Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metomylan Depottablett 100mg Blister (Al), 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metoprolol Varunummer: 081013 Apotekets varuid: 32490
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Metomylan är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Metomylan, metoprolol, tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva betareceptorblockerare och som särskilt verkar på hjärtat. Läkemedlet påverkar kroppens svar på vissa nervsignaler, särskilt i hjärtat. Resultatet är att blodtrycket sänks samtidigt som hjärtats pumpkraft ökar.

  Metomylan används för att:

  Metomylan kan också användas för behandling av högt blodtryck till barn från sex år och ungdomar.

  Metoprolol som finns i Metomylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Metomylan

  50 mg depottabletter, 100 mg depottabletter, 200 mg depottabletter
  metoprololtartrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Metomylan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Metomylan
  3. Hur du tar Metomylan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Metomylan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Metomylan är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Metomylan, metoprolol, tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva betareceptorblockerare och som särskilt verkar på hjärtat. Läkemedlet påverkar kroppens svar på vissa nervsignaler, särskilt i hjärtat. Resultatet är att blodtrycket sänks samtidigt som hjärtats pumpkraft ökar.

  Metomylan används för att:


  • behandla högt blodtryck

  • behandla otillräcklig blodtillförsel till kranskärlen i hjärtat (kranskärlssjukdom, kärlkramp)

  • behandla rytmrubbningar där hjärtat slår för snabbt (tackykardi), särskilt om de börjar i hjärtats förmak (supraventrikulär tackykardi)

  • hjälpa till att förebygga en ny hjärtinfarkt efter en tidigare hjärtinfarkt (underhållsbehandling)

  • behandla funktionell hjärt-kärlsjukdom (som när det känns som att hjärtat överarbetar, t.ex. det slår väldigt fort)

  • hjälpa till att förebygga migränanfall

  • behandla lindrig till måttlig, stabil, kroniskhjärtsvikt (med nedsatt pumpfunktion hos vänster kammare) som tillägg till standardbehandling.


  Metomylan kan också användas för behandling av högt blodtryck till barn från sex år och ungdomar.


  Metoprolol som finns i Metomylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Metomylan

  Ta inte Metomylan

  • om du är allergisk mot metoprolol, andra betareceptorblockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

  • om du har vissa former av hjärtrytmstörningar (AV-block av grad II eller III eller hög grad av SA-block).

  • om du har långsam puls (under 50 slag/minut).

  • om du har sinusknutedysfunktion i hjärtat (sjuk sinusknuta)

  • om du har drabbats av cirkulationskollaps, framför allt på grund av otillräcklig hjärtfunktion.

  • om du har svåra cirkulationsrubbningar i armar och/eller ben.

  • om du har sjukligt lågt blodtryck, dvs. när det systoliska trycket (övertrycket) är lägre än 90 mmHg.

  • om du har en obehandlad, hormonproducerande tumör i binjuremärgen (feokromocytom).

  • om du har hög syranivå i blodet orsakad av metabol störning.

  • om du har svår astma eller kronisk lungsjukdom som gör andningsvägarna trånga.

  • om du även behandlas med MAO-hämmare (läkemedel som används vid depression, gäller dock inte MAO-B-hämmare).

  • vid misstänkt hjärtinfarkt och pulsen är under 45 slag per minut, övertrycket är mindre än 100 mmHg och vissa hjärtrytmstörningar förekommer.

  • Du ska inte ges vissa läkemedel för att behandla hjärtarytmi, t.ex. kalciumantagonister som verapamil och diltiazem eller klass 1-antiarytmika (t. ex. diopyramid) intravenöst (undantag: intensivvårdsmedicin).

  Om du har kronisk hjärtsvikt får du inte ta metoprolol om:

  • du har instabil, okompenserad hjärtsvikt (vilket kan visa sig i form av vätskeansamlingar i lungorna, dålig blodcirkulation eller lågt blodtryck), såvida tillståndet inte har stabiliserats med hjälp av läkemedelsbehandling.

  • du kontinuerligt eller tillfälligt står på läkemedelsbehandling som ökar hjärtats pumpkraft, t.ex. dobutamin.

  • ditt systoliska blodtryck (övertryck) alltid ligger under 100 mmHg eller har sänkt puls (mindre än 68 slag/min).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apoteksperonal innan du använder Metomylan:

  • om du har astma: metoprolol kan förvärra symtomen på astma. Effekten av vissa astmaläkemedel kan försämras. Metomylan får inte användas om du har svår astma.

