Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Losartan Sandoz Filmdragerad tablett 50mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Losartan Varunummer: 060211 Apotekets varuid: 23678
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Losartan Sandoz är och vad det används för

  Losartan tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II receptorantagonister.

  Angiotensin II är ett kroppseget ämne som binder till receptorer i blodkärl och får dessa att dras samman. Detta leder till att blodtrycket stiger. Losartan förhindrar att angiotensin II binds till dessa receptorer, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker.

  Losartan Sandoz används:

  Losartan Sandoz har visats minska risken för stroke ("LIFE indikationen").

  Losartan som finns i Losartan Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Losartan Sandoz

  12,5 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
  losartankalium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Losartan Sandoz är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Losartan Sandoz
  3. Hur du använder Losartan Sandoz
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Losartan Sandoz ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Losartan Sandoz är och vad det används för

  Losartan tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II receptorantagonister.

  Angiotensin II är ett kroppseget ämne som binder till receptorer i blodkärl och får dessa att dras samman. Detta leder till att blodtrycket stiger. Losartan förhindrar att angiotensin II binds till dessa receptorer, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker.


  Losartan Sandoz används:

  • för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna samt barn och ungdomar i åldern 6 18 år

  • för att behandla kronisk hjärtsvikt, när behandling med specifika läkemedel som kallas ACE hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) inte anses lämpligt av din läkare. Om din hjärtsvikt är stabiliserad med en ACE hämmare bör du inte byta till losartan

  • för att behandla högt blodtryck och en förtjockning av hjärtväggen.


  Losartan Sandoz har visats minska risken för stroke ("LIFE indikationen").

  Losartan som finns i Losartan Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Losartan Sandoz

  Ta inte Losartan Sandoz

  • om du är allergisk mot losartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

  • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Losartan Sandoz, se Graviditet och amning.)

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Losartan Sandoz.


  Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Losartan Sandoz rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se Graviditet och amning).


  Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling;

  • om du tidigare har haft angioödem (svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga) (se även avsnitt 4; Eventuella biverkningar)

  • om du har varit sjuk med kräkningar eller diarré, som orsakat kraftig salt- och/eller vätskebrist

  • om du behandlas med diuretika (läkemedel som ökar urinutsöndringen från dina njurar) eller äter saltfattig kost vilket kan leda till kraftig salt- och vätskeförlust (se avsnitt 3 ”Dosering hos speciella patientgrupper”)

  • om du har förträngning eller blockad i blodkärlen som leder till dina njurar eller om du nyligen har genomgått en njurtransplantation

  • om du har nedsatt leverfunktion (se avsnitt 2 ”Ta inte Losartan Sandoz”, och avsnitt 3 ”Dosering hos speciella patientgrupper”)

  • om du lider av hjärtsvikt med eller utan nedsatt njurfunktion eller samtidig svår livshotande hjärtarytmi. Särskild försiktighet bör iakttas om du behandlas med en β blockare samtidigt

  • om du har problem med dina hjärtklaffar eller din hjärtmuskel

  • om du lider av kranskärlsjukdom (orsakad av ett minskat blodflöde i blodkärlen i hjärtat) eller av cerebrovaskulär sjukdom (orsakad av en minskad blodcirkulation i hjärnan)

  • om du lider av primär hyperaldosteronism (ett syndrom där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron, orsakad av en rubbning i binjuren).

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   • aliskiren

  Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

  Se även informationen under rubriken ”Ta inte Losartan Sandoz”.

  Barn och ungdomar

  Losartan Sandoz har studerats på barn. För mer information, tala med din läkare.

  Losartan Sandoz rekommenderas inte för användning till barn som har njur- eller leverproblem eller till barn under 6 års ålder, då data för denna patientgrupp är begränsade.

