Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Minirin Injektionsvätska, lösning 4mikrogram/ml Ampuller, 10x1ml

371:61

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Desmopressin Varunummer: 046029 Apotekets varuid: 22720
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Minirin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

  Minirin används vid

  Desmopressin som finns i Minirin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Minirin

  4 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
  desmopressinacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Minirin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin
  3. Hur du använder Minirin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Minirin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Minirin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

  Minirin används vid

  • behandling av central diabetes insipidus (hypofysrubbning som leder till kraftig törst och stora urinmängder)

  • testning av njurens förmåga att koncentrera urin; detta test utförs för att undersöka om det finns skador på njurarna, t ex efter upprepade infektioner i övre urinvägarna


  Desmopressin som finns i Minirin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin

  Använd inte Minirin

  • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

  • hjärtsvikt och andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande medel

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du har låg natriumhalt i blodet

  • om du har störd hormon-utsöndring (så kallad SIADH)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Minirin vid

  • rubbad balans av vätska och/eller salter i kroppen

  • risk för vätskeansamling i hjärnan


  Du ska begränsa vätskeintaget eftersom det finns en risk för att onormalt mycket vätska stannar i kroppen när du tar Minirin. Drick så lite vätska som möjligt, bara för att släcka din törst.


  Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin ska vätskeintaget begränsas till max 0,5 l för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att du har fått Minirin.

  Drabbas du av viktökning, ihållande huvudvärk och illamående kontakta läkare.

  Andra läkemedel och Minirin

  Om Minirin tas tillsammans med vissa läkemedel mot

  • epilepsi (karbamazepin)

  • psykiska sjukdomar t ex depression (SSRI, tricykliska antidepressiva medel, klorpromazin)

  • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

  kan risken för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen öka.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

  Desmopressin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Minirin har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


  3. Hur du använder Minirin

  Minirin injektionsvätska är ett läkemedel som används på sjukhus, och som enbart ska ges av kvalificerad personal. Läkare ordinerar en lämplig dos för dig.

  Om du har fått för stor mängd av Minirin

  Det är osannolikt att du får för stor mängd då läkare ordinerar lämplig dos för dig.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper. Kontakta läkare om du drabbas av dessa biverkningar.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, buksmärta, illamående.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, allergiska hudreaktioner inklusive nässelfeber.


  Ytterligare biverkningar hos barn

  Mycket sällsynta fall av känslomässiga störningar och reaktioner som t ex irritation, aggressivitet eller mardrömmar har rapporterats hos barn.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Minirin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är desmopressinacetat 4 mikrogram/ml motsvarande desmopressin.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra och vatten till injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasampuller.


  Förpackningsstorlek: 10x1 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Ferring Läkemedel AB

  Box 4041

  203 11 Malmö

  040-691 69 00


  Tillverkare

  Ferring GmbH

  Wittland 11

  24109 Kiel

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-07-01


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Central diabetes insipidus: Injektionslösningen kan användas där intranasal administrering bedöms olämplig. Individuell; efter testning av effekten på urinosmolalitet och diures på olika dosnivåer.


  Normaldos:

  Vuxna 1-4 mikrogram (0,25-1 ml) 1-2 gånger dagligen.

  Barn över 1 år 0,1-1 mikrogram (0,025-0,25 ml) 1-2 gånger dagligen.

  Barn under 1 år: Erfarenheten av behandling av barn under 1 år är begränsad.

  Fallrapporter tyder på att 0,05 mikrogram (0,0125 ml) är lämplig initialdos. Dosen titreras sedan med hänsyn till patientens diures- och elektrolytstatus.

  Injektionen ges normalt intravenöst, men kan vid behov även ges intramuskulärt eller subkutant.


  Diagnostiskt bruk: Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin.

  Normaldos, intramuskulär eller subkutan injektion: Vuxna 4 mikrogram (1 ml).

  Barn över 1 år 1-2 mikrogram (0,25-0,5 ml).

  Barn under 1 år: 0,4 mikrogram (0,1 ml).

  För barn rekommenderas i första hand den intranasala beredningen för njurkoncentrationstest. Efter administrering av Minirin bortkastas eventuell urin inom 0 till 1 timme. Under de närmaste 8 timmarna samlas 2 urinportioner för osmolalitetsmätning. Vätskerestriktion ska iakttas, se vidare under Varningar och försiktighet.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.