Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ondansetron Fresenius Kabi Injektionsvätska, lösning 2mg/ml Glasampull, 5x4ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ondansetron Varunummer: 060532 Apotekets varuid: 18699
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ondansetron Fresenius Kabi är och vad det används för

  Ondansetron Fresenius Kabi tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetika, som är läkemedel mot illamående och kräkningar. Vissa medicinska behandlingar med läkemedel för behandling av cancer (kemoterapi) eller strålbehandling kan göra dig illamående eller orsaka kräkningar. Även efter kirurgiska ingrepp kan du må illa eller kräkas. Ondansetron Fresenius Kabi kan bidra till att motverka eller stoppa dessa symptom.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ondansetron Fresenius Kabi

  2 mg/ml injektionsvätska, lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ondansetron Fresenius Kabi är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ondansetron Fresenius Kabi
  3. Hur du använder Ondansetron Fresenius Kabi
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ondansetron Fresenius Kabi ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ondansetron Fresenius Kabi är och vad det används för

  Ondansetron Fresenius Kabi tillhör en grupp läkemedel som kallas antiemetika, som är läkemedel mot illamående och kräkningar. Vissa medicinska behandlingar med läkemedel för behandling av cancer (kemoterapi) eller strålbehandling kan göra dig illamående eller orsaka kräkningar. Även efter kirurgiska ingrepp kan du må illa eller kräkas. Ondansetron Fresenius Kabi kan bidra till att motverka eller stoppa dessa symptom.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ondansetron Fresenius Kabi

  Använd inte Ondansetron Fresenius Kabi

  • Om du är allergisk mot ondansetron, någon annan selektiv 5HT3-receptorantagonist (t.ex. granisetron, dolastron) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • Om du behandlas med apomorfin

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ondansetron Fresenius Kabi

  • om du har visat överkänslighet mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar.

  • om du har stopp i tarmen eller lider av allvarlig förstoppning. Ondansetron kan minska rörligheten i tarmen.

  • om du har nedsatt leverfunktion.

  • om du har genomgått en operation för att ta bort tonsiller bakom näsan (adenotonsillär kirurgi).

  • om du någonsin har haft hjärtproblem. Ondansetron förlänger QT-intervallet (EKG-tecken på fördröjd repolarisering av hjärtat efter ett hjärtslag med risk för livshotande arytmier) på ett dosberoende sätt. Dessutom har fall av Torsade de Pointes (ökad hjärtrytm) rapporterats hos patienter som använder Ondansetron. Användningen av Ondansetron bör undvikas hos patienter med medfött långt QT-syndrom (ett sällsynt medfött långt QT-intervall). Ondansetron bör administreras med försiktighet till patienter som har eller kan utveckla de ovannämnda EKG-störningarna. Detta inkluderar patienter med elektrolytrubbningar, hjärtsvikt, långsamma hjärtslag, eller patienter som tar andra läkemedel som leder till QT-förlängning eller elektrolytrubbningar. Elektrolytrubbningar ska korrigeras av din läkare innan ondansetron administreras.

  • om samtidig behandling med ondansetron och andra serotonerga läkemedel (t.ex. selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)) behövs kliniskt. Om så är fallet, bör din läkare övervaka dig på lämpligt sätt eftersom det finns fallrapporter som beskriver patienter med sk serotonergt syndrom (t.ex. stegrad vakenhet och oro, ökad hjärtfrekvens och blodtryck, darrningar och överkänsliga reflexer) efter samtidig användning av ondansetron och andra serotonerga läkemedel, såsom SSRI eller SNRI som sertralin eller duloxetin (båda är antidepressiva)

  Andra läkemedel och Ondansetron Fresenius Kabi

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Om du tar tramadol (mot smärta): ondansetron kan minska den smärtstillande effekten av tramadol.

  Om du tar fenytoin, karbamazepin (antiepileptika) eller rifampicin (antibiotika): koncentrationen av ondansetron i blodet kan sjunka.

  Om du tar hjärttoxiska läkemedel (t.ex. antracykliner, cancerantibiotika såsom doxorubicin, daunorubicin eller trastuzumab), antibiotika (såsom erytromycin eller ketokonazol), antiarytmika (t.ex. amiodaron) och betablockerare (läkemedel som sänker hjärtrytm såsom atenolol eller timolol): användning av ondansetron med andra QT-förlängande läkemedel kan resultera i ytterligare QT-förlängning, det vill säga öka risken för hjärtarytmier.