  • om du har svåra leverproblem.

  • om du har diabetes: metoprolol kan dölja symtom på låg blodsockerhalt. Regelbundna kontroller av blodsockerhalten krävs.

  • om du har en mild form av vissa hjärtrytmstörningar (1:a gradens AV-block)

  • om du har en typ av kärlkramp (angina) som kallas Prinzmetals angina

  • om du har lindriga till måttliga cirkulationsrubbningar i armar och/eller ben

  • om du har en hormonproducerande tumör i binjuremärgen (feokromocytom): du måste få behandling med en alfareceptorblockerare innan du börjar ta Metomylan

  • om du har överaktiv sköldkörtel

  • om du ska opereras. Före operationen ska du tala om för narkosläkaren att du använder Metomylan.

  • om du har psoriasis

  • om du har en benägenhet att få allergiska reaktioner, eftersom metoprolol kan öka både känsligheten mot allergiframkallande ämnen (allergener) och svårighetsgraden på en allergisk reaktion.


  Metomylan kan också minska effekten av mediciner som används för att behandla allvarliga allergiska reaktioner, som t.ex. adrenalin


  Användning av metoprolol kan leda till positiva resultat i dopingtest.

  Andra läkemedel och Metomylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.


  Noggrann läkarkontroll krävs om något av följande läkemedel tas tillsammans med Metomylan:


  • Läkemedel för behandling av hjärtrytmstörningar, t.ex. kalciumantagonister såsom verapamil och diltiazem eller antiarytmika klass I (t.ex. disopyramid). Du får inte ges den här typen av läkemedel intravenöst (undantaget vid intensivvård).

  • Om du tar andra betareceptorblockerare (t.ex. ögondroppar som innehåller timolol).

  Andra interaktioner:

  Narkosmedel som inhaleras förstärker metoprolols pulssänkande effekt.


  Metoprolol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel t.ex. nifedipin, prazosin, reserpin, alfametyldopa, klonidin, guanfacin och hjärtglykosider. Detta kan exempelvis leda till en kraftigt sänkt puls.


  Om du samtidigt behandlas med klonidin(ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck) och behandlingen måste avslutas, så ska behandlingen med Metomylan avbrytas flera dagar före klonidinbehandling


  Följande substanser kan öka koncentrationen av metoprolol i blodet och på så sätt förstärka effekten av Metomylan:

  • alkohol

  • läkemedel som används för behandling av höga nivåer magsyra, t.ex. cimetidin

  • blodtryckssänkande läkemedel t.ex. hydralazin

  • vissa läkemedel som används vid depression, t.ex. paroxetin, fluoxetin och sertralin

  • läkemedel som används för att behandla sömnlöshet, t.ex. difenhydramin

  • vissa läkemedel som används för att behandla ledproblem, t.ex. hydroxiklorokin och celecoxib

  • vissa läkemedel som används för behandling av svampinfektioner, t.ex. terbinafin

  • neuroleptika som används vid psykotisk sjukdom, t.ex. klorpromazin, triflupromazin och klorprotixen

  • vissa läkemedel som används för behandling av hjärtrytmstörningar, t.ex. amiodaron, kinidin och möjligen propafenon


  Om du även använder antiinflammatoriska läkemedel, t.ex. indometacin eller andra prostaglandinsynteshämmare, så kan metoprolols blodtryckssänkande effekt minska.


  Rifampicin (ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos) och barbitursyraderivat (används som lugnande medel eller sömnmedel) minskar metoprolols blodtryckssänkande effekt.


  Betareceptorblockerare kan hämma frisättning av insulin hos patienter med typ-II-diabetes eller påverka läkemedel tagna för att sänka blodsockret. Du ska kontrollera ditt blodsocker regelbundet. Om det behövs kommer din läkare att anpassa doseringen av dina blodsockersänkande läkemedel (insulin och orala antidiabetika).


  Ditt blodtryck kan höjas avsevärt om du tar Metomylan samtidigt med noradrenalin eller adrenalin (signalsubstanser som förekommer naturligt i kroppen och som höjer blodtrycket genom sin stimulerande effekt på hjärta och kärl) eller andra läkemedel med liknande effekt (t.ex. hostmediciner, näsdroppar eller ögondroppar).


