Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lergigan® Oral lösning 1mg/ml Glasflaska, 300ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Prometazin Varunummer: 037036 Apotekets varuid: 13083
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lergigan är och vad det används för

  Lergigan innehåller prometazin och tillhör gruppen antihistaminer.

  Lergigan blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Liksom många histaminblockerande ämnen har Lergigan även en lugnande effekt. Lergigan är inte beroendeframkallande.

  Lergigan används mot:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lergigan

  oral lösning 1 mg/ml
  prometazinhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lergigan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan
  3. Hur du använder Lergigan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lergigan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lergigan är och vad det används för

  Lergigan innehåller prometazin och tillhör gruppen antihistaminer.

  Lergigan blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Liksom många histaminblockerande ämnen har Lergigan även en lugnande effekt. Lergigan är inte beroendeframkallande.


  Lergigan används mot:

  • Oro.

  • Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka.

  • Hudklåda och allergier.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan

  Använd inte Lergigan

  • om du är allergisk mot prometazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • till barn under 2 år på grund av risk för andningsproblem.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lergigan:

  • om du lider av förstorad prostata

  • om du lider av förträngning av urinröret

  • om du lider av förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruktion)

  • om du har gulsot (hepatit)

  • om du har myasthenia gravis (svår muskelsvaghet)

  • om du lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller förändringar i hjärtrytmen

  • om du har risk för hjärnblödning (stroke)


  På grund av muntorrhet (som är en vanlig biverkan) föreligger risk för tand- och munslem-hinneskador, speciellt vid längre tids användning. Man ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm två gånger dagligen.

  Behandling med Lergigan oral lösning kan medföra problem för kontaktlins¬bärare på grund av minskat tårflöde.

  Barn och ungdomar

  Lergigan oral lösning ska inte användas till barn yngre än 2 år på grund av risk för andningsdepression.

  Andra läkemedel och Lergigan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


  Lergigan kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

  • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. flecainid och amiodaron)

  • vissa antibiotika (moxifloxacin och erytromycin)

  • smärttillstånd (t.ex. metadon)

  • malariamedel (meflokin)

  • tarmsjukdom (t.ex. cisaprid)

  • psykiska besvär (t.ex. litium och neuroleptika som haloperidol, klozapin och risperidon)

  • depression (tricykliska antidepressiva medel)

  • ångest (t.ex. diazepam)

  Undvik samtidig behandling med vissa vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), eftersom dessa kan minska kaliumhalten i blod och därmed öka risken för rytmrubbningar i hjärtat.

  Användning av Lergigan med mat, dryck och alkohol.

  Samtidigt bruk av alkohol och centraldämpande medel bör undvikas på grund av risk för förstärkt effekt av Lergigan.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Graviditet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Amning

  Okänt om prometazinhydroklorid passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Lergigan oral lösning kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfylld arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av dess effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Lergigan innehåller etanol, sackaros och natriummetabisulfit (E223)

  Sackaros (socker) kan vara skadligt för tänderna. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.

  Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall ge svåra överkänslighetsreaktioner och andnöd.


  3. Hur du använder Lergigan

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för varje patient. Lergigan oral lösning är avsedd för barn.

  Vanlig dos är: Barn 2 - 5 år: 5-15 ml (5-15 mg) per dygn, Barn 5 – 12 år: 10 – 30 ml (10 – 30 mg) per dygn.

  Vid rörelsesjuka: Barn 2-5 år: 5 ml (5 mg) 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn. Barn 5-12 år: 10 mg (10 ml) 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.

  Om du använt för stor mängd av Lergigan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Lergigan

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Lergigan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Dåsighet. Muntorrhet. Då Lergigan tas till natten kan man känna sig litet dåsig på morgonen efter. Detta försvinner efter några dagars behandling.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Svårigheter att kasta vatten. Förstoppning. Svårigheter för ögat att ställa om mellan när- och fjärrsyn. Minskat tårflöde.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Gulsot utan tecken på leverskada. Påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta. Hjärtstillestånd.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lergigan ska förvaras

  Lergigan oral lösning skall förvaras vid högst 25ºC, i skydd mot kyla.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: prometazinhydroklorid 1 mg/ml

  • Övriga innehållsämnen är: Sackaros, vaniljarom, apelsinarom, etanol (96%) 47,6 mg/ml, natriumcitrat, vattenfri citronsyra, dinatriumedetat, natriummetabisulfit (E223), renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, nästan färglös lösning med apelsinsmak.

  Glasflaska med barnskyddad kapsyl, 300 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08-630 19 00

  E-post: info@meda.se


  Tillverkare

  Apoteket Produktion & Laboratorier (APL)

  Importgatan 20

  401 20 Göteborg


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-30


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.