Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Octagam Infusionsvätska, lösning 100mg/ml Infusionsflaska 1x200ml

15627:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Immunoglobulin human normalt Varunummer: 158040 Apotekets varuid: 15905
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning är och vad det används för

  Vad Octagam är:

  Octagam är en lösning innehållande humant normalt immunglobulin (IgG) (lösning innehållande humana antikroppar) för intravenös administrering (infusion i en ven). Immunglobuliner är normala beståndsdelar i kroppen och utgör en del av kroppens immunförsvar. Octagam innehåller alla undergrupper av IgG som förekommer hos friska personer. Lämpliga doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga nivåer av IgG till normala nivåer.

  Octagam innehåller ett brett spektrum av antikroppar mot olika smittämnen.

  Vad Octagam används för:

  Octagam ges:

  Octagam ges som substitutionsbehandling till tre olika patientgrupper:

  Octagam kan ges vid följande inflammatoriska sjukdomar:

  Humant normalt immunglobulin (IVIg) som finns i Octagam kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följa alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning

  Humant normalt immunglobulin (IVIg)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämnts i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning
  3. Hur du använder OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning är och vad det används för

  Vad Octagam är:


  Octagam är en lösning innehållande humant normalt immunglobulin (IgG) (lösning innehållande humana antikroppar) för intravenös administrering (infusion i en ven). Immunglobuliner är normala beståndsdelar i kroppen och utgör en del av kroppens immunförsvar. Octagam innehåller alla undergrupper av IgG som förekommer hos friska personer. Lämpliga doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga nivåer av IgG till normala nivåer.

  Octagam innehåller ett brett spektrum av antikroppar mot olika smittämnen.


  Vad Octagam används för:


  Octagam ges:

  • som substitutionsbehandling till patienter som har för låga nivåer av egna antikroppar

  • vid vissa inflammatoriska sjukdomar

  • för att förebygga och behandla infektioner efter benmärgstransplantation


  Octagam ges som substitutionsbehandling till tre olika patientgrupper:

  • Patienter med medfödd antikroppsbrist (primära immunbristsyndrom: medfödd agammaglobulinemi och hypogammaglobulinemi, vanlig variabel immunbrist, svår kombinerad immunbrist).

  • Patienter med blodsjukdomar som leder till brist på antikroppar och återkommande infektioner (myelom eller kronisk lymfatisk leukemi med svår sekundär hypogammaglobulinemi och återkommande infektioner).

  • Barn med medfödd AIDS som drabbas av upprepade bakteriella infektioner.

  Octagam kan ges vid följande inflammatoriska sjukdomar:

  • Hos vuxna eller barn som har för få blodplättar (idiopatisk trombocytopen purpura) och som löper stor blödningsrisk eller före operationer för att korrigera antalet trombocyter.

  • Hos patienter med en sjukdom som leder till inflammation i olika organ (Kawasakis sjukdom).

  • Hos patienter med en sjukdom som kan leda till inflammation i olika delar av nervsystemet (Guillain-Barrés syndrom).

  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP, som är en inflammatorisk sjukdom som drabbar vissa delar av nervsystemet). Erfarenheten av användning av intravenösa immunglobuliner till barn med CIDP är begränsad.

  Humant normalt immunglobulin (IVIg) som finns i Octagam kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följa alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning

  Använd inte Octagam

  - om du är allergisk mot humant immunglobulin eller något annat av innehållsämnena i Octagam (anges i avsnitt 6).

  - om du har brist på immunglobulin A (IgA-brist) med anti-IgA-antikroppar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Octagam.

  I händelse av biverkningar måste antingen infusionshastigheten minskas eller infusionen avbrytas. Vilken behandling som behöver ges beror på typen av biverkan och dess svårighetsgrad.


  Virussäkerhet

  När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar

  • ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk för att vara smittbärare utesluts,

  • samt test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion.

  • tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja eventuella virus.


  Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel tillverkade av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra typer av infektioner.

  De åtgärder som vidtas anses effektiva mot höljeförsedda virus såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus och hepatit C-virus.

  Åtgärderna kan ha begränsad effekt mot icke höljeförsedda virus såsom hepatit A-virus och parvovirus B19.


  Inget samband har konstaterats mellan immunglobuliner och hepatit A och parvovirus B19. Detta kan bero på att produkten innehåller antikroppar mot dessa infektioner som skyddar mot smitta.


  När du ges Octagam rekommenderas bestämt att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.


  Barn och ungdomar

  Inga specifika eller kompletterande varningstexter eller försiktighetsåtgärder behöver tillämpas för barn och ungdomar.

  Barn och ungdomar

  Inga specifika eller kompletterande varningstexter eller försiktighetsåtgärder behöver tillämpas för barn och ungdomar.

  Andra läkemedel och OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning

  Infusionsslangen kan spolas med antingen normal saltlösning eller 5 % dextroslösning efter administrering av Octagam.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eller om du blivit vaccinerad under de senaste tre månaderna.

  Octagam kan minska effekten av vaccinationer med levande försvagade virus, såsom mässlig, röda hund, påssjuka och vattkoppor.


  Efter tillförsel av denna produkt bör det gå 3 månader innan vaccination med levande försvagade virusvacciner ges. För mässling kan risken för minskad effekt vara i upp till 1 år.


  Informera din läkare om att du får immunglobulin när du lämnar blodprov eftersom denna behandling kan påverka resultatet.


  Blodglukostester

  Vissa system för blodglukostester (s.k. glykometertest) tolkar felaktigt maltosen som finns i Octagam som glukos. Det kan leda till att glukosnivåerna under en infusion och upp till 15 timmar efter infusionens slut, felaktigt avläses som förhöjda och till att insulinbehandling ges utan att det behövs, vilket kan leda till livshotande hypoglykemi (sänkt blodsockernivå).

  Verklig hypoglykemi kan därmed förbli obehandlad, om en för låg blodsockernivå maskeras av en felaktigt förhöjd glukosavläsning.


  När Octagam eller andra produkter som innehåller maltos används ska blodsockret därför mätas med ett testsystem som tillämpar glukosspecifika metoder. System som bygger på glukosdehydrogenaspyrrolokinolinkinon (GDH PQQ) eller oxidoreduktasmetoder för glukosbestämning med färgindikator bör inte användas.


  Läs produktinformationen för blodglukostestet noga – även informationen om testremsorna – för att avgöra om systemet lämpar sig för användning med parenterala produkter som innehåller maltos. Om du är osäker, fråga din behandlande läkare för att fastställa om systemet är lämpligt att använda tillsammans med parenterala produkter som innehåller maltos.

  OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning med mat, dryck och alkohol

  Inga effekter har noterats. Vid användning av Octagam ska hänsyn tas till tillräcklig vätsketillförsel till patienten före infusion.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Läkemedlets säkerhet vid användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Det bör därför ges med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. Läkemedel med immunoglogubliner har visats passera moderkakan, omfattningen ökar under den sista tredjedelen av graviditeten. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder inte på att skadliga effekter kan förväntas under graviditeten, på fostret och det nyfödda barnet.


  Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölken och kan bidra till att skyddande antikroppar överförs till det nyfödda barnet.


  Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder inte på att skadliga effekter kan förväntas på förmågan att bli gravid.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan försämras av vissa biverkningar som har samband med Octagam. Patienter som upplever biverkningar under behandlingen bör inte framföra fordon eller använda maskiner förrän dessa gått över.


  3. Hur du använder OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning

  Din läkare avgör om du behöver Octagam och i vilken dos. Octagam ges som intravenös infusion (infusion i en ven) av sjukvårdspersonal. Dos och doseringsregim beror på varför du får läkemedlet och kan behöva anpassas individuellt för varje enskild patient.