  Effekten av adrenalin vid behandling av överkänslighetsreaktioner kan försämras.


  Metoprolol kan minska kroppens förmåga att utsöndra andra läkemedel (t.ex. lidokain som är ett lokalt verkande bedövningsmedel).


  Om du också behandlas med läkemedel som innehåller guanetidin (en substans som blockerar sympatiska ganglion), som används för att förhindra utsläpp av adrenalin och noradrenalin i kroppen, kan du behöva övervakas noggrant av läkare när du tar Metomylan.

  Metomylan med alkohol

  Metoprolol kan göra dig trött/slö och denna effekt kan förstärkas vid intag av alkohol. Alkohol kan även höja koncentrationen av Metomylan i blodet. Du ska därför inte dricka alkohol medan du använder Metomylan.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Metoprolol får endast användas under graviditet om det finns synnerliga skäl och efter noggrann risk-nyttabedömning av behandlande läkare. Det finns belägg för att metoprolol minskar blodtillförseln till moderkakan (placenta) och kan därigenom orsaka tillväxtstörningar hos fostret.


  Om Metomylan använts under graviditet så ska behandlingen avbrytas 48-72 timmar före beräknat förlossningsdatum. Om detta inte är möjligt, ska det nyfödda barnet noggrant övervakas under de första 48-72 timmarna efter förlossningen.


  Amning

  Metoprolol ackumuleras (lagras) i bröstmjölken.

  Inga biverkningar förväntas när metoprolol används i vanliga behandlingsdoser, men ammade spädbarn ska ändå observeras avseende läkemedlets effekter.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Yrsel och trötthet kan uppstå vid behandling med Metomylan. Din reaktionsförmåga kan påverkas i så stor utsträckning att din förmåga att köra bil, hantera maskiner och arbeta utan säkerhetsutrustning försämras. Detta gäller särskilt i kombination med alkohol, vid början av behandlingen eller om dosen metoprolol höjs.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Metomylan

  Detta läkemedel innehåller glukos och sackaros.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Metomylan

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Administrering

  Depottabletterna ska tas en gång dagligen, med eller utan mat, företrädesvis på morgonen. Depottabletterna ska sväljas hela eller delade, men får inte tuggas eller krossas. De ska tas tillsammans med minst ett halvt glas vatten.


  Observera att doser lägre än 25 mg inte finns tillgängliga för denna produkt!


  Om inget annat har angivits av din läkare är rekommenderad dos:

  Terapeutisk indikation

  Rekommenderad dos, 1 gång dagligen

  Om nödvändigt kan dosen ökas enligt följande:

  Högt blodtryck

  1 depottablett à 50 mg

  ½ depottablett à 100 mg

  Det finns fler styrkor att använda inledningsvis för behandling av tillståndet

  Maximal dos:

  4 depottabletter à 50 mg

  2 depottabletter à 100 mg

  1 depottablett à 200 mg


  Din läkare kan också sätta in ytterligare behandling med annat blodtryckssänkande läkemedel

  Otillräcklig blodtillförsel till kranskärlen (kranskärlssjukdom, kärlkramp)

  1-4 depottabletter à 50 mg

  ½-2 depottabletter à 100 mg

  ½-1 depottablett à 200 mg

  Maximal dos:

  4 depottabletter à 50 mg

  2 depottabletter à 100 mg

  1 depottablett à 200 mg l


  Din läkare kan också sätta in ytterligare behandling med annat blodtryckssänkande läkemedel

  Snabb hjärtrytm

  1-4 depottabletter à 50 mg

  ½-2 depottabletter à 100 mg

  ½-1 depottablett à 200 mg

  Maximal dos:

  4 depottabletter à 50 mg

  2 depottabletter à 100 mg

  1 depottablett à 200 mg

  Funktionell hjärt-kärlsjukdom

  1-4 depottabletter à 50 mg

  ½-2 depottabletter à 100 mg

  ½-1 depottablett à 200 mg

  Maximal dos:

  4 depottabletter à 50 mg

  2 depottabletter à 100 mg

  1 depottablett à 200 mg

  Underhållsbehandling efter hjärtinfarkt

  2-4 depottabletter à 50 mg

  1-2 depottabletter à 100 mg

  ½-1 depottablett à 200 mg

  Maximal dos:

