Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Optison® Injektionsvätska, dispersion 0,19mg/ml Injektionsflaska, 5x3ml

4310:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Perflutren Varunummer: 010529 Apotekets varuid: 8524
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad OPTISON är och vad det används för

  OPTISON är ett ultraljudskontrastmedel som hjälper till att få tydligare bilder av hjärtat under en ekokardiografi (en procedur där man får fram en bild av hjärtat med hjälp av ultraljud). OPTISON gör det lättare att se de inre hjärtväggarna på patienter där hjärtväggarna är svåra att se.

  OPTISON innehåller mikrosfärer (mycket små gasbubblor) som efter injektionen färdas genom venerna till hjärtat och fyller hjärtats vänstra hålrum så att läkaren kan se och bedöma hjärtats funktion.

  Endast avsett för diagnostik.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  OPTISON

  0,19 mg/ml injektionsvätska, dispersion
  Perflutrenfyllda mikrosfärer

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad OPTISON är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder OPTISON
  3. Hur du använder OPTISON
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur OPTISON ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad OPTISON är och vad det används för

  OPTISON är ett ultraljudskontrastmedel som hjälper till att få tydligare bilder av hjärtat under en ekokardiografi (en procedur där man får fram en bild av hjärtat med hjälp av ultraljud). OPTISON gör det lättare att se de inre hjärtväggarna på patienter där hjärtväggarna är svåra att se.


  OPTISON innehåller mikrosfärer (mycket små gasbubblor) som efter injektionen färdas genom venerna till hjärtat och fyller hjärtats vänstra hålrum så att läkaren kan se och bedöma hjärtats funktion.


  Endast avsett för diagnostik.

  2. Vad du behöver veta innan du använder OPTISON

  Använd inte OPTISON

  • om du är allergisk (överkänslig) mot perflutren eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har grav pulmonell hypertoni (systoliskt lungartärtryck >90 mm Hg).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder OPTISON

  • om du har några kända allergier.

  • om du har grav hjärt-, lung-, njur- eller leversjukdom.

  • Erfarenhet med OPTISON i svårt sjuka patienter är begränsad.

  • om du har hjärtklaffprotes.

  • om du har akut svår inflammation eller sepsis.

  • om du har ett känt problem med blodkoagulationen.


  Din hjärtaktivitet och hjärtrytm kommer att övervakas när du får OPTISON.

  Barn och ungdomar

  Effekt och säkerhet hos patienter yngre än 18 år har ej fastställts.

  När läkemedel framställs från humanblod eller humanplasma, vidtas vissa åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienterna. Dessa åtgärder inkluderar noggrant urval av blod- och plasmadonatorer för att se till att de som eventuellt bär på infektioner utesluts samt att varje donation och plasmapool testas och undersöks så att det inte finns några tecken på virus/infektioner. Det finns också steg i tillverkningsprocessen av blod-/plasmaprodukter där virus inaktiveras eller avlägsnas. Trots dessa åtgärder kan inte risken för infektion helt uteslutas, vid användning av läkemedelsprodukter som framställts av humanblod eller humanplasma. Detta gäller även alla okända och nya virus samt andra typer av infektioner.


  Det finns inga rapporter om virusinfektioner med albumin som tillverkats efter europeiska farmakopéspecifikationer enligt etablerade processer.


  Det rekommenderas starkt att produktnamn och satsnummer noteras varje gång OPTISON används, för att ha ett protokoll över vilken sats som använts.

  Andra läkemedel och OPTISON

  Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Säkerheten hos OPTISON under graviditet har inte fastställts helt. Därför skall preparatet användas under graviditet endast ifall nyttan är större än riskerna och då behandlande läkare anser användning nödvändig. Eftersom OPTISON tillverkas av humant albumin (det huvudsakliga proteinet i vårt blod) är skadliga effekter på fostret mycket osannolika.


  Uppgift saknas om OPTISON går ut i modersmjölk. Därför bör OPTISON användas med försiktighet hos ammande kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända effekter.


  OPTISON innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. det är i stort sett ”natriumfritt”.