  • Om du har ytterligare frågor om användning av detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Kontakta din läkare så snart som möjligt om du lider av någon av följande allvarliga biverkningar (samtliga mycket sällsynta och kan drabba upp till 1 av 10 000 patienter).


  I vissa fall kan din läkare behöva avbryta behandlingen och minska dosen eller stoppa behandlingen:

  • Svullnad i ansikte, tunga och luftrör som kan orsaka stora andningssvårigheter

  • Plötslig allergisk reaktion med kort andhämtning, utslag, pipande andning och blodtrycksfall

  • Stroke som kan orsaka svaghet och/eller känselförlust längs ena sidan av kroppen

  • Hjärtattack som kan orsaka smärtor i bröstet

  • Blodpropp som orsakar smärtor och svullnad av armar och ben

  • Blodpropp i lungan som orsakar smärtor i bröstet och andnöd

  • Svår njursjukdom som kn medföra att du inte kan kissa

  • Icke infektiös (aseptisk) meningit vilket orsakar svår huvudvärk och nackstelhet

  Om du känner av något av dessa symptom, ska du kontakta din läkare så snart som möjligt.


  Följande andra biverkningar har också rapporterats:


  Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 patienter):

  • Överkänslighet (allergisk reaktion)

  • Huvudvärk

  • Illamående

  • Feber

  • Trötthet

  • Hudreaktioner vid injektionsstället

  Ovanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 patienter)

  • Eksem

  • Ryggsmärtor

  • Bröstsmärtor

  • Frossa

  Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 patienter)

  • Hemolytsk anemi (nedbrytning av röda blodkroppar och därav följande brist på röda blodkroppar; denna biverkning kan öka hos individer som får höga doser, som har blodgrupp A, B eller AB och / eller någon bakomliggande inflammatorisk sjukdom.)

  • Brist på vita blodkroppar

  • Vattenöverskott i kroppen

  • För låg natriumnivå i blodet

  • Känsla av oro, ångest, förvirring eller ängslan

  • Migrän

  • Talsvårigheter

  • Medvetslöshet

  • Yrsel

  • Stickande känsla i huden

  • Nedsatt känsel vid beröring eller nedsatt sensibilitet

  • Ljuskänslighet

  • Ofrivilliga muskelsammandragningar

  • Nedsatt syn

  • Angina pectoris

  • Palpitationer

  • Förändringar i hjärtrytmen

  • Tillfällig blå missfärgning av läppar eller andra delar av huden

  • Cirkulatorisk kollaps eller chock

  • Blodtrycksförändringar

  • Veninflammation

  • Gråblek hudfärg

  • Hosta

  • Andningsstörningar

  • Lungödem (ansamling av vätska i lungan)

  • Bronkospasm (andningsvårigheter eller väsande andningsljud)

  • Andningssvikt

  • Syrebrist i blodet

  • Kräkningar, diarré, buksmärtor

  • Nässelutslag, klåda

  • Hudrodnad

  • Hudutslag

  • Hudflaging

  • Hudinflammation

  • Håravfall

  • Smärta i leder och muskler

  • Muskelsvaghet eller stelhet

  • Kraftiga smärtsamma muskelsammandragningar

  • Nacksmärta, smärta i ben eller armar

  • Njursmärtor

  • Hudsvullnad (ödem)

  • Blodsvallningar, ökade svettningar

  • Obehagskänsla i bröstet

  • Influensaliknande symtom

  • Köldkänsla eller värmekänsla eller allmän sjukdoms- eller svaghetskänsla

  • Dåsighet

  • Brännande känsla

  • Onormala värden i blodprovsrapporter som avser leverfunktion

  • Felaktiva avläsningar vid blodsockermätningar

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  5. Hur OCTAGAM, 100 mg/ml, infusionsvätska, lösning ska förvaras

  Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.

  Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.


  Produkten kan tas ut ur kylskåpet för en sammanhängande period om högst 9 månader (utan att utgångsdatum överskrids) och förvaras vid en temperatur av högst 25º. Vid slutet av denna period ska produkten inte sättas tillbaka i kylskåpet igen utan ska kasseras. Datumet när produkten togs ut ur kylskåpet ska noteras på kartongen.


  Använd inte Octagam om lösningen är grumlig, innehåller fällningar eller har stark färg.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är humant normalt immunglobulin 100 mg/ml (minst 95% utgörs av immunglobulin G).

  - Övriga innehållsämnen är maltos och vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Octagam 100 mg/ml är en lösning för infusion och finns tillgängligt i injektionsflaska

  (2 g/20 ml eller infusionsflaska 5 g/50 ml, 6 g/60 ml, 10 g/100 ml och 20 g/200 ml).

  Förpackningsstorlekar:

  2 g i 20 ml

  5 g i 50 ml

  6 g i 60 ml

  10 g i 100 ml

  20 g i 200 ml

  3 x 10 g i 3 x 100 ml

  3 x 20 g i 3 x 200 ml


  Alla förpackningsstorlekar kommer eventuellt inte att marknadsföras.


  Lösningen är klar eller svagt opaliserande, färglös eller gulaktig.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Octapharma AB

  112 75 Stockholm

  Tel: 08 566 430 00

  Kundkontakt: 020-31 10 20  Tillverkare:

  OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

  Oberlaaer Strasse 235

  A-1100 Wien

  ÖSTERRIKE

  Tel: +43 1 610 32 0

  Fax: +43 1 610 32 9300  OCTAPHARMA S.A.S.

  70-72, rue du Maréchal Foch

  B.P. 33

  F-67381 Lingolsheim

  FRANKRIKE

  Tel: +33 3 88 78 89 89

  Fax: +33 3 88 78 89 78  OCTAPHARMA AB

  11275 Stockholm

  Tel: +46 8 566 430 00

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Belgien: Octagam 10% solution for infusion

  Bulgarien: Octagam 10%

  Cypern: Octagam 10%

  Danmark: Octagam, infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml

  Estland: Octagam 10%, infusioonilahus, 100 mg/ml

  Finland: Octagam 100 mg/ml

  Frankrike: Octagam 100 mg/ml

  Grekland: Octagam 10%

  Island: Octagam 10%

  Italien: Gamten 100 mg/ml

  Lettland: Octagam 100 mg/ml šķīdums infūzijām

  Litauen: Octagam 10% infuzinis tirpalas

  Luxemburg: Octagam 10%

  Malta: Octagam 10%

  Nederländerna: Octagam 10%

  Norge: Octagam 10%

  Polen: Octagam 10%

  Portugal: Octagam 100 mg/ml solução para perfusão

  Rumänien: Octagam 10% soluţie perfuzabilă

  Slovakien: Octagam 10%

  Slovenien: Octagam 100 mg/ml raztopina za infundiranje

  Spanien: Octagamocta 100 mg/ml
  Storbritannien: Octagam 10% solution for infusion

  Sverige: Octagam 100 mg/ml infusionsvätska, lösning

  Tjeckien: Octagam 10%

  Tyskland: Octagam 10%

  Ungern: Octagam 100 mg/ml

  Österrike: Octagam 100 mg/ml Infusionslösung


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-13


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  • Läkemedlet ska ha rums- eller kroppstemperatur innan det används.

  • Lösningen ska vara klar eller svagt opaliserande och färglös till svagt gul.

  • Använd inte lösning som är grumlig eller har utfällningar.

  • Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  • Detta läkemedel ska inte blandas med andra läkemedel.

  • För att infundera produkt som kan finnas kvar i infusionsslangar vid infusionens slut, kan slangarna sköljas antingen med koksaltlösning eller dextroslösning 5 %.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.