  Andra läkemedel och Losartan Sandoz

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Det är särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

  • andra blodtryckssänkande läkemedel då de kan sänka ditt blodtryck ytterligare. Blodtrycket kan också sänkas med något av följande läkemedel/läkemedelsgrupp: tricykliskt antidepressiva, antipsykotika, baklofen, amifostin

  • kaliumsparande läkemedel eller läkemedel som ökar kaliumnivåerna (kaliumsupplement, kaliuminnehållande saltersättning eller kaliumsparande läkemedel såsom vissa diuretika (amilorid, triamteren, spironolakton) eller heparin)

  • icke steroida antiinflammatoriska läkemedel såsom indometacin, inkluderande COX 2 hämmare (läkemedel mot inflammation och smärta) då de kan minska den blodtryckssänkande effekten av losartan.

  Om du har en njurfunktionsnedsättning kan samtidig användning av dessa läkemedel leda till en försämrad njurfunktion.


  Läkemedel innehållande litium ska inte användas i kombination med losartan utan noggrann uppföljning av din läkare. Särskilda försiktighetsåtgärder (t ex blodprov) kan vara lämpligt.


  Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

  Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Losartan Sandoz” och ”Varningar och försiktighet”)

  Losartan Sandoz med mat, dryck och alkohol

  Losartan Sandoz kan tas med eller utan mat.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet

  Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Losartan Sandoz före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Losartan Sandoz bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


  Amning

  Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losartan Sandoz rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier har utförts. Losartan Sandoz förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Ta dock i beaktande att, liksom med många andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kan losartan orsaka yrsel och dåsighet hos vissa patienter. Om du upplever yrsel eller dåsighet, rådfråga din läkare innan du utför någon av dessa aktiviteter.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Losartan Sandoz innehåller laktosmonohydrat.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Losartan Sandoz

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare avgör lämplig dos av Losartan Sandoz, beroende på ditt medicinska tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du fortsätter att ta Losartan Sandoz enligt din läkares ordination för att bibehålla en jämn kontroll av ditt blodtryck.


  Vuxna patienter med högt blodtryck

  Behandling inleds vanligtvis med 50 mg losartan (4 tabletter Losartan Sandoz 12,5 mg, en tablett Losartan Sandoz 50 mg eller ½ tablett Losartan Sandoz 100 mg) en gång dagligen. Maximal blodtryckssänkande effekt uppnås inom 3‑6 veckor efter påbörjad behandling. Hos vissa patienter kan dosen sedan ökas till 100 mg losartan (8 tabletter Losartan Sandoz 12,5 mg, 2 tabletter Losartan Sandoz 50 mg eller en tablett Losartan Sandoz 100 mg) en gång dagligen. Om du upplever att effekten av losartan är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.


  Barn och ungdomar (i åldern 6 till 18 år)

  Rekommenderad startdos hos patienter som väger mellan 20 och 50 kg är 0,7 mg losartan per kg kroppsvikt en gång dagligen (upp till 25 mg Losartan Sandoz). Läkaren kan behöva öka dosen vid otillräcklig blodtryckskontroll.


  Vuxna patienter med hjärtsvikt

  Behandling inleds vanligtvis med 12,5 mg losartan en gång dagligen.

  Beroende på ditt tillstånd, bör dosen ökas steg för steg, veckovis (dvs 12,5 mg dagligen under den första veckan, 25 mg dagligen under den andra veckan, 50 mg dagligen under den tredje veckan, 100 mg dagligen under den fjärde veckan, 150 mg dagligen under den femte veckan), upp till underhållsdos som bestäms av din läkare. En maximal dos om 150 mg losartan (12 tabletter Losartan Sandoz 12,5 mg, 3 tabletter Losartan Sandoz 50 mg eller 1 ½ tabletter Losartan Sandoz 100 mg) en gång dagligen kan användas.


  Losartan Sandoz 50 mg och 100 mg: För att uppnå den rätta dosen finns Losartan Sandoz 12,5 mg filmdragerade tabletter tillgängliga.