  3. Hur du använder OPTISON

  OPTISON bör endast användas av läkare med kompetens inom området hjärtdiagnostik med ultraljudsteknik.


  OPTISON tillförs som intravenös injektion för att mikrosfärerna skall nå in i hjärtat och fylla ut vänster hjärtkammare. OPTISON injiceras under pågående ultraljudsundersökning så att läkaren kan bedöma hjärtats funktion.


  Den rekommenderade dosen är 0,5 ml - 3,0 ml per patient. En dos om 3,0 ml är vanligtvis tillräcklig, men några patienter kan behöva högre doser. Denna dos kan upprepas vid behov. En dos om 0,5 - 3,0 ml OPTISON räcker för effektiv bildering under 2,5 - 4,5 minuter.


  Direkt efter avslutad injektion av OPTISON injiceras 10 ml av natriumklorid 9 mg/ml injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml injektionsvätska, lösning med en hastighet av 1 ml/s för att optimera effekten av kontrastmedlet.

  Om du har fått för stor mängd av OPTISON

  Inga biverkningar som misstänkts bero på överdosering har rapporterats.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan OPTISON orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar mot OPTISON är sällsynta och vanligen lindriga. Allmänt har tillförsel av humanalbumin kunnat medföra övergående (kortvariga) smakförändringar, illamående, ansiktsrodnad, hudutslag, huvudvärk, kräkningar, frossa och feber. Preparat framställda av humanalbumin har i sällsynta fall givit upphov till allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi). Biverkningar som har rapporterats efter användning av OPTISON:


  Vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 100):

  • Dysgeusi (smakförändringar)

  • Huvudvärk

  • Ansiktsrodnad

  • Värmekänsla

  • Illamående

  Mindre vanliga biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 1 000):

  • Eosinofili (ökat antal av en viss typ av vita blodceller)

  • Dyspné (andningssvårigheter)

  • Bröstsmärta

  Sällsynta biverkningar (påverkar 1 till 10 användare av 10 000):

  • Tinnitus (ringningar eller susningar i öronen)

  • Yrsel

  • Parestesier (stickningar eller krypningar)

  • Ventrikulär takykardi (snabba hjärtslag)

  Okänd frekvens (biverkningar där frekvensen inte går att uppskatta utifrån tillgängliga data):

  • Symtom av allergisk typ, t ex en allvarlig allergisk reaktion eller allergichock (anafylaxi, ansiktssvullnad (ansiktsödem), kliande huduslag (urticaria).

  • Synrubbningar.

  Om du får biverkningar tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur OPTISON ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP/Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras upprätt i kylskåp (2ºC-8ºC).

  Kan förvaras i rumstemperatur (upp till 25ºC) 1 dag.

  Får ej frysas.

  Innehållet i OPTISON-flaskan skall användas inom 30 minuter efter det att gummiproppen har perforerats.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är perflutrenfyllda mikrosfärer av värmebehandlat humant albumin 5-8 x 108/ml, suspenderade i en lösning av 1-procentigt humanalbumin. En milliliter OPTISON innehåller cirka 0,19 mg perflutrengas.

  • Övriga innehållsämnen är humant albumin, N-acetyltryptofan, kaprylsyra, natriumklorid, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  OPTISON är en injektionsvätska, dispersion. Det är en klar lösning med ett vitt mikrosfärskikt överst.

  Produkten tillhandahålls som 1 injektionsflaska à 3 ml och 5 injektionsflaskor à 3 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GE Healthcare AS

  Nycoveien 1-2,

  P.O.Box 4220 Nydalen

  NO-0485 OSLO, Norge


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  GE Healthcare BVBA

  Kouterveldstraat 20

  BE-1831 Diegem

  Tél/Tel: + 32 (0) 2 719 73 11

  Lietuva

  GE International Inc.

  Konstitucijos pr. 7

  LT 09308 Vilnius

  Tel.: +370 68 723 753

  България

  GE Healthcare Bulgaria EOOD

  36, Dragan Tzankov blvd

  World Trade Centre

  Office B/405-406

  1040 Sofia

  Tel/Fax: + 359 2 9712561

  Luxembourg/Luxemburg

  GE Healthcare BVBA

  Kouterveldstraat 20

  BE-1831 Diegem

  België/Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0) 2 719 73 11

  Česká republika

  M.G.P. spol. s r.o.

