Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nimotop® Filmdragerad tablett 30mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Nimodipin Varunummer: 106092 Apotekets varuid: 21743
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad läkemedlet är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Nimotop tabletter är nimodipin. Nimodipin är en kalciumantagonist, d.v.s. ett medel som minskar inflödet av kalciumjoner till vissa celler. Genom att minska inflödet av kalciumjoner förhindras sammandragningar av blodkärl och därmed syrebrist.

  Nimotop tabletter används för att förebygga eller behandla symtom på syrebrist på grund av sammandragningar av blodkärl (vasospasm) som uppkommit efter en så kallad subaraknoidalblödning (blödning i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan) orsakad av pulsåderbråck.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren


  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad läkemedlet är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Nimotop
  3. Hur du tar Nimotop
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur läkemedlet ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad läkemedlet är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Nimotop tabletter är nimodipin. Nimodipin är en kalciumantagonist, d.v.s. ett medel som minskar inflödet av kalciumjoner till vissa celler. Genom att minska inflödet av kalciumjoner förhindras sammandragningar av blodkärl och därmed syrebrist.

  Nimotop tabletter används för att förebygga eller behandla symtom på syrebrist på grund av sammandragningar av blodkärl (vasospasm) som uppkommit efter en så kallad subaraknoidalblödning (blödning i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan) orsakad av pulsåderbråck.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Nimotop

  Ta inte Nimotop

  • om du är allergisk mot nimodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • samtidigt med rifampicin (mot tuberkulos).

  • samtidigt med fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (mot epilepsi) eller johannesört.

  Varningar och försiktighet

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Nimotop om de tas samtidigt. Exempel är läkemedel som innehåller:

  • rifampicin (mot tuberkulos)

  • cimetidin (mot sur mage)

  • fenobarbital, fenytoin, karbamazepin och valproinsyra (mot epilepsi)

  • fluoxetin, nefazodon, nortriptylin (mot depression)

  • johannesört (naturläkemedel mot depression)

  • kinopristin, dalfopristin (mot infektion)

  • erytromycin och antibiotika av makrolidklass (mot infektion)

  • telitromycin, klaritromycin (mot bakterieinfektion)

  • ketokonazol, intrakonazol, flukonazol, posakonazol, vorikonazol (mot svampinfektion)

  • ritonavir och nelfinavir, zidovudin (mot HIV)

  • verapramil, diltiazem (mot hjärtsjukdomar)

  • aprepitant (mot illamående vid cancerbehandling).

  Nimotop tabletter kan förstärka effekten av andra blodtrycksmediciner som används samtidigt.

  Användning av andra läkemedel


  Nimotop med mat och dryck

  Samtidigt intag av grapefruktjuice och Nimotop tabletter kan leda till förhöjda koncentrationer av läkemedlet i blodet. Du bör därför undvika samtidigt intag av Nimotop tabletter och grapefrukt eller grapefruktjuice.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Graviditet

  Det finns risk för att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Nimotop tabletter under graviditet.

  Amning

  Nimodipin passerar över i modersmjölk och det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Nimotop tabletter under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  På grund av risken för yrsel kan reaktionsförmågan nedsättas då man tar Nimotop tabletter. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Nimotop


  Ta alltid Nimotop tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Vanlig dos är 2 tabletter 6 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska och kan tas oberoende av måltider. Tiden mellan doserna bör vara minst 4 timmar.

  Behandling med Nimotop inleds ofta på sjukhus som infusion under upp till 14 dagar. Därefter ges tabletter under cirka 7 dagar enligt läkarordination.

  Användning för barn och ungdomar

  Säkerhet och effekt för Nimotop för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

  Om du har tagit för stor mängd av Nimotop

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Nimotop tabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Minskat antal blodplättar, allergiska reaktioner, utslag, huvudvärk, snabb puls, blodtrycksfall, illamående.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):Långsam puls, tarmvred, förändrade levervärden.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur läkemedlet ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är nimodipin 30 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, krospovidon, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid (färgämne E 171), gul järnoxid (färgämne E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är gula, runda (10 mm i diameter) och märkta med SK och Bayerkors.

  Tryckförpackning med 100 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland


  Tillverkare

  Bayer Pharma AG, 51368 Leverkusen, Tyskland


  Information lämnas av:

  Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna. Tel 08-580 223 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.