  Om du tar andra serotonerga läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) såsom sertralin eller duloxetin (båda är antidepressiva): Det finns fallrapporter som beskriver patienter med sk serotonergt syndrom (t.ex. stegrad vakenhet och oro, ökad hjärtfrekvens och blodtryck, darrningar och överkänsliga reflexer) efter samtidig användning av ondansetron med andra serotonerga läkemedel.

  Om du tar apomorfin (läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom): apomorfin får inte användas tillsammans med ondansetron, eftersom det finns fallbeskrivningar av kraftig hypotension (lågt blodtryck) och medvetslöshet när båda läkemedlen ges samtidigt..

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

  Ondansetron rekommenderas inte till gravida kvinnor på grund av otillräcklig erfarenhet.

  Ondansetron passerar över i modersmjölk. Därför ska mammor som erhåller ondansetron INTE amma.

  Rådfråga din läkare innan du tar några mediciner.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ondansetron har ingen effekt på förmågan att köra eller använda maskiner.

  Viktig information om några av innehållsämnena i Ondansetron Fresenius Kabi

  Detta läkemedel innehåller 2,3 mmol (53,5 mg) natrium per maximal dygnsdos. Detta bör beaktas av patienter som står på natriumkontrollerad diet.


  3. Hur du använder Ondansetron Fresenius Kabi


  Administreringssätt

  Ondansetron Fresenius Kabi administreras som intravenös injektion (i en ven) eller, efter utspädning, som intravenös infusion (under en längre tid). Det administreras vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska.

  Dosering

  Vuxna (under 75 års ålder)

  Din läkare kommer att bestämma den korrekta dosen av ondansetron till dig. Doseringen beror på vilken medicinsk behandling du får (kemoterapi eller kirurgi), din leverfunktion och om det ges som injektion eller infusion.

  Vid kemoterapi eller strålbehandling är den vanliga dosen för vuxna 8 - 32 mg ondansetron per dag. En singeldos på mer än 16 mg bör inte ges. För behandling av postoperativt illamående och kräkningar administreras vanligen en singeldos på 4 mg ondansetron. För förebyggande av illamående och kräkningar efter operation administreras vanligen en singeldos på 4 mg ondansetron.


  Barn i åldern > 6 månader och ungdomar

  Vid kemoterapi är den vanliga dosen en intravenös singeldos på 5 mg ondansetron per kvadratmeter kroppsyta omedelbart före kemoterapi. Den intravenösa dosen får inte överstiga 8 mg.


  Barn i åldern> 1 månad och ungdomar

  För behandling av illamående och kräkningar efter operation är den vanliga dosen 0,1 mg/kg (kroppsvikt). Den maximala dosen är 4 mg som injektion i en ven.

  För förebyggande av illamående och kräkningar efter operation är den vanliga dosen 0,1 mg/kg (kroppsvikt). Den maximala dosen är 4 mg som injektion i en ven. Detta kommer att ges strax före operationen.


  Dosjustering


  Äldre:

  Vid behandling med kemoterapi ska den initiala dosen inte överstiga 8 mg för patienter som är 75 år och äldre.


  Patienter med nedsatt leverfunktion:

  Om du har problem med levern ska läkaren justera dosen till en maximal dygnsdos på 8 mg ondansetron.


  Patienter som har nedsatt njurfunktion eller är långsamma metaboliserare av spartein/debrisoquin:

  Ingen justering av dygnsdosen, doseringsintervall eller administreringsväg är nödvändig.


  Behandlingstid

  Din läkare kommer besluta om hur länge du ska behandlas med ondansetron.

  Efter intravenös administrering av Ondansetron Fresenius Kabi fortsätter eventuellt behandlingen med ondansetron tabletter eller stolpiller i upp till 5 dagar.

  Om du använt för stor mängd av Ondansetron Fresenius Kabi

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

  För nuvarande finns begränsad information om effekter vid överdosering av ondansetron. Överdosering ökar sannolikheten för biverkningar som beskrivs i avsnitt 4. Hos ett fåtal patienter har följande symtom observerats efter överdosering: synstörningar, kraftig förstoppning, lågt blodtryck, störd hjärtrytm samt medvetslöshet. I samtliga fall försvann symtomen helt.


  Ondansetron kommer att ges till dig eller ditt barn av läkare eller sjuksköterska, så det är osannolikt att du eller ditt barn får för mycket. Om du tror att du eller ditt barn har fått för mycket eller missat en dos, informera din läkare eller sjuksköterska.