  Kvítková 1575

  CZ-760 01 Zlín

  Tel.: + 420 577 212 140

  Magyarország

  GE Healthcare SCE Handels GmbH

  Hungary Representative Office

  Akron u.2.

  H-2040 BUDAÖRS

  Tel. + 36 23 410 412

  Danmark

  GE Healthcare A/S

  Park Allé 295

  DK-2605 Brøndby

  Tlf: +45 70 22 22 03

  Malta

  Pharma-Cos Limited

  Pharma-Cos House,

  C. Portanier Street

  Santa Venera SVR 1732

  Tel: + 3562144 1870

  Deutschland

  GE Helathcare Buchler GmbH & Co. KG

  Gieselweg 1

  D-38110 Braunschweig

  Tel: +49 (0) 5307 9300

  Nederland

  GE Healthcare B.V.

  De Rondom 8

  NL-5612 AP, Eindhoven

  Tel: + 31 (0) 40 299 10 00

  Eesti

  GE Healthcare Estonia OÜ

  Mustamäe tee 46

  EE-10621 Tallinn

  Tel: +372 6260 061

  Norge

  GE Healthcare AS

  Nycoveien 1-2

  NO-0485 Oslo

  Tlf: + 47 23 18 50 50

  Ελλάδα

  GE Healthcare A.E

  Σωρού 8 -10

  GR – 15125 MΑΡΟΥΣΙ

  ΑΘΗΝΑ

  Τηλ: + 30 (2)10 8930600

  Österreich

  GE Healthcare Handels GmbH

  Euro plaza, Gebäude E

  Wienerbergsstrasse 41/Technologiestrasse 10

  A-1120 Wien

  Tel: + 43 1 972 72-0

  España

  GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U

  C/ Gobelas, 35-37

  28023 La Florida (Madrid)

  Tel: + 34 91 663 25 00

  Polska

  GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

  Woloska St. 9

  Warsaw, 02-583

  Tel: + 4822 330 83 00

  France

  GE Healthcare SAS

  22/24, avenue de l’Europe

  78-140 Velizy Villacoublay

  Tél: + 33 1 34 49 54 54

  Portugal

  Satis - GE Healthcare

  Edificio Ramazzotti

  Av. do Forte, No 6-6A

  P-2790-072 Carnaxide

  Tel: + 351 214251352

  Hrvatska

  GE Healthcare d.o.o.

  Josipa Marohnića 1

  10 000 Zagreb

  Tel: +385 1 6170 280

  România

  S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

  Calea Floreasca 169 A, Floreasca Business Park, Entrance A, Floor 7

  RO-014459 BUCHAREST

  Tel. + 40 37 2074527

  Ireland

  GE Healthcare Limited

  Amersham Place

  Little Chalfont HP7 9NA - UK

  United Kingdom

  Tel: +44 (0)1 494 54 4000

  Slovenija

  Biomedis M.B. trgovina d.o.o.

  Slokanova 12

  2000 Maribor

  Tel: + 386 2 4716300

  Ísland

  Icepharma

  Lyngháls 13

  IS-110 Reykjavik

  Sími: +354 540 8024

  Slovenská republika

  MGP, spol. s r. o.

  Šustekova 2

  SK-85104 Bratislava

  Tel.: + 421 2 5465 4841

  Italia

  GE Healthcare S.r.l.

  Via Galeno 36

  I-20126 Milano

  Tel: +39 02 26001 111

  Suomi/Finland

  Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

  Kuortaneenkatu 2

  FIN-00510 Helsinki

  Puh/Tel: +35 810 394 11

  Κύπρος

  Phadisco Ltd

  Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 185

  CΥ-2234 Λατσιά

  Τηλ: + 357 22 715000

  Sverige

  GE Healthcare AB

  Vendevägen 89

  S-182 82 Stockholm

  Tel: + 46 (0)8 559 504 00

  Latvija

  GE International Inc.

