Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Neurontin Filmdragerad tablett 800mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Gabapentin Varunummer: 495580 Apotekets varuid: 21563
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Neurontin är och vad det används för

  Neurontin tillhör en grupp läkemedel som används vid behandling av epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada).

  Den aktiva substansen i Neurontin är gabapentin.

  Neurontin används för att behandla

  Gabapentin som finns i Neurontin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Neurontin

  100 mg, 300 mg, 400 mg hårda kapslar. 600 mg, 800 mg filmdragerade tabletter
  Gabapentin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Neurontin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Neurontin
  3. Hur du använder Neurontin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Neurontin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Neurontin är och vad det används för

  Neurontin tillhör en grupp läkemedel som används vid behandling av epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada).


  Den aktiva substansen i Neurontin är gabapentin.


  Neurontin används för att behandla

  • Olika former av epilepsi (anfall som i början är begränsade till vissa delar av hjärnan, med eller utan spridning till andra delar av hjärnan). Din doktor kan ordinera Neurontin för att behandla din epilepsi om ditt nuvarande epilepsimedel inte ger tillräcklig effekt. Du ska ta Neurontin som tillägg till din nuvarande behandling, såvida inte din doktor har sagt något annat. Neurontin kan också användas som enda läkemedel till vuxna och barn från 12 år.

  • Perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada). Ett flertal olika sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta (främst i benen och/eller armarna), såsom diabetes eller bältros. Smärtan kan beskrivas som en varm, brännande, bultande, blixtrande, stickande, skarp, krampaktig, värkande, svidande, förlamande känsla eller som myrkrypningar.


  Gabapentin som finns i Neurontin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Neurontin

  Använd inte Neurontin

  • om du är allergisk mot gabapentin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Neurontin

  • om du har njurproblem. Din läkare kan då förskriva ett annat dosschema.

  • om du går på hemodialys (behandlingsmetod vid nedsatt njurfunktion där avfallsprodukter avlägsnas). Tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.

  • om du får symtom såsom ihållande buksmärta, illamående och kräkningar. Kontakta i så fall omedelbart din läkare då detta kan vara symtom på akut pankreatit (bukspottkörtelinflammation).


  Fall av missbruk och beroende har rapporterats för gabapentin efter marknadsintroduktionen. Tala med läkaren om du tidigare har haft problem med missbruk eller beroende.


  Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. gabapentin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


  Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner


  Ett fåtal patienter som tar Neurontin får en allvarlig reaktion eller potentiellt allvarlig hudreaktion, vilken kan utvecklas till mer allvarliga problem om de inte behandlas. Du behöver känna till symtomen du behöver vara uppmärksam på när du tar Neurontin.


  Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4 i denna bipacksedel under ”Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkmedel eftersom de kan vara allvarliga.”


  Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt känner dig dålig eller har hög feber, kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem. Du kan också få missfärgad urin och förändrade blodprovsresultat (särskilt förhöjt blodkreatinfosfokinas). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom.


  Andra läkemedel och Neurontin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Läkemedel som innehåller opioider såsom morfin

  Om du tar några läkemedel som innehåller opioider (såsom morfin), tala om det för läkare eller apotekspersonal, eftersom opioider kan öka effekten av Neurontin. Dessutom kan en kombination av Neurontin och opioider orsaka symtom som sömnighet och/eller andningssvårigheter.


  Antacida för magproblem

  Om Neurontin tas tillsammans med syrabindande medel (s.k. antacida) som innehåller aluminium och magnesium, kan upptaget av Neurontin från magen minska. Neurontin bör därför tas tidigast två timmar efter att du tagit antacida.


  Neurontin:

  • förväntas inte påverka eller påverkas av andra epilepsiläkemedel eller p-piller.

  • kan störa vissa laboratorietester. Om du behöver lämna urinprov, tala om för din läkare eller sjukhuspersonalen vad du tar.

  Neurontin med mat, dryck och alkohol

  Neurontin kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Neurontin ska inte tas under graviditet, såvida inte din läkare sagt något annat. Ett effektivt preventivmedel måste användas av kvinnor i fertil ålder.


  Inga studier har genomförts för att speciellt undersöka användningen av gabapentin hos gravida kvinnor, men vid användning av andra epilepsimediciner har ökad risk för fosterskada rapporterats, särskilt när mer än en sådan medicin tagits samtidigt. Så långt det är möjligt, ska du försöka att inte ta mer än en epilepsimedicin under graviditet, och endast i samråd med läkare.


  Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar graviditet medan du tar Neurontin. Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan leda till en genombrottskramp och innebära allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


  Amning

  Gabapentin, den aktiva substansen i Neurontin, passerar över i bröstmjölk. Eftersom effekten på barnet är okänd, bör du inte amma när du behandlas med Neurontin.


