Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Onsior Injektionsvätska, lösning 20mg/ml Injektionsflaska, 20ml

421:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Robenacoxib Varunummer: 036130 Apotekets varuid: 16369
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För behandling av smärta och inflammation i samband med ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi på hundar. För behandling av smärta och inflammation i samband med ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi på katter.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Elanco Europe Ltd.

  Lilly House, Priestley Road

  Basingstoke

  RG24 9NL

  Storbritannien


  Tillverkare:
  Novartis Santé Animale S.A.S.

  26 Rue de la Chapelle

  68330 Huningue

  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Onsior 20 mg/ml injektionsvätska, lösning för katter och hundar. Robenacoxib

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Varje ml innehåller 20 mg robenacoxib som aktiv substans och 1 mg natriummetabisulfit (E 223) som antioxidant.
  Denna injektionsvätska, lösning är en klar, färglös till svagt färgad (rosa) vätska.

  4. INDIKATION(ER)

  För behandling av smärta och inflammation i samband med ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi på hundar.
  För behandling av smärta och inflammation i samband med ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi på katter.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Ska inte användas till djur som lider av mag-/tarmsår.
  Ska inte användas tillsammans med kortikosteroider eller andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).
  Ska inte användas vid överkänslighet mot robenacoxib eller mot något av innehållsämnena i lösningen.
  Ska inte användas till dräktiga eller digivande djur, eftersom säkerheten för robenacoxib inte har fastställts under dräktighet och digivning, och inte heller för katter och hundar som används för avel.

  6. BIVERKNINGAR

  Katter:
  Gastrointestinala biverkningar (kräkningar, mjuk avföring eller diarré) rapporterades som vanliga, men de var i de flesta fall lindriga och gick över utan behandling. Diarré eller blodkräkningar var mindre vanligt. Smärta vid injektionsstället var vanligt.


  Hundar:
  Biverkningar från mag–tarmkanalen (t.ex. kräkningar) var vanligt, men de var i de flesta fall lindriga och gick över utan behandling. Diarré, mjuk och mörk avföring eller aptitminskning var mindre vanligt.
  Lindrig smärta vid injektionsstället var vanligt. Måttlig eller svår smärta vid injektionsstället var mindre vanligt.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Katter och hundar

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Ge lösningen subkutant till katter eller hundar cirka 30 minuter före operation, exempelvis i samband med att djuret sövs, i en dosering av 1 ml per 10 kg kroppsvikt (2 mg/kg). Efter kirurgi på katter kan behandlingen som ges en gång per dag fortgå med samma dosering och vid samma tidpunkt varje dag i upp till 2 dagar.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Inga

  10. KARENSTID

  Ej relevant

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).
  Undvik kontaminering.
  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg. dat. Efter det att injektionsflaskan öppnats första gången kan produkten förvaras i 28 dagar.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Detta veterinärmedicinska läkemedels säkerhet har inte fastställts för katter som är yngre än 4 månader och hundar som är yngre än 2 månader, och inte heller för katter eller hundar som väger mindre än 2,5 kg.


  Användning till djur med nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller till djur som är uttorkade, har låg cirkulerande blodvolym eller har lågt blodtryck kan innebära ytterligare risker. Om användning inte kan undvikas måste dessa djur följas med noggranna kontroller och vätsketerapi.


  Vid användning av detta veterinärmedicinska läkemedel till djur med risk för sårbildning i mag–tarmkanalen, eller till djur som tidigare har uppvisat intolerans mot andra NSAID, krävs strikt uppföljning av veterinär.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

  Tvätta händerna och exponerad hud efter användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.

  Vid oavsiktligt intag eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

  För gravida kvinnor, i synnerhet i graviditetens slutskede, kan oavsiktlig injektion eller långvarig hudexponering öka riskerna för fostret.


  Blandbarhetsproblem:

  Onsior får inte ges tillsammans med andra NSAID. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan leda till ytterligare eller ökade biverkningar, och därför ska det vara en behandlingsfri period avseende sådana substanser på minst 24 timmar innan behandling med Onsior påbörjas. Vad gäller den behandlingsfria perioden ska dock hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna hos de läkemedel som använts tidigare.


  Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika eller ACE-hämmare ska följas med kliniska kontroller.


  Då bedövningsmedel (anestetika) kan påverka den renala perfusionen bör insättande av parenteral vätsketerapi under operation övervägas, i syfte att minska njurkomplikationerna när NSAID används i samband med operation.


  Samtidig tillförsel av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas, då det kan finnas ökad risk för renaltoxicitet.


  Samtidig användning av andra aktiva substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera med robenacoxib om bindningen och därigenom medföra toxiska effekter.


  Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  18.09.2015. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Onsior injektionsvätska, lösning för katter och hundar levereras i pappkartong innehållande 1 injektionsflaska med 20 ml injektionsvätska, lösning.


  Robenacoxib är en icke-steroidantiinflammatorisk substans (NSAID). Det hämmar selektivt enzymet cyklooxygenas-2 (COX-2), vilket ger upphov till smärta, inflammation eller feber. Enzymet cyklooxygenas-1 (COX-1), som har skyddande funktioner i exempelvis mag–tarmkanalen och njurarna, hämmas inte av robenacoxib.
  Hos katter och hundar med inflammation som framkallats på konstgjord väg minskade robenacoxib smärta, inflammation och feber i rekommenderade doser med snabbt insättande effekt (1 timme).
  I kliniska prövningar minskade detta läkemedel smärta och inflammation hos katter och hundar som undergick ortopediskkirurgi eller mjukdelskirurgi.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.