Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Januvia® Filmdragerad tablett 50mg Blister, 28tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Sitagliptin Varunummer: 076015 Apotekets varuid: 20759
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Januvia är och vad det används för

  Januvia innehåller den aktiva substansen sitagliptin vilken tillhör en grupp av läkemedel som sänker blodsockernivån hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2. Dessa kallas DPP 4 hämmare (dipeptidylpeptidas-4-hämmare).

  Detta läkemedel hjälper till att öka insulinnivåerna som produceras efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.

  Din läkare har skrivit ut detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker, som är för högt på grund av din typ 2-diabetes. Detta läkemedel kan användas ensamt eller i kombination med vissa andra blodsockersänkande läkemedel (insulin, metformin, sulfonureider eller glitazoner) som du kanske redan tar för din diabetes och tillsammans med ett kost och motionsprogram.

  Vad är typ 2-diabetes?

  Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och det insulin som kroppen producerar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också bilda för mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Januvia

  50 mg filmdragerade tabletter
  sitagliptin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Januvia är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Januvia
  3. Hur du tar Januvia
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Januvia ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Januvia är och vad det används för

  Januvia innehåller den aktiva substansen sitagliptin vilken tillhör en grupp av läkemedel som sänker blodsockernivån hos vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2. Dessa kallas DPP 4 hämmare (dipeptidylpeptidas-4-hämmare).

  Detta läkemedel hjälper till att öka insulinnivåerna som produceras efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.


  Din läkare har skrivit ut detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker, som är för högt på grund av din typ 2-diabetes. Detta läkemedel kan användas ensamt eller i kombination med vissa andra blodsockersänkande läkemedel (insulin, metformin, sulfonureider eller glitazoner) som du kanske redan tar för din diabetes och tillsammans med ett kost och motionsprogram.


  Vad är typ 2-diabetes?

  Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och det insulin som kroppen producerar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också bilda för mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Januvia

  Använd inte Januvia

  • om du är allergisk mot sitagliptin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Fall av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats hos patienter som får Januvia (se avsnitt 4).


  Tala om för din läkare om du har eller har haft:

  • en sjukdom i bukspottkörteln (såsom pankreatit)

  • gallsten, alkoholberoende eller mycket höga nivåer av triglycerider (en typ av fett) i blodet. Dessa medicinska tillstånd kan öka risken att få pankreatit (se avsnitt 4).

  • typ 1-diabetes

  • ökad halt ketoner i blod och urin (diabetesketoacidos; en komplikation vid diabetes med högt blodsocker, snabb viktminskning, illamående eller kräkning)

  • några tidigare eller nuvarande problem med njurarna

  • en allergisk reaktion mot Januvia (se avsnitt 4).


  Detta läkemedel verkar inte när blodsockret är lågt och orsakar därför sannolikt inte alltför lågt blodsocker. När detta läkemedel används i kombination med en sulfonureid eller insulin kan dock lågt blodsocker (hypoglykemi) förekomma. Din läkare kan då minska dosen av din sulfonureid eller ditt insulin.

  Barn och ungdomar

  Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om detta läkemedel är säkert och effektivt när det används hos barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Januvia

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala särskilt om för din läkare om du tar digoxin (ett läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm och andra hjärtproblem). Nivån av digoxin i blodet kan behöva kontrolleras om det tas tillsammans med Januvia.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Du bör inte använda detta läkemedel under graviditet.


  Det är inte känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk. Du bör inte använda detta läkemedel om du ammar eller planerar att amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel och sömnighet har dock rapporterats, som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


  Samtidig användning av detta läkemedel tillsammans med läkemedel som kallas sulfonureider eller med insulin kan orsaka hypoglykemi, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du tar Januvia

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig rekommenderad dos är:

  • en filmdragerad tablett à 100 mg

  • en gång dagligen

  • genom munnen.

  Om du har njurbesvär är det möjligt att läkaren förskriver lägre doser till dig (såsom 25 mg eller 50 mg).


  Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat och dryck.


  Din läkare kan förskriva detta läkemedel ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som sänker blodsockret.


  Kost och motion kan hjälpa din kropp att bättre utnyttja blodsockret. Det är viktigt att fortsätta med den kost och motion som läkaren rekommenderat under tiden du tar Januvia.

  Om du har tagit för stor mängd av Januvia

  Kontakta omedelbart läkare om du har tagit mer än den ordinerade dosen av detta läkemedel.

  Om du har glömt att ta Januvia

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du inte kommer ihåg det förrän det är dags för nästa dos, ta då inte den glömda dosen utan fortsätt det vanliga doseringsschemat. Ta inte dubbla doser av detta läkemedel under en och samma dag.

  Om du slutar att ta Januvia

  För att hålla ditt blodsocker under kontroll ska du fortsätta att ta detta läkemedel så länge som din läkare ordinerat behandlingen. Du bör inte sluta ta läkemedlet utan att prata med din läkare först.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  SLUTA ta Januvia och kontakta läkare omedelbart om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

  • Svår och ihållande smärta i buken (magen) som kan stråla ut i ryggen, med eller utan illamående och kräkningar, då dessa kan vara tecken på en inflammerad bukspottkörtel (pankreatit).