  Eftersom det inte finns något specifikt motgift mot ondansetron kommer endast symtomen behandlas vid misstänkt överdosering.

  Tala om för din läkare om något av dessa symtom uppstår.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Ondansetron Fresenius Kabi orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Biverkningsfrekvensen indelas i följande kategorier:

  Mycket vanliga

  förekommer hos fler än 1 av 10 användare

  Vanliga

  förekommer hos fler än 1 av 100 användare men färre än 1 av 10 användare

  Mindre vanliga

  förekommer hos fler än 1 av 1 000 användare men färre än 1 av 100 användare

  Sällsynta

  förekommer hos fler än 1 av 10 000 användare men färre än 1 av 1 000 användare

  Mycket sällsynta

  förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

  Ingen känd frekvens

  kan inte beräknas från tillgängliga data

  Mycket vanliga

  - Huvudvärk


  Vanliga

  Förstoppning

  - Känsla av värme eller rodnad

  - Irritation och rodnad vid injektionsstället


  Mindre vanliga

  - Lågt blodtryck, vilket kan göra att du känner dig svag eller yr

  - Långsam eller oregelbunden hjärtrytm

  - Bröstsmärta i attacker

  - Ovanliga kroppsrörelser eller skakningar

  - Hicka

  - Störning av levervärdetest


  Sällsynta:

  - Yrsel eller yrsel

  - Dimsyn

  - Överkänslighetsreaktioner

  - Störningar i hjärtrytmen (orsakar ibland en plötslig medvetslöshet)


  Mycket sällsynta:

  - Tillfällig blindhet (försvann oftast inom 20 minuter)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ondansetron Fresenius Kabi ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Ondansetron Fresenius Kabi får inte administreras efter utgångsdatumet, vilket anges på ampullen samt på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Skydda ampullerna från ljus genom att förvara dem i ytterkartongen.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Vad Ondansetron Fresenius Kabi innehåller

  Den aktiva substansen är ondansetron.


  Varje ampull med 2 ml innehåller 4 mg ondansetron.

  Varje ampull med 4 ml innehåller 8 mg ondansetron.


  Varje milliliter innehåller 2 mg ondansetron som ondansetron­hydroklorid­dihydrat.


  Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natrium­citrat­dihydrat, citronsyra­monohydrat och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ondansetron Fresenius Kabi är klar, färglös lösning i genomskinliga glasampuller innehållande 2 eller 4 ml injektionslösning.


  Förpackningsstorlekar: 1, 5 och 10 ampuller.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Fresenius Kabi

  SE-751 74 Uppsala


  Tillverkare:

  Labesfal Laboratorios Almiro S.A., Lagedo, 3465-157 Santiago de Besterios, Portugal


  Detta läkemedel är godkänt i EEA’s medlemsländer under följande namn:

  BE: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml Solution injectable/Injektionslösung/Oplossing for injectie

  CZ: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Injekční roztok

  DK: Ondansetron Fresenius Kabi injektionsvæske, opløsning

  EL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Evέσιμο διάλυμα

  ES: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml inyectable

  FI: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektioneste, liuos

  HU: Ondansetron Kabi 2 mg/ml injekció

  IR: Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection

  IT: Ondansetron Kabi 2 mg/ml, soluzione iniettabile

  NL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie

  NO: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

  PL: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań

  SE: Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

  SK: Ondansetron Kabi 2 mg/ml Injekčný roztok

  UK: Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-02


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  En singeldos på mer än 16 mg ska inte ges på grund av risken för dosberoende ökning av QT-förlängning (se avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 och 5.1 i produktresumén).

  Använd endast klar och färglös lösning.


  Endast för engångsbruk. All oanvänd lösning samt ampullerna ska kasseras på lämplig sätt, i enlighet med lokala krav.

  Ska användas omedelbart efter att ampullen har öppnats.

  Ondansetron Fresenius Kabi kan spädas med infusionsvätskor innehållande:

  Natrimklorid 9 mg/ml (0,9% w/v)

  Glukos 50 mg/ml (5% w/v)

  Mannitol 100 mg/ml (10% w/v)

  Ringers laktatlösning


  Efter blandning med dessa lösningar har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 48 timmar vid 25oC.

  Om inte kompatibilitet har visats ska infusionsvätskan alltid administreras separat.


  Utspädd lösning ska skyddas från ljus.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.