Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Thacapzol® Tablett 5mg Plastburk, 100tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tiamazol Varunummer: 135624 Apotekets varuid: 11596
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Thacapzol är och vad det används för

  Thacapzol innehåller ett ämne som ansamlas i sköldkörteln och kraftigt hämmar sköldkörtelns bildning av hormon. Överproduktion av sköldkörtelhormon förekommer vid vissa former av struma.

  Thacapzol används vid ökad hormonutsöndring från sköldkörteln (hypertyreos).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Thacapzol

  5 mg tabletter
  tiamazol
  laktosmonohydrat 15 mg, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Thacapzol är och vad det används för
  2. Vad behöver du veta innan du tar Thacapzol
  3. Hur du tar Thacapzol
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Thacapzol ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Thacapzol är och vad det används för

  Thacapzol innehåller ett ämne som ansamlas i sköldkörteln och kraftigt hämmar sköldkörtelns bildning av hormon. Överproduktion av sköldkörtelhormon förekommer vid vissa former av struma.


  Thacapzol används vid ökad hormonutsöndring från sköldkörteln (hypertyreos).

  2. Vad behöver du veta innan du tar Thacapzol

  Ta inte Thacapzol

  - om du är allergisk mot tiamazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Vid feber, halsont eller annan allvarlig infektionssjukdom skall läkare omedelbart kontaktas för en eventuell blodanalys.

  Barn och ungdomar

  Thacapzol rekommenderas inte för barn under 2 år.

  Andra läkemedel och Thacapzol

  Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Risk finns för att fostret eller det ammande barnet påverkas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner har observerats.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Thacapzol innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Thacapzol

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Vuxna

  För långtidsbehandling rekommenderas en startdos av 1-4 tabletter 2 gånger dagligen. Startdosen bör anpassas till sjukdomens aktivitet.


  Barn och ungdomar (3-17 år)

  Startdosen är vanligen 0.5 mg/kg kroppsvikt, uppdelat på 2 eller 3 lika stora doser. Den totala dagliga dosen av tiamazol ska inte överstiga 40 mg.


  Barn 2 år och yngre

  Thacapzol rekommenderas inte för barn under 2 år.

  Om du har tagit för stor mängd Thacapzol

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Thacapzol

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Thacapzol kan i mindre vanliga fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Utslag och nässelfeber, ledinflammation. Påverkan på benmärgen som ger nedsatt bildning av olika typer av blodkroppar.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Leverpåverkan

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Smakförlust. Hud- och slemhinneinflammation. Kärlinflammation

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Insulin autoimmunt syndrom (syndrom med episoder av lågt blodsocker).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Thacapzol ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i originalförpackningen (ljuskänsligt).

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är tiamazol 5 mg per tablett

  - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Thacapzol 5 mg tabletter är vita, runda, plana med delskåra, präglade med TH inom bågar, diameter 6 mm.


  Plastburk innehållande 100 st tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 1900


  Tillverkare

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-30


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.