Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Noromectin vet Oral lösning 0,8mg/ml Plastbehållare, 1liter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ivermektin Varunummer: 073005 Apotekets varuid: 24681
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. DJURSLAG

  Får

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Noromectin vet

  Oral lösning 8 mg/ml Får

  2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

  Ivermektin 0,8 mg/ml

  Hjälpämnen: Bensylalkohol 0,03ml, hjälpämnen till 1 ml

  3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works, Camlough Road

  Newry, Co Down, BT35 6JP

  Nordirland, Storbritannien

  +44 28 3026 4435

  +44 28 3026 5060

  enquiries@norbrook.co.uk

  4. DJURSLAG

  Får

  5. INDIKATION(ER)

  Produkten är avsedd för behandling och kontroll av gastrointestinala nematoder, lungmask och nosstyng hos får.


  Vid den rekommenderade dosen av 200 mikrogram per kg kroppsvikt är Noromectin vet oral lösning

  effektivt vid behandling och kontroll av följande parasiter:


  Gastrointestinala parasiter:

  Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Strongyloides papillosus,Oesophagostomum spp., och adulta Chabertia ovina.


  Benzimidazolresistenta stammar av H. contortus och Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta


  Lungmask, adulta och immatura

  Dictyocaulus filaria


  Nosstyng (samtliga larvala stadier)

  Oestrus ovis

  6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

  Noromectin vet oral lösning skall ges i en dos av 1 ml per 4 kg kroppsvikt.

  7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

  Noromectin vet oral lösning skall ges oralt (via munnen).

  8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  För att säkerställa korrekt dosering skall djurens kroppsvikt bestämmas så noga som möjligt; doseringsutrustningen bör kontrolleras. Hos djur som behandlas gruppvis i stället för individuellt bör de grupperas efter kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika över- eller underdosering.

  9. KONTRAINDIKATIONER

  Inga

  10. BIVERKNINGAR

  Enstaka djur kan uppvisa lätt hosta omedelbart efter behandling.

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  11. KARENSTIDER

  Kött och slaktavfall: 10 dagar

  Mjölk: Skall ej ges till djur som producerar mjölk för human konsumtion.

  Får skall ej behandlas inom 60 dagar före laktationens start, om mjölken är avsedd för human konsumtion.

  12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C. Hållbarhet efter att innerförpackningen brutits första gången: 6 månader.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen efter utg.dat.

  13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Produkten är formulerad för användning till får. Den skall inte användas till andra djurslag eftersom allvarliga biverkningar, inkluderande dödsfall hos hund, kan inträffa.


  Produkten kan användsa till tackor, oavsett dräktighetsstadium eller laktation under förutsättning att mjölken inte är avsedd för human konsumtion.


  Försiktighet skall iakttagas avseende följande tillämpningar eftersom de ökar risken för utveckling av resistens och därmed kan leda till ineffektv behandling:

  Frekvent och upprepad behandling med anthelmintika av samma klass, över en längre tidsperiod.

  Underdosering, vilket kan orsakas av felaktig uppsakttning av kroppsvikt, felaktig administrering av produkten eller felaktig kalibrering av doseringsutrustning( i tillämpliga fall).

  Misstänkta kliniska fall av resistens mot anthelmintika bör utredas med hjälp av relevanta tester( t.ex test för beräkning av reduktion av äggförekomst i träck). När resultaten av testerna tyder på resistens mot ett särskilt anthelmintikum bör man använda ett anthelmintikum tillhörande en annan klass och med annan verkningsmekanism.

  Resistens mot ivermectin har rapporterats hos Haemonchus contortus hos får. Därför skall användning av denna produkt baseras på lokal epidemiologisk information, (region eller besättning), om känslighet och rekommendationer om hur man kan minska ytterligare selektion mot resistens mot anthelmintika.


  Särskilda varningar till den som hanterar det veterinärmedicinska läkemedlet.

  Undvik att äta eller röka i samband med hanteringen av produkten. Använd skyddshandskar.

  Tvätta händerna efter hantering av produkten.

  Skydda ögon vid handhavandet. Skölj omgående med rikligt med vatten i händelse av att produkt stänkt i ögonen.


  Interaktion med andra medicinska produkter och andra former av interaktion

  Uppgifter saknas.


  Tecken vid överdosering (symptom, akuta åtgärder, antidoter om så krävs)

  Detta veterinärmedicinska läkemedel har visats tolereras vid upp till 3 gånger den rekommenderade dosen. Vid administrering av ivermectin i 20 gånger rekommenderad dos har endast milda symptom observerats.


  Inkompatabiliteter

  Ej relevant.

  14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

  Mycket farligt för vattenlevande organismer. Förorena inte diken och ytvatten med produkt eller använda förpackningar.

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

  Ivermektin får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

  Datum för senaste översyn av bipacksedeln

  2015-09-04

  16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Förpackningsstorlekar: 1,0 liter, 2,5 liter, 5,0 liter och 2x5,0 liter behållare.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Sverige

  N-vet AB

  Uppsala Science Park

  S-751 83 Uppsala

  Tel: + 018-57 24 30

  info@n-vet.se

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.