Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Vancocin® Kapsel, hård 125mg Tryckförpackning, 30kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Vankomycin Varunummer: 090343 Apotekets varuid: 6978
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Vancocin är och vad det används för

  Vancocin är ett antibakteriellt medel och används för att behandla svåra diarréer orsakade av en bakterie som heter Clostridium difficile.

  Vankomycin som finns i Vancocin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Vancocin

  125 mg Kapsler
  Vankomycin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Vancocin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Vancocin
  3. Hur du använder Vancocin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Vancocin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Vancocin är och vad det används för

  Vancocin är ett antibakteriellt medel och används för att behandla svåra diarréer orsakade av en bakterie som heter Clostridium difficile.


  Vankomycin som finns i Vancocin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Vancocin

  Använd inte Vancocin


  • om du är överkänslig mot vankomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vancocin

  • om du har nedsatt njurfunktion.

  Andra läkemedel och Vancocin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Det är möjligt att effekten av p-piller försämras vid samtidig användning av Vancocin.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Erfarenheten av behandling med vankomycin under graviditet är begränsad.


  Vankomycin utsöndras i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vancocin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Vancocin

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna

  Rekommenderad dos: 1 kapsel 4 gånger dagligen i 7-10 dagar.


  Dygnsdosen får inte överskrida 16 kapslar (2 g).


  Kapslarna ska sväljas hela.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderad dos: 30-40 mg/kg/dag uppdelat på 3-4 doseringstillfällen per dag i 7-10 dagar.


  Dygnsdosen får inte överskrida 16 kapslar (2 g).


  Kapslarna ska sväljas hela.

  Om du använt för stor mängd av Vancocin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Vancocin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • feber

  • illamående

  • hudutslag

  • klåda

  • hörselnedsättning.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • överkänslighetsreaktioner som nässelutslag, andnöd och blodtrycksfall

  • frossa

  • yrsel

  • blodvallning

  • rodnad på överkroppen

  • hud- och slemhinneförändringar med hudavstötning

  • muskelkramper och smärta i bröst och rygg

  • öronsus (tinnitus)

  • njurpåverkan

  • påverkan på röda och vita blodkroppar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Vancocin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används inte före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är vankomycinhydroklorid motsvarande 125 mg vankomycin.

  • Övriga innehållsämnen är macrogol 6000, gelatin; kapselfärgämnena: indigokarmin (E132), röd och gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171); märkning på kapseln: Industriell metylalkohol, shellac, röd järnoxid (E 172), 2-etoxietanol, renat vatten, soja lecitin, Antifoam DC1510.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapslarna är blå/bruna, 18 x 6 mm och märkta 125.

  30 kapslar i tryckförpackning

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  PharmaCoDane ApS

  Marielundvej 46A

  2730 Herlev

  Danmark


  Tillverkare:

  MW Encap Limited

  Encap Drug Delivery

  Building 1

  Oakbank Park Way

  Livingston, West Lothian

  EH53 OTH, Storbritannien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–01–08


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.