  4 depottabletter à 50 mg

  2 depottabletter à 100 mg

  1 depottablett à 200 mg

  Förebyggande av migrän

  2 depottabletter à 50 mg

  1 depottablett à 100 mg

  Maximal dos:

  2 depottabletter à 50 mg

  1 depottabletter à 100 mg

  Behandling av hjärtsvikt NYHA klass II


  Behandlande läkare ska ha erfarenhet av behandling av stabil hjärtsvikt

  Startdos

  Under de två första veckorna:

  ½ depottablett à 50 mg


  Patientens tillstånd ska övervakas noggrant efter varje dosökning

  Från vecka tre och framåt:

  1 depottablett à 50 mg

  ½ depottablett à 100 mg


  Dosen dubbleras varannan vecka upp till maximal dos om

  4 depottabletter à 50 mg

  2 depottabletter à 100 mg

  1 depottabletter à 200 mg

  eller till den högsta dos som tolereras av patienten. 200 mg Metomylan är även den rekommenderade dosen för långtidsbehandling av hjärtsvikt.

  Behandling av hjärtsvikt NYHA klass III

  Startdos

  Under den första veckan:

  12,5 mg

  Dosen kan under andra veckan ökas till:

  ½ depottablett à 50 mg


  Dosen dubbleras varannan vecka till en max dos på:

  4 depottabletter à 50 mg

  1 depottabletter à 200 mg

  eller den högsta dos patienten tolererar.

  200 mg Metomylan är också den rekommenderade dosen för långtidsbehandling av hjärtsvikt.


  Användning för patienter med nedsatt njurfunktion

  Dosjustering är inte nödvändig.


  Användning för patienter med nedsatt leverfunktion

  För patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion, t.ex. shunt-opererade patienter, kan det vara nödvändigt att sänka dosen.


  Användning för barn och ungdomar

  Hos barn över 6 år och ungdomar baseras dosen på kroppsvikten. Normalt bör din läkare tala om hur mycket man kan ge till barn och ungdomar. Den maximala rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

  Erfarenheten av metoprolol till barn under 6 år och ungdomar är begränsad.

  Användning av metoprolol rekommenderas inte till barn under 6 år.


  Användning för äldre patienter över 80 år

  Tillräckliga data från användning av metoprolol till patienter över 80 år saknas. Därför krävs särskild försiktighet vid dosökningar till dessa patienter.


  Behandlingens längd

  Behandingens längd bestäms av din läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Metomylan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. För att läkaren ska veta vilken aktiv substans du har tagit och för att rätt åtgärder ska kunna vidtas, bör du ha läkemedelsförpackningen tillgänglig.


  Följande symtom kan uppkomma beroende på hur stor överdoseringen är: kraftigt blodtrycksfall, låg puls, hjärtrytmstörning, hjärtsvikt, cirkulatorisk kollaps, hjärtstillestånd, andningssvårigheter, förträngningar/spasmer i luftvägarna, medvetslöshet (även koma), illamående, kräkningar, blå-röd missfärgning av hud och slemhinnor (cyanos) och anfall.


  Symtomen kan förvärras vid samtidigt intag av alkohol, andra blodtryckssänkande läkemedel, kinidin (läkemedel för behandling av hjärtrytmstörningar) eller barbiturater (lugnande medel).


  De första tecknen på överdosering uppträder 20 minuter till 2 timmar efter intag av läkemedlet.

  Om du har glömt att ta Metomylan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd depottablett. Fortsätt att ta dina tabletter enligt läkarens anvisningar.

  Om du slutar att ta Metomylan

  Prata med din läkare om du vill avbryta behandlingen tillfälligt eller om du vill avsluta din behandling med Metomylan i förtid.


  Behandling med betareceptorblockerare får inte avbrytas tvärt. Om behandlingen ska avslutas ska detta alltid ske långsamt under minst 2 veckors tid, om möjligt genom att gradvis halvera dosen tills den lägsta dosen, ½ depottablett à 25 mg, dvs. 12,5 mg metoprololtartrat (motsvarande 11,88 mg metoprololsuccinat), är uppnådd. Den lägsta dosen ska användas under minst 4 dagar, innan behandlingen upphör helt och hållet. Om några symtom uppkommer ska doseringen minskas långsammare.


  Observera att doser lägre än 25 mg inte finns tillgängliga för denna produkt!


