Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Sedivet® vet. Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Injektionsflaska, 20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Romifidin Varunummer: 567933 Apotekets varuid: 18376
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Sedering av häst före undersökning och behandling. Som premedicinering vid kirurgiska ingrepp och vid rädsla för transport. Sedivet vet. kan användas på hästar som premedicinering före induktion av generell anestesi.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Tillverkare:

  Labiana Life Science, S.A.

  Venus, 26 Can Parellada

  08228 Terrassa

  Barcelona

  Spanien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Sedivet vet. 10 mg/ml injektionsvätska, lösning. Romifidinhydroklorid

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  1 ml innehåller:

  Aktiv substans:10 mg romifidinhydroklorid vilket motsvarar 8,76 mg romifidin.

  Hjälpämnen: Natriumklorid, klorkresol 2 mg och vatten för injektionsvätskor.

  4. INDIKATION(ER)

  Sedering av häst före undersökning och behandling. Som premedicinering vid kirurgiska ingrepp och vid rädsla för transport. Sedivet vet. kan användas på hästar som premedicinering före induktion av generell anestesi.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas till svårt sjuka djur med hjärtsvikt eller nedsatt lever- eller njurfunktion.

  Skall inte användas på dräktiga ston under sista dräktighetsmånaden.

  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar av alfa-2-agonister såsom bradykardi, benignreversibelhjärtarytmi med andra gradens AV-block och hypotension kan förekomma. Övergående ataxi och svettningar kan förekomma liksom hyperglykemi och ökad urinering.

  I mycket sällsynta fall kan överkänslighetsreaktioner förekomma.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Häst.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Intravenös användning

  Doseringsintervall 0,04 - 0,12 mg romifidinhydroklorid/kg kroppsvikt. Sederingens varaktighet och verkningsdjup är dosberoende.


  Dos mg romifidinhydroklorid / kg

  Dos ml injektionsvätska / 100 kg

  Verkningsdjup

  Duration (i medeltal)

  0,04

  0,4

  Sedering låg

  25–50 min.

  0,08

  0,8

  Sedering medel

  40–90 min.

  0,12

  1,2

  Sedering hög

  60–90 min.


  Sänkning av huvudet är första tecknet på sedation. Induktion av generell anestesi kan påbörjas 8-10 minuter efter administrering av Sedivet vet. Behandlingen kan vid behov kombineras med lokalanestetika och/eller opioida analgetika.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Inga särskilda anvisningar.

  10. KARENSTIDER

  Slakt: 10 dygn

  Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag

  Klinisk undersökning bör utföras innan sedering och/eller anestesi. Vid administrering bör hästen vistas på lugn och tyst plats.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Liksom vid andra sedativa i denna klass kan avvärjningsrörelser, t.ex. sparkar, förekomma även på uppenbarligen väl sederade djur. Detta kan reduceras med hjälp av opioider. Sedvanliga försiktighetsåtgärder är därför av yttersta vikt.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

  Vid oavsiktligt intag genom munnen eller självinjektion, uppsök omedelbart läkare och visa

  bipacksedeln eller etiketten för läkaren, men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.

  Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.

  Tvätta omedelbart exponerad hud med rikligt med vatten.

  Ta av förorenade kläder som är i direktkontakt med hud.

  Om produkten oavsiktligt kommer in i ögat, skölj med rikligt med rent vatten. Om

  symtomen kvarstår, uppsök läkare.

  Om gravida kvinnor ska hantera produkten bör särskild försiktighet iakttas för att undvika självinjektion eftersom oavsiktlig systemisk exponering kan leda till livmodersammandragningar och sänkt blodtryck hos fostret.


  Rekommendation till läkare:

  Romifidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist som kan leda till symtom efter absorption i form av kliniska effekter som dosberoende sedering, andningsdepression, bradykardi, hypotension, torr mun och hyperglykemi. Även ventrikelflimmer har rapporterats. Andnings- och hemodynamiska symtom bör behandlas symtomatiskt.


  Användning under dräktighet och laktation

  Dräktighet:

  Sedivet vet. skall inte användas på dräktiga ston under sista dräktighetsmånaden.

  Laktation:

  Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under laktation.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  Effekten av Sedivet vet. kan potentieras med andra psykoaktiva substanser såsom anxiolytika, andra sedativa eller morfinliknande substanser. Samtidig intravenös tillförsel av alfa-2-agonister och trimetoprimsulfa har rapporterats kunna utlösa fatala arytmier. Inga sådana effekter har rapporterats för Sedivet vet. Dock rekommenderas att inte ge intravenösa injektioner med trimetoprimsulfa till hästar sederade med Sedivet vet.


  Överdosering

  Doser på upp till fem gånger av den högsta rekommenderade dosen har förorsakat övergående biverkningar av de slag som beskrivs i avsnitt Biverkningar. Dessutom har övergående ataxi och hyperglykemi observerats.

  I fall av överdosering förväntas biverkningar, som beskrivs i avsnitt Biverkningar, vara allvarligare och förekomma oftare. I sådana fall ska symtomatisk behandling påbörjas.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2011-04-05

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlek: Glasflaska 1 x 20 ml.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel lämnas av:

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  201 24 Malmö

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.