  Vid behandling av hjärtsvikt kombineras ofta losartan med ett diuretika (ett läkemedel som ökar urinutsöndringen från dina njurar) och/eller digitalis (ett läkemedel som hjälper hjärtat att fungera bättre och effektivare) och/eller en β blockare.


  Dosering hos speciella patientgrupper

  Läkaren kan ordinera en lägre dos, särskilt vid inledande behandling hos vissa patienter, såsom hos patienter som behandlas med högdosdiuretika, hos patienter med nedsatt leverfunktion eller hos patienter över 75 års ålder. Användning av losartan rekommenderas inte hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt ”Ta inte Losartan Sandoz”).


  Administrering

  Losartan Sandoz tabletter ska sväljas tillsammans med ett glas vatten. Försök att ta din dagliga dos vid samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att du fortsätter ta Losartan Sandoz enligt läkarens ordination.


  Delning av Losartan Sandoz 50 mg filmdragerade tabletter:

  Den filmdragerade tabletten kan delas i två lika stora delar.


  Delning av Losartan Sandoz 100 mg filmdragerade tabletter:

  Den filmdragerade tabletten kan delas i fyra lika stora delar.

  Om du har tagit för stor mängd av Losartan Sandoz

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdos är lågt blodtryck, ökad hjärtrytm och möjligen minskad hjärtrytm.

  Om du har glömt att ta Losartan Sandoz

  Om du av misstag missar en daglig dos, ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du upplever något av följande, sluta ta losartantabletterna och tala med din läkare omedelbart eller uppsök sjukvård:


  • En allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad av bl a ansikte, läppar, mun eller svalg vilket kan orsaka svälj- och andningssvårigheter).


  Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning, vilken inträffar hos fler än 1 av 10 000 och färre än 1 av 1 000 patienter. Du kan behöva akut medicinsk vård eller sjukhusinläggning.


  Följande biverkningar har rapporterats med Losartan Sandoz:


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • yrsel

  • lågt blodtryck (särskilt efter kraftig vätskeförlust från kroppen t ex hos patienter med svår hjärtsvikt eller under behandling med högdosdiuretika)

  • dosrelaterade ortostatiska effekter såsom blodtrycksfall då man hastigt reser sig upp från liggande eller sittande ställning

  • kraftlöshet

  • trötthet

  • lågt blodsocker (hypoglykemi)

  • överskott av kalium i blodet (hyperkalemi)

  • förändring av njurfunktion inklusive njursvikt

  • minskat antal röda blodkroppar (anemi)

  • ökning av urea i blodet samt ökning av serumkreatinin och serumkalium hos patienter med hjärtsvikt


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • sömnighet

  • huvudvärk

  • sömnstörningar

  • känsla av att hjärtat slår fort (hjärtklappning)

  • kraftig bröstsmärta (angina pectoris)

  • lågt blodtryck (särskilt efter kraftig vätskeförlust från kroppen t ex hos patienter med svår hjärtsvikt eller under behandling med högdosdiuretika)

  • andfåddhet (dyspné)

  • buksmärta

  • förstoppning

  • diarré

  • illamående

  • kräkningar

  • nässelfeber (urtikaria)

  • klåda (pruritus)

  • utslag

  • lokal svullnad (ödem)

  • hosta


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • inflammation i blodkärlen (vaskulit inkluderande Henoch Schönleins purpura)

  • domningar eller stickningar (parestesier)

  • svimning (synkope)

  • snabb och oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer)

  • stroke

  • inflammation i levern (hepatit)

  • förhöjda alaninaminotransferas (S ALAT) nivåer (laboratorietester för att kontrollera leverfunktionen), vanligtvis reversibel efter utsättande av behandling


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • minskat antal blodplättar

  • migrän

  • onormal leverfunktion

  • muskel- och ledvärk

  • influensaliknande symtom

  • ryggvärk och urinvägsinfektion

  • ökad känslighet för solljus (fotosensitivitet), kan orsaka hudrodnad efter solexponeringen