  Om behandlingen med betareceptorblockerare avbryts tvärt kan det leda till försämring av hjärtsvikt och öka risken för hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd. Det kan också förvärra symptomen av dålig blodtillförsel till kranskärlen (kranskärlssjukdom, kärlkramp), som kan orsaka bröstsmärtor, speciellt vid rörelse eller träning, eller ett ökat blodtryck.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Informera din läkare eller akutsjukvård om du får ett eller flera av följande symtom:


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Övergående försämring av symtomen på hjärtsvikt, en viss form av hjärtrytmrubbningar (första gradens AV-block), smärta runt hjärtat, andnöd,


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  Försämring av diabetessom funnits utan några typiska symptom (latent diabetes mellitus)


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Gulfärgning av huden och/eller ögonen (detta kan vara ett tecken på inflammation i levern).

  • Vävnadsdöd (nekros) hos patienter med svåra cirkulationsstörningar i armar och/eller ben innan behandlingen.


  Andra biverkningar:

  Mycket vanliga: (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  - kraftigt blodtrycksfall, även vid uppstigande från liggande ställning (mycket sällsynt med svimning)

  - trötthet


  Vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  - långsam puls (bradykardi), balanssvårigheter (mycket sällsynt med svimning), känsla av oregelbundna eller starka hjärtslag (palpitationer)

  - yrsel, huvudvärk

  - andfåddhet vid ansträngning

  - illamående, magsmärta, diarré, förstoppning

  - kalla händer och fötter


  Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  - stickningar i huden (parestesi)

  - kramp i luftrören (bronkospasm)

  - kräkningar

  - hudförändringar, psoriasosliknande utslag, ökad svettning

  - muskelkramper

  - viktuppgång

  - vätskeansamling i kroppens vävnader (ödem)

  - depression, nedsatt koncentrationsförmåga, dåsighet eller sömnlöshet, mardrömmar

  - cirkulationskollaps (det är mer sannolikt att uppstå efter en hjärtinfarkt)


  Sällsynta:(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  - funktionell hjärtsjukdom såsom galopprytm (när hjärtat hoppar över ett slag), eller snabb hjärtrytm, vissa hjärtrytmstörningar (retledningsrubbningar i hjärtat)

  - synrubbningar, torra eller irriterade ögon, bindhinneinflammation i ögat (konjunktivit)

  - snuva

  - torr mun

  - håravfall

  - onormala värden på leverfunktionstest

  - impotens och andra sexuella störningar (t.ex. förhårdning av penisens mjuka vävnad i corpus cavernosum, dvs svällkroppen)

  - nervositet, oro


  Mycket sällsynta:(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  - minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

  - öronsusningar (tinnitus), hörselrubbningar

  - smakförändringar

  - ljuskänslighet, försämrad psoriasis, uppkomst av psoriasis, psoriasisliknande hudförändringar

  - ledsmärta, muskelsvaghet

  - försämring hos patienter med claudicatio intermittens (dvs. perifier cirkulationsinsufficiens / fönstertittarsjuka som yttrar sig i krampaktig känsla i benen vid ansträngning) och kramper i fingrarnas blodkärl (Raynauds sjukdom)

  - glömska eller försämrat minne, förvirring, hallucinationer, personlighetsförändringar (t.ex. humörsvängningar)


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  Maskering av symptom på lågt blodsocker (hypoglykemi), t.ex. hjärtklappning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Metomylan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartong, burk eller blister efter ”EXP”/”Utg.dat” . Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metoprololtartrat.

  • Varje depottablett innehåller 47,5 mg, 95 mg eller 190 mg metoprololsuccinat motsvarande 50 mg, 100 mg eller 200 mg metoprololtartrat.

  • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Sackaros, majsstärkelse, makrogol, polyakrylat, talk, povidon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kollodial kiseldioxid, D-glukos.

   Tablettdragering: Hypromellos, talk, makrogol, titandioxid (E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Metomylan 50 mg, 100 mg, 200 mg depottabletter är vita, avlånga, bikonvexa med brytskåra på båda sidor.


  Storlek blisterförpackningar (aluminium/aluminium):

  10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 och 100


  Storlek HDPE-burkar (PP skruvlock):

  30, 60, 100, 250 och 500


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm, Sverige

  Tel: 08-555 227 50, Fax: 08-555 227 51

  E-post: inform@mylan.se


  Tillverkare

  McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland


  Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Ungern


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-24


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.