Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metacam® för katt Injektionsvätska, lösning 2mg/ml Injektionsflaska, 10ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 386860 Apotekets varuid: 33304
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Lindring av lindrig till måttlig postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp på katter, till exempel ortopedisk och mjukdelskirurgi.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  55216 Ingelheim/Rhein

  Tyskland


  Tillverkare:

  Labiana Life Sciences S.A.

  Venus, 26

  Can Prellada Industrial

  08228 Terassa

  Spanien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Metacam 2 mg/ml injektionsvätska, lösning för kat. Meloxikam.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En ml innehåller:

  Meloxikam 2 mg

  Etanol 150 mg

  4. INDIKATION(ER)

  Lindring av lindrig till måttlig postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp på katter, till exempel ortopedisk och mjukdelskirurgi.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte till dräktiga eller lakterande djur.

  Använd inte till katter som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

  Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

  Använd inte till katter yngre än 6 veckor eller till katter mindre än 2 kg.

  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har ibland rapporterats. I mycket sällsynta fall har förhöjda leverenzymer rapporterats.

  Dessa biverkningar är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

  I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner uppträda, vilka bör behandlas symptomatiskt.

  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Enstaka subkutaninjektion på 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,1 ml/kg kroppsvikt) före operation, t.ex. vid induktion av anestesi.

  Efter inledande behandling fortsättes behandlingen 24 timmar senare med Metacam 0,5 mg/ml oralsuspension för katter i en dos på 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt i upp till 5 dagar. Den perorala uppföljningsdosen ges upp till 4 gånger med 24 timmars intervall.

  Enstaka subkutaninjektion av 0,3 mg meloxikam/kg kroppsvikt (dvs 0,15 ml/kg kroppsvikt) har också visat sig vara säkert och effektivt för minskning av postoperativ smärta och inflammation. Denna behandling kan användas på katter som genomgår kirurgiska ingrepp där ingen peroral uppföljningsbehandling är möjlig t.ex. vilda katter. I detta fall ska du inte använda peroral uppföljningsbehandling.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Dosering bör ske med stor noggrannhet.

  Undvik kontamination under användande.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar.

  Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Försiktighetsåtgärder för djur

  Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

  Undvik användande på katter som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

  Under anestesi bör monitorering och vätsketerapi övervägas som standardrutin.

  Om ytterligare smärtlindring är befogad, skall en kompletterande smärtbehandling med andra typer av analgetika övervägas.


  Försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

  Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

  I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.


  Dräktighet och digivning

  Se avsnittet ’Kontraindikationer’


  Andra läkemedel och Metacam

  Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Metacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt njurtoxiska veterinärmedicinska läkemedel ska undvikas. På djur med ökad risk vid anestesi (t.ex. äldre djur) skall intravenös eller subkutan vätsketerapi under anestesi övervägas. Vid samtidig administrering av anestesi och NSAID kan risk för påverkan av njurfunktionen inte uteslutas.

  Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av de farmakologiska egenskaperna för produkterna som använts tidigare.


  Överdosering

  Vid överdosering ska symtomatisk behandling sättas in.


  Blandbarhetsproblem

  Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  06.2013 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndigheten hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  10 ml eller 20 ml för injektion. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Sverige

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  S-201 24 Malmö

  Tel: +46 (0) 40 23 24 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.