  Meza 4

  Riga, LV-1048

  Tel: + 371 780 7086

  UnitedKingdom

  GE Healthcare Limited

  Amersham Place

  Little Chalfont HP7 9NA – UK

  Tel: +44 (0) 1 494 54 4000


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-05-08


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  Följande uppgifter är endast avsedda för läkare och hälso- och sjukvårdspersonal:


  Den rekommenderade dosen är 0,5 ml -3,0 ml per patient. En dos om 3,0 ml är vanligtvis tillräcklig, men några patienter kan behöva högre doser. Totaldosen bör inte överskrida 8,7 ml per patient. En dos om 0,5 - 3,0 ml OPTISON räcker för effektiv bildering under 2,5 - 4,5 minuter. OPTISON kan tillföras upprepade gånger, men i detta hänseende är den kliniska erfarenheten begränsad.


  Använd den minsta dos som ger tillräcklig kontrastverkan i hjärtventriklarna eftersom stora doser förvränger bilden, vilket kan dölja viktig information.

  I likhet med andra parenteralt administrerade preparat bör man visuellt inspektera att injektionsflaskor innehållande OPTISON är intakta.


  Injektionsflaskorna är avsedda endast för engångsbruk. Innehållet i flaskan skall användas inom 30 minuter efter det att gummiproppen har perforerats. Överblivet innehåll skall kasseras.


  OPTISON injektionsvätska som inte skakats om har i vätskefasen ett vitt ytskikt av mikrosfärer som bör blandas till en suspension före användning. Homogen vit suspension efter blandning.

  Följ nedanstående anvisningar:


  • Lösning som hämtats direkt ur kylskåp får inte injiceras.

  • Låt injektionsflaskan nå rumstemperatur och inspektera vätskefasen avseende partiklar eller utfällningar före blandning.

  • Placera en plastkanyl, 20G, i en stor armbågsven, helst i höger arm. Fäst en trevägskran vid kanylen.

  • Vänd injektionsflaskan med OPTISON upp och ned och rotera den försiktigt i cirka tre minuter så att mikrosfärerna blandas fullständigt.

  • Suspensionen är helt blandad när den utgör en homogen, ogenomskinlig vit lösning utan spår av partiklar eller utfällningar på gummiproppen eller injektionsflaskans insida.

  • Drag försiktigt upp OPTISON injektionsvätska i sprutan inom loppet av en minut efter blandning.

  • Trycket i injektionsflaskan måste vara stabilt, då mikrosfärerna i annat fall kan destrueras och preparatets avsedda kliniska effekt gå förlorad. Lufta därför injektionsflaskan med en steril 18G kanyl, som lämnas kvar, innan du drar upp suspensionen i sprutan. Injicera inte luft i flaskan eftersom detta kan skada produkten.

  • Använd suspensionen inom 30 minuter efter det att den dragits upp i sprutan.

  • Om sprutan ligger stilla kommer OPTISON att separeras från suspensionen och måste blandas på nytt före användning.

  • Blanda på nytt mikrosfärerna i sprutan strax före injicering genom att rulla sprutan vågrätt mellan händerna i snabb takt under minst 10 sekunder.

  • Injicera suspensionen genom kanylen (minst 20G) i armbågsvenen med en injektionshastighet av max. 1 ml/s.

   Varning: Använd aldrig något annat administreringssätt än infart med fritt flöde. Om OPTISON injiceras på annat sätt destrueras mikrosfärerna.

  • Omedelbart före injektion är det absolut nödvändigt att visuellt inspektera sprutan för att säkra att mikrosfärerna har blandats fullständigt.

  Direkt efter avslutad injektion av OPTISON injiceras 10 ml av natriumklorid 9 g/ml injektionsvätska, lösning eller glukos 50 mg/ml injektionsvätska, lösning med en hastighet av 1 ml/s.


  Genomspolning kan också ske genom infusion. Infusionssetet skall då kopplas vid trevägskranen och intravenös infusion påbörjas med "to keep open" (TKO) hastighet. Direkt efter OPTISON-injektionen säkras en helt fri intravenös infusionsväg tills kontrastmedlet börjar försvinna ur vänster kammare. Infusionen fortsätts efter detta med en TKO-hastighet.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.