Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Noradrenalin Abcur Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1mg/ml Glasampull, 10x4ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: noradrenalin Varunummer: 149342 Apotekets varuid: 16144
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD NORADRENALIN ABCUR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Noradrenalin Abcur används i akutvården vid tillstånd som kräver en omedelbar höjning av blodtrycket till normal nivå, eftersom noradrenalin verkar kärlsammandragande.

  Noradrenalin Abcur används enbart i samband med akutsjukvård och ges till dig av sjukvårdspersonal.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Noradrenalin Abcur

  1 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Noradrenalin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD NORADRENALIN ABCUR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NORADRENALIN ABCUR
  3. HUR DU ANVÄNDER NORADRENALIN ABCUR
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR NORADRENALIN ABCUR SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD NORADRENALIN ABCUR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Noradrenalin Abcur används i akutvården vid tillstånd som kräver en omedelbar höjning av blodtrycket till normal nivå, eftersom noradrenalin verkar kärlsammandragande.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER NORADRENALIN ABCUR

  Använd inte Noradrenalin Abcur

  • om du är allergisk mot noradrenalin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Noradrenalin Abcur:

  • om du behandlas eller nyligen avslutat behandling med läkemedel mot depression (MAO-hämmare och tricykliska antidepressiva)

  • om du behandlas med läkemedel mot Parkinsons sjukdom

  • om du har hjärtproblem

  • om du har diabetes

  • om du har hypertyreos

  • när du är äldre, eftersom äldre personer kan vara extra känsliga mot noradrenalin.

  Andra läkemedel och Noradrenalin Abcur

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

  • MAO-hämmare, som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom

  • Vissa typer av narkosmedel kan tillsammans med noradrenalin orsaka allvarliga hjärtrytmrubbningar

  • Vissa läkemedel kan förstärka effekten av noradrenalin (metyldopa, tricykliska antidepressiva)

  • Samtidig behandling med maprotilin (mot depression) och digoxin (medel vid hjärtsjukdom) kan kräva dosanpassning.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel..


  Noradrenalin kan påverka hjärtrytmen hos fostret samt verkar sammandragande på livmodern.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel används vid akutsituationer och då skall inte patienten använda maskiner eller framföra fordon.


  3. HUR DU ANVÄNDER NORADRENALIN ABCUR

  Noradrenalin Abcur används enbart i samband med akutsjukvård och ges till dig av sjukvårdspersonal.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats: Högt blodtryck, nedsatt puls, hjärtproblem, huvudvärk, ångest, andnöd, vävnadsdöd, lokala besvär vid injektionsstället.


  Om du får några biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR NORADRENALIN ABCUR SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är noradrenalin som noradrenalintartrat. 1 ml koncentrat innehåller noradrenalintartrat motsvarande 1 mg noradrenalin.

  - Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, ofärgad lösning.


  1 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.


  2 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.


  4 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.


  5 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.


  8 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.


  10 ml i klara glasampuller (typ I): förpackningar om 10, 20, 50 eller 100 ampuller.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Abcur AB

  Box 1452

  251 14 Helsingborg


  Tillverkare

  Laboratoires Renaudin

  ZA Errobi

  F-64 250 Itxassou

  Frankrike


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-12-19

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  SKALL SPÄDAS


  Noradrenalin Abcur 1 mg/ml skall spädas före användning och ges som intravenös infusion via en central venkateter. Infusionshastigheten skall vara kontrollerad via sprutpump eller infusionspump.


  Patienten skall noga övervakas under hela behandlingen. Blodtrycket bör monitoreras under hela behandlingen och infusionshastigheten bör anpassas till önskat blodtryck.


  Spädning med 50 mg/ml (5%) glukoslösning, 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid, 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid med 50 mg/ml (5%) glukoslösning, 50 mg/ml (5%) glukoslösning och 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid (50:50): 4 ml infusionskoncentrat 1 mg/ml spädes med 96 ml spädningslösning till en koncentration på 40 mikrogram/ml. Infusionsvätskan bör användas omedelbart efter spädning.


  Den kemiska och fysikaliska hållbarheten för lösningen efter utspädning är 24 timmar vid 25 °C.


  Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och skall normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2 °C-8 °C, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Dosering: Initialt vanligen mellan 0,05-0,15 mikrogram/kg/min.


  Titrering av dosen: Dosen titreras i steg om 0,05-0,1 mikrogram/kg/min tills målblodtrycket uppnås (vanligen MAP> 75-80 mmHg). Dosen skall anpassas utifrån hur blodtrycket förändras. Det är en stor individuell variation i vilken dos som behövs för att uppnå och bibehålla önskat blodtryck.


  Maximal rekommenderad dos är 2,5 mikrogram/kg/min.


  Doseringsanvisning: Färdigberedd lösning Noradrenalin Abcur 40 mikrogram/ml

  Infusionshastighet ml/timme

  Kroppsvikt

  40 kg

  50 kg

  60 kg

  70 kg

  80 kg

  90 kg

  100 kg

  110 kg

  120 kg

  Dos

  0,05 μg/kg/min

  3,0

  3,8

  4,5

  5,3

  6,0

  6,8

  7,5

  8,3

  9,0

  0,10 μg/kg/min

  6,0

  7,5

  9,0

  10,5

  12,0

  13,5

  15,0

  16,5

  18,0

  0,15 μg/kg/min

  9,0

  11,3

  13,5

  15,8

  18,0

  20,3

  22,5

  24,8

  27,0

  0,20 μg/kg/min

  12,0

  15,0

  18,0

  21,0

  24,0

  27,0

  30,0

  33,0

  36,0

  0,25 μg/kg/min

  15,0

  18,8

  22,5

  26,3

  30,0

  33,8

  37,5

  41,3

  45,0

  0,30 μg/kg/min

  18,0

  22,5

  27,0

  31,5

  36,0

  40,5

  45,0

  49,5

  54,0

  0,35 μg/kg/min

  21,0

  26,3

  31,5

  36,8

  42,0

  47,3

  52,5

  57,8

  63,0

  0,40 μg/kg/min

  24,0

  30,0

  36,0

  42,0

  48,0

  54,0

  60,0

  66,0

  72,0

  0,45 μg/kg/min

  27,0

  33,8

  40,5

  47,3

  54,0

  60,8

  67,5

  74,3

  81,0

  0,50 μg/kg/min

  30,0

  37,5

  45,0

  52,5

  60,0

  67,5

  75,0

  82,5

  90,0


  Utsättning: Infusionen med noradreanalin bör minskas stegvis eftersom abrupt utsättning kan leda till akut hypotension.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.