  Fertilitet

  Ingen effekt på fertiliteten har observerats i djurstudier.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Neurontin kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs all information i denna bipacksedel för vägledning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Neurontin innehåller laktos

  Neurontin hårda kapslar innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Neurontin

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig.


  Epilepsi, rekommenderad dos är:


  Vuxna och ungdomar

  Ta det antal kapslar eller tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


  Barn från 6 år

  Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt barn, eftersom den beräknas med hänsyn till barnets vikt. Behandlingen börjar med en låg startdos, som sedan ökas gradvis under cirka 3 dagar. Vanlig dos vid epilepsibehandling är 25–35 mg per kg per dag. Kapslarna eller tabletterna tas vanligen fördelade på 3 separata dostillfällen varje dag, en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


  Neurontin rekommenderas inte för barn under 6 års ålder.


  Periferneuropatisk smärta, rekommenderad dos är:


  Vuxna

  Ta det antal kapslar eller tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


  Om du har njurproblem eller går på hemodialys

  Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna eller går på hemodialys.


  Om du är äldre (över 65 år) ska du ta normal dos av Neurontin, såvida du inte har problem med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna.


  Om du tycker att dosen är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


  Hur Neurontin intas

  Neurontin ska sväljas. Svälj alltid kapslarna eller tabletterna tillsammans med rikligt med vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

  Fortsätt att ta Neurontin tills din läkare säger till dig att sluta.


  Om du använt för stor mängd av Neurontin

  Högre dos än den rekommenderade kan leda till ökade biverkningar inkluderande medvetslöshet, yrsel, dubbelsyn, sluddrigt tal, sömnighet och diarré. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig de kapslar eller tabletter som du inte har tagit, tillsammans med förpackningen och etiketten, så att personalen lätt ska kunna se vilket läkemedel du har tagit.

  Om du har glömt att använda Neurontin

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Neurontin

  Sluta inte att ta Neurontin, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om behandlingen avslutas, ska detta göras stegvis under minst 1 vecka. Om du slutar att ta Neurontin plötsligt eller innan din läkare har sagt till dig att göra det, finns en ökad risk för kramper.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:

  • allvarliga hudreaktioner som kräver omedelbar vård, såsom svullna läppar och ansikte, hudutslag och rodnad och/eller håravfall (detta kan vara symtom på allvarlig allergisk reaktion)

  • ihållande buksmärta, illamående och kräkningar då detta kan vara symtom på akutpankreatit (bukspottkörtelinflammation)

  • Neurontin kan orsaka en allvarlig eller livshotande allergisk reaktion som kan påverka din hud eller andra delar av din kropp som din lever eller blodceller. När du får en sådan reaktion kan du antingen få utslag eller inte. Du kan behöva läggas in på sjukhus eller sluta ta Neurontin.

  Kontakta din läkare direkt om du har något av följande symtom:

  • hudutslag

  • nässelutslag

  • feber

  • svullna körtlar som inte försvinner

  • svullnad av läpp eller tunga

  • gulfärgad hud eller ögonvitor

  • ovanliga blåmärken eller blödning

  • svår trötthet eller svaghet

  • oväntad muskelsmärta

  • frekventa infektioner


  Dessa symtom kan vara de första signalerna på en allvarlig reaktion. En läkare ska undersöka dig för att besluta om du ska fortsätta ta Neurontin.


  Om du går på hemodialys, tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet


  Övriga biverkningar inkluderar:


  Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Virusinfektion

  • Dåsighetskänsla, yrsel, okoordinerade muskelrörelser

  • Trötthetskänsla, feber


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Lunginflammation, luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, öroninflammation eller andra infektioner

  • Minskat antal vita blodkroppar

  • Anorexi, ökad aptit

  • Aggressioner mot andra, förvirring, skiftande sinnesstämning, depression, oro, nervositet, svårigheter att tänka klart

  • Kramper, ryckiga rörelser, talsvårigheter, minnesförlust, darrningar, sömnsvårigheter, huvudvärk, hudkänslighet, minskad känsel (domningar), koordinationssvårigheter, onormala ögonrörelser, ökade/minskade eller frånvaro av reflexer

  • Dimsyn, dubbelseende

  • Svindel

  • Högt blodtryck, rodnad/utvidgning av blodkärlen

  • Andningssvårigheter, luftrörskatarr, halsont, hosta, nästorrhet

  • Kräkningar, illamående, problem med tänderna, inflammerat tandkött, diarré, magont, matsmältningsbesvär, förstoppning, mun- och halstorrhet, gaser

  • Ansiktssvullnad, blåmärken, utslag, klåda, akne

  • Ledvärk, muskelvärk, ryggont, ryckningar

  • Erektionssvårigheter (impotens)

  • Svullna ben och armar, gångsvårigheter, svaghet, värk, sjukdomskänsla, influensaliknande symtom

  • Viktökning

  • Olycksfall, frakturer, skrubbsår


  Därutöver har aggressivt beteende och ryckiga rörelser rapporterats som vanliga biverkningar i kliniska studier på barn.


  Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Allergiska reaktioner som t.ex. nässelfeber

  • Minskade rörelser

  • Hjärtklappning

  • Svullnad som kan omfatta ansikte, bål och lemmar

  • Onormala blodtestresultat som tyder på problem med levern

  • Psykisk störning

  • Fallolyckor

  • Ökat blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Medvetandeförlust

  • Sänkt blodsockervärde (ses oftast hos patienter med diabetes)


  Efter att Neurontin introducerades på marknaden har följande biverkningar rapporterats:

  • Minskat antal blodplättar (celler som är av betydelse för koagulationen)

  • Hallucinationer

  • Onormala rörelser, som t.ex. slingrande eller ryckiga rörelser och stelhet

  • Öronringningar

  • En grupp av biverkningar som kan omfattas av att svullna lymfkörtlar (isolerade, små, förhöjda bulor under huden), feber, utslag och leverinflammation förekommer samtidigt.

  • Gulfärgning av hud och ögon (gulsot), inflammation i levern

  • Akut njursvikt, inkontinens

  • Ökning av bröstvävnad, bröstförstoring

  • Biverkningar efter abrupt avbrytande av behandlingen med gabapentin (oro, sömnsvårigheter, illamående, värk, svettningar), bröstsmärta

  • Nedbrytning av muskelvävnad (rabdomyolys)

  • Förändring av blodprovsresultat (förhöjt blodkreatinfosfokinas)

  • Sexuella problem inklusive oförmåga att få orgasm, fördröjd utlösning

  • Låg natriumnivå i blodet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Neurontin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Neurontin kapslar förvaras vid högst 30 ºC.


  Neurontin tabletter förvaras vid högst 25 ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Neurontin kapslar, hårda

  Den aktiva substansen är gabapentin. Varje hård gelatinkapsel innehåller antingen 100 mg, 300 mg eller 400 mg gabapentin.


  Övriga innehållsämnen är:

  Kapsel, innehåll: laktosmonohydrat, majsstärkelse och talk.

  Kapselhölje: gelatin, renat vatten och natriumlaurilsulfat.


  Kapslar 100 mg innehåller färgämnet E171 (titandioxid), kapslar 300 mg innehåller färgämnena E171 (titandioxid) och E172 (gul järnoxid) och kapslar 400 mg innehåller färgämnena E171 (titandioxid) och E172 (röd och gul järnoxid). Tryckfärgen som används på samtliga kapslar innehåller shellack, E171 (titandioxid) och E132 (indigokarmin aluminiumsalt).


  Neurontin filmdragerade tabletter

  Den aktiva substansen är gabapentin. Varje filmdragerad tablett innehåller antingen 600 mg, eller 800 mg gabapentin.


  Övriga innehållsämnen är: Poloxamer 407 (etylenoxid och propylenoxid), kopovidon, majsstärkelse och magnesiumstearat.

  Filmdragering: Opadry White YS-1-18111 (hydroxipropylcellulosa, talk)

  Polermedel: candelillavax

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapslar, hårda

  Neurontin 100 mg hårda kapslar är vita och märkta med ”Neurontin 100 mg” och ”PD”.

  Neurontin 300 mg hårda kapslar är gula och märkta med ”Neurontin 300 mg” och ”PD”.

  Neurontin 400 mg hårda kapslar är orange och märkta med ”Neurontin 400 mg” och ”PD”.


  Tillhandahålls som PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning om 20, 30, 50, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500, 1000 kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Filmdragerade tabletter

  Neurontin 600 mg tabletter är vita, elliptiska filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna samt prägling ”NT” och ”16” på ena sidan.

  Neurontin 800 mg tabletter är vita, elliptiska filmdragerade tabletter med brytskåra på båda sidorna samt prägling ”NT” och ”26” på ena sidan.


  Tillhandahålls som PVC/PE/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning eller PVC/PVDC/aluminiumfolie blisterförpackning om 20, 30, 45, 50, 60, 84, 90, 100, 200, 500 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Tillverkare

  Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

  Betriebsstätte Freiburg

  Mooswaldallee 1

  D-79090 Freiburg

  Tyskland


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet: Neurontin.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-05


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.