Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ondansetron Teva Filmdragerad tablett 8mg Blister, 50tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ondansetron Varunummer: 027204 Apotekets varuid: 15090
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ondansetron Teva är och vad det används för

  Ondansetron Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-emetikum som förhindrar illamående och kräkningar.

  Ondansetron Teva används vid:

  Ondansetron som finns i Ondansetron Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ondansetron Teva

  4 mg och 8 mg filmdragerade tabletter
  ondansetron

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ondansetron Teva är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Ondansetron Teva
  3. Hur du tar Ondansetron Teva
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ondansetron Teva ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ondansetron Teva är och vad det används för

  Ondansetron Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas anti-emetikum som förhindrar illamående och kräkningar.

  Ondansetron Teva används vid:

  • Behandling av illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling eller strålbehandling.

  • Förebyggande och behandling av illamående och kräkningar i samband med operation.


  Ondansetron som finns i Ondansetron Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Ondansetron Teva

  Ta inte Ondansetron Teva

  • Om du är allergisk mot ondansetron eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du tidigare har fått en allergisk reaktion vid behandling med andra liknande läkemedel (t.ex. granisetron, tropisetron eller dolasetron).

  • Om du tar apomorfin, som används mot Parkinsons sjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ondansetron Teva om du:

  • Har problem med levern.

  • Har stopp i tarmen eller lider av allvarlig förstoppning.

  • Har genomgått en tarmoperation.

  • Har opererat svalgtonsill eller halsmandlar.

  • Har haft hjärtproblem, inklusive oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

  • Har problem med saltbalansen i blodet, såsom kalium, natrium och magnesium.

  Andra läkemedel och Ondansetron Teva

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel:

  • Fenytoin (vid behandling av epilepsi).

  • Karbamazepin (vid behandling av epilepsi).

  • Rifampicin (vid behandling av tuberkulos).

  • Tramadol (vid behandling av måttlig till måttligt svår värk).

  • Läkemedel som påverkar hjärtat (såsom haloperidol och metadon).

  • Läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm (anti-arytmika).

  • Beta-blockerande läkemedel (används för att behandla hjärtproblem, ögonproblem, ångest eller för att förebygga migrän).

  • Läkemedel mot cancer (speciellt antracykliner).

  • Läkemedel för behandling av infektioner (t.ex. erytromycin, ketokonazol).


  Om du tar blodprov för att kontrollera din leverfunktion när du använder Ondansetron Teva är det viktigt att du meddelar din läkare om att du använder Ondansetron Teva, eftersom detta kan påverka testresultatet.

  Graviditet och amning

  Användning av Ondansetron Teva rekommenderas inte om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Amma inte om du tar Ondansetron Teva eftersom små mängder av läkemedlet utsöndras i modersmjölken. Rådfråga läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ondansetron Teva förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Ondansetron Teva innehåller laktos

  Patienter som är laktosintoleranta ska göras uppmärksamma på att Ondansetron Teva tabletter innehåller en liten mängd laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Ondansetron Teva

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Tabletterna ska sväljas hela, helst tillsammans med vatten. Vanlig rekommenderad dos är:


  Behandling av illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling och strålbehandling:

  • Vuxna (inklusive äldre)

  8 mg tas 1 till 2 timmar före cellgiftsbehandling eller strålbehandling, följt av 8 mg 12 timmar senare. 24 timmar efter cellgiftsbehandling eller strålbehandling kan en dos på 8 mg tas två gånger dagligen i upp till 5 dagar.


  • Barn (från 6 månaders ålder) och ungdomar

  Ondansetron Teva kan i början ges som en engångsinjektion intravenöst mer än 15 minuter före cellgiftsbehandling, följt av tabletter som kan ges två till tre gånger dagligen i upp till 5 dagar efter cellgiftsbehandling. Doseringen av tabletter beror på barnets kroppsstorlek och dosen bestäms av din läkare.


