vård.


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

  • minskad benmärgsaktivitet

  • lågt antal vita blodkroppar (leukopeni och neutropeni), vilket kan leda till ökad infektionskänslighet

  • lågt antal blodplättar (trombocytopeni), vilket kan leda till ökad blödningsrisk

  • blodbrist (anemi), vilket kan leda till huvudvärk, trötthet och svaghet

  • aptitlöshet

  • förstoppning

  • illamående och kräkningar

  • magont

  • leverpåverkan

  • håravfall

  • pigmenterade utslag

  • kraftlöshet

  • sjukdomskänsla


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare)

  • blodcancer (akut leukemi, p.g.a. läkemedlets påverkan på celler i benmärgen)

  • hjärtinfarkt

  • oregelbunden hjärtrytm

  • yrsel (svimningskänsla)

  • blodtryckshöjning

  • inflammation i munslemhinnan och matstrupen

  • diarré

  • klåda

  • nässelutslag

  • utslag


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

  • påverkan på nervsystemet (t.ex. stickningar i händer och fötter)


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

  • krampanfall (ibland förknippat med överkänslighetsreaktioner)

  • inflammation i synnerven

  • övergående blindhet

  • påverkan på nervsystemet (t.ex. sömnighet eller matthet)

  • bindvävsbildning i lungorna

  • lunginflammation

  • sväljsvårigheter

  • smakförändringar

  • onormalt lågt pH (surhetsgrad) i blodet, vilket kan yttra sig som djup, snabb andning

  • hud- och slemhinneinflammationer (ibland allvarliga)

  • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning)

  • återuppväckt strålningsorsakad hudinflammation


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • tumörlyssyndrom – ett potentiellt livshotande tillstånd där symtom uppträder inom några dagar efter cytostatikabehandling t.ex i form av muskelkramper, yrsel, minskad urinering, förvirring, kräkning, illamående, svullnad, andnöd eller störningar av hjärtrytmen  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Vepesid ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30 °C.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är etoposid.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, glycerol 85 %, renat vatten, makrogol 400, gelatin, natriumetylparahydroxibensoat (E215) och natriumpropylparahydroxibensoat (E217), röd järnoxid (E172), titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vepesid kapslar tillhandahålls i blisterkartor i en ytterkartong. Förpackningsstorlek: 20 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bristol-Myers Squibb AB

  Box 1172

  171 23 Solna


  Tillverkare

  Corden Pharma Latina S.p.A.

  Via del Murillo Km 2.800

  04013 Sermoneta

  Latina, Italien  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.