  • oförklarad muskelvärk med mörk (te färgad) urin (rabdomyolys)

  • impotens

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

  • låga nivåer av natrium i blodet (hyponatremi)

  • depression

  • allmän sjukdomskänsla

  • ringningar, surrande, dån eller klickanden i öronen (tinnitus)

  • smakstörning (dysgeusi)

  Biverkningarna hos barn liknar biverkningarna hos vuxna patienter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

  Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Losartan Sandoz ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Blister: 

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Öppna inte blisterförpackningen förrän du ska ta ditt läkemedel.

  Losartan Sandoz 12,5 mg: Förvaras vid högst 25 °C.


  Burk:

  Efter det att burken öppnats första gången:

  Förvaras vid högst 25 °C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är losartankalium.


  Varje filmdragerad tablett av Losartan Sandoz 12,5 mg innehåller 12,5 mg losartankalium.

  Varje filmdragerad tablett av Losartan Sandoz 50 mg innehåller 50 mg losartankalium.

  Varje filmdragerad tablett av Losartan Sandoz 100 mg innehåller 100 mg losartankalium.


  Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, makrogol 4000, povidon K 25, kiseldioxid, kolloidal, vattenfri, magnesiumstearat (Ph. Eur.), laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), natriumstärkelseglykolat (typ A), indigokarmin aluminiumsalt (E132) (endast i Losartan Sandoz 12,5 mg).


  Losartan Sandoz 12,5 mg filmdragerad tablett innehåller 1,06 mg (0,027 mEkv) kalium.

  Losartan Sandoz 50 mg filmdragerad tablett innehåller 4,24 mg (0,108 mEkv) kalium.

  Losartan Sandoz 100 mg filmdragerad tablett innehåller 8,48 mg (0,216 mEkv) kalium.


  Losartan Sandoz 12,5 mg filmdragerad tablett kan också innehålla titandioxid (E171) och indigokarmin aluminiumsalt (E132).

  Losartan Sandoz 50 mg filmdragerad tablett kan också innehålla titandioxid (E171).

  Losartan Sandoz 100 mg filmdragerad tablett kan också innehålla titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Losartan Sandoz 12,5 mg filmdragerad tablett: Blå, oval, prägling 1

  Losartan Sandoz 50 mg filmdragerad tablett: Vit, oval, brytskåra på båda sidorna, prägling 3. Den filmdragerade tabletten kan delas i två lika stora delar.

  Losartan Sandoz 100 mg filmdragerad tablett: Vit, avlång, tre brytskåror på båda sidorna, prägling 5. Den filmdragerade tabletten kan delas i fyra lika stora delar.


  Losartan Sandoz filmdragerade tabletter finns tillgängliga i följande förpackningar:


  Losartan Sandoz 12,5 mg:

  Aluminiumblister i polyvinylklorid (PVC) och polyvinylidenklorid (PVDC)


  Losartan Sandoz 50 och 100 mg:

  Aluminiumblister i polyvinylklorid (PVC)

  Polyvinylidenklorid (PVDC) samt burk i polyeten med hög densitet (HDPE) med skruvlock i polypropen


  Losartan Sandoz filmdragerade tabletter finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:


  Losartan Sandoz 12,5 mg:

  Blister: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 104 filmdragerade tabletter

  Endosblister: 10×5, 14×4 filmdragerade tabletter


  Losartan Sandoz 50 och 100 mg:

  Blister: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 104 filmdragerade tabletter

  Endosblister: 10x5, 14x4 filmdragerade tabletter

  Burk: 250 filmdragerade tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Sandoz A/S, Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


  Tillverkare:

  Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

  eller

  Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

  eller

  Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

  eller

  LEK S.A., Ul. Podlipie 16, 95 010 Strykow, Polen

  eller

  LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

  eller

  Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-31


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.