  Förebyggande av illamående och kräkningar efter operation:

  • Vuxna (inklusive äldre)

  En dos på 16 mg en timme före narkos, alternativt 8 mg en timme före narkos följt av ytterligare två doser på 8 mg med 8 timmars mellanrum.


  • Barn (från 1 månads ålder) och ungdomar

  En intravenös injektion innehållande Ondansetron Teva rekommenderas.


  Patienter med leverproblem
  Total daglig dos ska inte överstiga 8 mg.


  Ondansetron börjar verka inom en till två timmar efter tagen dos. Om du kräks inom en timme efter att dosen tagits, ska du ta en ny dos. Annars ska du fortsätta att ta dina tabletter enligt föreskriven dos men ta inte fler tabletter än vad din läkare rekommenderat. Kontakta din läkare om du fortsätter att må illa.

  Om du tagit för stor mängd av Ondansetron Teva

  Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd av Ondansetron Teva ska du omedelbart kontakta läkare, uppsöka sjukhus eller ringa Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kan detta ge symtom som synproblem, svår förstoppning, yrsel eller svaghet.

  Om du har glömt att ta Ondansetron Teva

  Om du glömmer att ta en tablett och mår illa eller kräks, ta tabletten så fort du kommer ihåg och fortsätt behandlingen som innan. Om du glömmer att ta en tablett men inte mår illa eller kräks, vänta med att ta tabletten tills det är dags för dig att ta nästa dos. Ta resterande doser vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Ondansetron Teva

  Sluta inte att ta dina tabletter utan att rådfråga läkare, även om du mår bättre.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får någon av nedanstående biverkningar, sluta genast att ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller gå till akutmottagningen på närmaste sjukhus:


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Krampanfall.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000) användare):

  • Allergisk reaktion (som orsakar svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, eller som orsakar svårigheter att andas eller svälja, eller som ger hudutslag).

  • Kollaps

  • Störningar i hjärtrytmen (som ibland orsakar plötslig medvetslöshet).


  Andra biverkningar är:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • Huvudvärk


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Värmekänsla eller rodnad.

  • Förstoppning.

  • Förändringar i leverfunktionsvärden (om du tar Ondansetron Teva-tabletter tillsammans med ett läkemedel som heter cisplatin, annars är denna biverkning ovanlig).


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Hicka.

  • Lågt blodtryck, vilket kan göra att du känner dig svimfärdig eller yr.

  • Oregelbunden hjärtrytm eller bröstsmärta.

  • Krampanfall.

  • Ovanliga kroppsrörelser eller skakningar.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  • Yrsel eller svimningskänsla.

  • Dimsyn.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • Dålig syn eller tillfällig synförlust, synen kommer vanligtvis tillbaka inom 20 minuter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ondansetron Teva ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blister och på kartongen efter EXP/Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är ondansetron. Varje filmdragerad tablett innehåller 4 mg respektive 8 mg ondansetron (som ondansetronhydrokloriddihydrat).

  • Övriga innehållsämnen är:
   Tablettkärna: laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse och magnesiumstearat,
   Dragering: hypromellos, titandioxid (E171), makrogol (400 & 6 000) och gul järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  • Ondansetron Teva 4 mg tabletter är gula, ovala, filmdragerade tabletter präglade med ”4” på ena sidan och släta på den andra.

  • Ondansetron Teva 8 mg tabletter är gula, ovala, filmdragerade tabletter präglade med ”8” på ena sidan och med brytskåra på den andra.

  • Ondansetron Teva 4 mg tabletter finns tillgängliga i förpackningar om 2, 4, 5, 6, 10, 10x1, 15, 30, 50x1, 100 och 500 filmdragerade tabletter.

  • Ondansetron Teva 8 mg tabletter finns tillgängliga i förpackningar om 2, 4, 5, 6, 9, 10, 10x1, 15, 18, 30, 50, 50x1, 100 och 500 filmdragerade tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Teva Sweden AB
  Box 1070
  251 10 Helsingborg


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-29


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.