Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metacam® för nötkreatur, svin och häst Injektionsvätska, lösning 20mg/ml Injektionsflaska, 12x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 023737 Apotekets varuid: 20097
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Nötkreatur:

  För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

  För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

  Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.

  För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

  Svin:

  För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

  Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

  Häst:

  Inflammationsdämpande och smärtlindrande användning vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala sjukdomstillstånd.

  Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  55216 Ingelheim/Rhein

  Tyskland

  Labiana Life Sciences S.A.

  Venus, 26

  Can Parellada Industrial

  08228 Terrassa

  Spanien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Metacam 20 mg/ml injektionsvätskalösning för nötkreatur, svin och häst. Meloxikam.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Meloxikam

  20 mg/ml

  Etanol

  150 mg/ml

  4. INDIKATION(ER)

  Nötkreatur:

  För användning vid akut luftvägsinfektion tillsammans med lämplig antibiotikabehandling för att reducera kliniska symtom hos nötkreatur.

  För användning vid diarré i kombination med oral rehydreringsbehandling för att reducera kliniska symtom hos kalvar, över 1 vecka gamla, och yngre icke lakterande nötkreatur.

  Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i kombination med antibiotikabehandling.

  För postoperativ smärtlindring efter avhorning av kalvar.

  Svin:

  För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symptom av hälta och inflammation.

  Som understödjande terapi vid behandling av puerperalseptikemi och toxinemi (mastitis-metritis-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.

  Häst:

  Inflammationsdämpande och smärtlindrande användning vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala sjukdomstillstånd.

  Smärtlindring i samband med kolik hos häst.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte till hästar yngre än 6 veckor.

  Använd inte till dräktiga och lakterande ston.

  Använd inte till djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

  Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar.

  Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

  Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

  6. BIVERKNINGAR

  Subkutan, intramuskulär likväl som intravenösadministrering tolereras väl på nötkreatur och svin; endast en lätt övergående svullnad på injektionsstället efter subkutanadministrering observerades hos mindre än 10 % av de nötkreatur som behandlades i de kliniska studierna.


  På häst kan en övergående svullnad på injektionsstället förekomma vilken går tillbaka utan åtgärder.


  I mycket sällsynta fall har allvarliga (fatala) anafylaktiska reaktioner observerats. Dessa reaktioner bör behandlas symptomatiskt.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nötkreatur, svin och häst.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Nötkreatur:

  En enstaka subkutan eller intravenösinjektion med doseringen 0,5 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotika- och/eller oral rehydreringsbehandling.

  Svin:

  En intramuskulärinjektion om 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 2,0 ml/100 kg kroppsvikt) i kombination med lämplig antibiotikabehandling. Vid behov kan en andra administrering av meloxikam ges efter 24 timmar.

  Häst:

  En intravenösinjektion om 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs. 3,0 ml/100 kg kroppsvikt).

  För inflammationsdämpande och smärtlindrande effekt vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala sjukdomstillstånd kan Metacam 15 mg/ml oralsuspension användas till fortsatt behandling i doseringen 0,6 mg meloxikam/kg kroppsvikt, 24 timmar efter att injektionen givits.


  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Undvik kontamination under användande.

  10. KARENSTIDER


  Nötkreatur: kött och inälvor: 15 dagar; mjölk: 5 dagar

  Svin:kött och inälvor: 5 dagar

  Häst:kött och inälvor: 5 dagar

  Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Behandling av kalvar med Metacam 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta. Enbart Metacam ger inte tillräcklig smärtlindring under avhorningen. För att uppnå tillräcklig smärtlindring under kirurgi krävs ytterligare medicinering med ett passande analgetium.


  Försiktighetsåtgärder för djur

  Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

  Svårt dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur som kräver parenteralrehydrering skall ej behandlas, då det kan finnas en potentiell risk för renaltoxicitet.

  Om den smärtlindrande effekten vid behandling av kolik hos häst visar sig vara otillräcklig skall diagnosen omvärderas, eftersom behov av kirurgiskt ingrepp kan föreligga.


  Försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

  Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

  I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.


  Dräktighet och digivning

  Nötkreatur och svin: Kan ges under dräktighet och laktation.

  Häst: Se avsnittet ’Kontraindikationer’


  Andra läkemedel och Metacam

  Skall inte ges samtidigt med glukokortikosteroider, andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller antikoagulantia.


  Överdosering

  Vid överdosering skall symtomatisk behandling sättas in.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt läkemedel eller avfall ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall men skall kasseras enligt gällande anvisningar. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  06.2013 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Pappkartong med antingen 1 eller 12 ofärgade glasflaskor för injektion varje innehållande 20, 50 eller 100 ml.

  Pappkartong med antingen 1 eller 6 ofärgade glasflaskor för injektion varje innehållande 250 ml.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  SE-201 24 Malmö

  Tel: +46- (0) 40 23 34 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.