Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tambocor Tablett 100mg Blister, 90tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flekainid Varunummer: 079815 Apotekets varuid: 12101
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tambocor är och vad det används för

  Tambocor används för behandling av och förebyggande mot förändringar i hjärtats rytm och hastighet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tambocor

  100 mg tabletter
  flekainidacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tambocor är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Tambocor
  3. Hur du använder Tambocor
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tambocor ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tambocor är och vad det används för

  Tambocor används för behandling av och förebyggande mot förändringar i hjärtats rytm och hastighet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Tambocor

  Använd inte Tambocor

  • om du är överkänslig mot aktivt innehållsämne (flekainid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • vid hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och hjärtsvikt

  • vid överledningsstörningar som inte behandlas med pacemaker

  • vid medicinering med betablockerare i samband med hjärtsvikt

  • i vissa fall av bestående förmaksflimmer

  • vid vissa typer av klaffel

  • Brugadas syndrom (sjukdom i hjärtats retledningssystem)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Tambocor:

  • om du har någon annan hjärtsjukdom

  • om du har onormalt låg puls (bradykardi) eller mycket lågt blodtryck

  • om du har pacemaker

  • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

  Äldre patienter och patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion bör iaktta försiktighet då dosen eventuellt kan behöva sänkas.


  Koncentrationen av läkemedlet i blodet kan behöva kontrolleras hos patienter med allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion samt hos patienter som behandlas med höga doser.


  Innan behandlingen startas bör hjärtfunktionen undersökas noga. Rubbningar i saltbalansen kan behöva korrigeras.


  Om du har vissa typer av rytmrubbningar måste en specialist sätta in denna behandling, och sjukhusinläggning kan vara nödvändig.


  I likhet med andra läkemedel som används för behandling av förändringar av hjärtats rytm kan Tambocor framkalla rytmrubbningar eller förvärra en existerande rubbning.

  Barn och ungdomar

  Tambocor rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenhet av behandling saknas.

  Andra läkemedel och Tambocor

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


  Tambocor kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

  • sjukdomar i hjärtat (t. ex. digoxin, amiodaron, kinidin, betablockerare eller verapamil)

  • depression (t. ex. fluoxetin, paroxetin, moklobemid samt tricykliska antidepressiva läkemedel)

  • epilepsi ( t. ex. fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin)

  • psykiska sjukdomar ( t. ex. klozapin)

  • behandling av allergier ( t. ex. mizolastin eller terfenadin)

  • virusinfektioner (t. ex. ritonavir, lopinavir eller indinavir)

  • magsår (t. ex. cimetidin)

  • rökavvänjning (t. ex bupropion)

  • svampinfektioner (t. ex terbinafin)

  • hjärtsvikt och vätskeansamling i kroppens vävnader (t. ex urindrivande läkemedel)

  • inflammatoriska tillstånd (t. ex kortikosteroider)

  • förstoppning (t. ex höga doser eller täta intag av laxermedel som kan störa saltbalansen

  • malaria (t. ex kinin)

  Vissa kombinationer bör helt undvikas och andra kräver dosjustering så därför är det mycket viktigt att du rådgör med din läkare innan du påbörjar medicinering med Tambocor.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Graviditet

  Det är möjligt att barnet kan påverkas under graviditet. Tambocor ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt.


  Amning

  Tambocor passerar över till modersmjölk. Sannolikt påverkas inte barnet. Amning får endast ske efter läkares tillåtelse under behandling med Tambocor. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Körförmågan och förmågan att använda maskiner kan eventuellt påverkas hos vissa patienter som upplever biverkningar som yrsel och/eller synstörningar.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Tambocor

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering för vuxna:

  Behandling med Tambocor skall inledas på sjukhus. En vanlig dos för vuxna är 100 mg 2 gånger dagligen. Vid otillfredsställande effekt kan gradvis dosökning ske med 50 mg var 4:e dag till högst

  200 mg 2 gånger dagligen.


  Vid behandling för att avbryta en typ av hjärtrytmrubbning som kallas förmaksflimmer är vanlig dos

  2 tabletter à 100 mg (200 mg) Tambocor om du har en kroppsvikt under 70 kg. Om du väger 70 kg eller mer är vanlig dos 3 tabletter à 100 mg (300 mg) Tambocor. Behandlingen påbörjas på sjukhus.


  Dosering för barn och ungdomar:

  Tambocor rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenhet av behandling saknas.


  Dosering till äldre patienter:

  Äldre patienter och patienter med vissa sjukdomar kan behöva en lägre dos.


  Om du upplever att effekten av Tambocor är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  Om du använt för stor mängd av Tambocor

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Tambocor

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Tambocor orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):
  Svindel, en känsla av ostadighet, och synstörningar i form av suddighet och inställningssvårigheter. Dessa biverkningar är vanligtvis övergående och kan försvinna vid fortsatt behandling.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
  Kraftlöshet, extrem trötthet, feber och vätskeansamlingar i vävnader. I likhet med andra läkemedel som används för behandling av förändringar av hjärtats rytm kan Tambocor framkalla rytmrubbningar eller förvärra en existerande rubbning. Andnöd.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
  Minskning av röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Illamående, kräkningar, förstoppning, magsmärtor, aptitlöshet, diarré, problem med matsmältningen, väderspänning. Rytmrubbning hos patienter med en viss typ av rytmrubbning (förmaksfladder). Allergiska reaktioner som hudutslag och håravfall.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
  Förhöjda värden på vissa leverenzymer, ibland med gulsot, som återgått till det normala när behandlingen upphör. Depression, ångest, sömnsvårigheter. Förvirring, hallucinationer, minnesförlust. Myrkrypningar/stickningar, rubbningar i samordning av muskelrörelser, rörelsesvårigheter, nedsatt beröringskänslighet, darrningar. Ökad svettning, rodnad. Sömnighet. Svimning pga plötsligt blodtrycksfall. Huvudvärk. Nervsjukdom i händer och fötter, kramp. Yrsel och öronringning (tinnitus). Lunginflammation. Svåra nässelutslag.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
  Ökning av vissa antikroppar. Inlagring i ögats hornhinna. Ljuskänslighet (reaktion med hudförändringar på ljusexponerade områden).


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):
  Olika typer av förändringar av hjärtverksamheten och hjärtats rytm även hjärtinfarkt, hjärtstillestånd, hjärtsvikt samt bröstsmärtor har rapporterats. Nedsatt leverfunktion. Påverkan på lungorna, t ex bindvävsökning, som gör att elasticiteten minskar vilket gör att det blir ansträngande att andas och att syreupptaget försämras.

  Olika typer av rytmrubbningar varav en del är dosrelaterade.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tambocor ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flekainid.

  • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, hydrerad vegetabilisk olja och magnesiumstearat.

     

  Importör

  Medartuum AB, Göteborg


  Tillverkare

  3M-koncernen


  Ompackare

  Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.