  Om du får en allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens), såsom utslag, nässelfeber, blåsor på huden/fjällande hud och svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg som kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan ordinera ett läkemedel för att behandla din allergiska reaktion och ett annat läkemedel för din diabetes.


  En del patienter har upplevt följande biverkningar vid tillägg av sitagliptin till metformin:

  Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare): lågt blodsocker, illamående, väderspänning, kräkningar

  Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare): magsmärta, diarré, förstoppning, dåsighet


  En del patienter har upplevt olika typer av magbesvär vid inledning av kombinationsbehandling med sitagliptin och metformin tillsammans (rapporterad frekvens: vanliga).


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin i kombination med en sulfonureid och metformin:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): lågt blodsocker

  Vanliga: förstoppning


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin och pioglitazon:

  Vanliga: väderspänning, svullna händer och ben


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin i kombination med pioglitazon och metformin:

  Vanliga: svullna händer och ben


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit sitagliptin i kombination med insulin (med eller utan metformin):

  Vanliga: influensa

  Mindre vanliga: muntorrhet


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit enbart sitagliptin i kliniska studier eller vid uppföljning efter godkännandet, vid användning av sitagliptin enbart och/eller i kombination med andra diabetesläkemedel:

  Vanliga: lågt blodsocker, huvudvärk, övre luftvägsinfektion, täppt eller rinnande näsa och halsont, artros, smärta i armar eller ben.

  Mindre vanliga: yrsel, förstoppning, klåda

  Ingen känd frekvens: njurbesvär (som ibland kräver dialys), kräkningar, ledvärk, muskelsmärta, ryggsmärta, interstitiell lungsjukdom.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Januvia ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter ”EXP” respektive ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är sitagliptin. Varje filmdragerad tablett (tablett) innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 50 mg sitagliptin.

  • Övriga innehållsämnen är: I tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri kalciumvätefosfat (E341), kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E470b) och natriumstearylfumarat. Tablettens filmdragering innehåller: poly(vinylalkohol), makrogol 3350, talk (E553b), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rund, ljust beige, filmdragerad tablett märkt ”112” på ena sidan.


  Ogenomskinlig blister (PVC/PE/PVDC och aluminium). Förpackningar innehållande 14, 28, 30, 56, 84, 90 eller 98 filmdragerade tabletter och 50x1 filmdragerade tabletter i perforerad endosblister.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Hertford Road, Hoddesdon

  Hertfordshire EN11 9BU

  Storbritannien


  Tillverkare

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Shotton Lane, Cramlington

  Northumberland NE23 3JU

  Storbritannien


  Merck Sharp & Dohme BV

  Waarderweg 39

  2031 BN Haarlem

  Nederländerna


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Belgique/België/Belgien

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com

  Lietuva

  UAB Merck Sharp & Dohme

  Tel.: +370 5 278 02 47

  msd_lietuva@merck.com

  България

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД

  Тел.: +359 2 819 3740

  info-msdbg@merck.com

  Luxembourg/Luxemburg

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: +32(0)27766211

  dpoc_belux@merck.com

  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme s.r.o.

  Tel.: +420 233 010 111

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft.

  Tel.: +36 1 888 5300

  hungary_msd@merck.com

  Danmark

  MSD Danmark ApS

  Tlf: +45 4482 4000

  dkmail@merck.com

  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

  malta_info@merck.com

  Deutschland

  MSD SHARP & DOHME GMBH

  Tel: 0800 673 673 673 +49 (0) 89 4561 2612

  e-mail@msd.de

  Nederland

  Merck Sharp & Dohme BV

  Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

  medicalinfo.nl@merck.com

  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ

  Tel.: +372 6144 200

  msdeesti@merck.com

  Norge

  MSD (Norge) AS

  Tlf: +47 32 20 73 00

  msdnorge@msd.no

  Eλλάδα

  MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

  Τηλ: + 30-210 98 97 300

  dpoc_greece@merck.com

  Österreich

  Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0) 1 26 044

  msd-medizin@merck.com

  España

  Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

  Tel: +34 91 321 06 00

  msd_info@merck.com

  Polska

  MSD Polska Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 549 51 00

  msdnorge@msd.no

  France

  MSD France

  Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40


  Portugal

  Merck Sharp & Dohme, Lda

  Tel: +351 21 4465700

  clic@merck.com

  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.

  Tel: + 385 1 66 11 333

  croatia_info@merck.com

  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

  Tel: + 4021 529 29 00

  msdromania@merck.com

  Ireland

  Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

  Tel: +353 (0)1 2998700

  medinfo_ireland@merck.com

  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

  Tel: + 386 1 5204201

  msd_slovenia@merck.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000


  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

  Tel.: +421 2 58282010

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Ιtalia

  Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A.

  Tel: +39 06 361911

  medicalinformation.it@merck.com

  Suomi/Finland

  MSD Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

  info@msd.fi

  Κύπρος

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

  Τηλ: +357 22866700

  cyprus_info@merck.com

  Sverige

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Tel: +46 77 5700488

  medicinskinfo@merck.com

  Latvija

  SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

  Tel: +371 67364 224

  msd_lv@merck.com

  United Kingdom

  Merck Sharp & Dohme Limited

  Tel: +44 (0) 1992 467272

  medicalinformationuk@merck.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  oktober 2016.


   

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.