Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Janumet® Filmdragerad tablett 50mg/850mg Blister, 56tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metformin, Sitagliptin Varunummer: 143609 Apotekets varuid: 23983
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Janumet är och vad det används för

  Janumet innehåller två aktiva substanser som kallas sitagliptin och metformin.

  Båda dessa substanser hjälper till att reglera blodsockernivån hos vuxna patienter med en typ av diabetes som kallas typ 2-diabetes mellitus. Detta läkemedel hjälper till att öka nivåerna av insulin som produceras efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.

  Tillsammans med kost och motion, används detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker. Detta läkemedel kan tas ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som används vid diabetes (insulin, sulfonureider eller glitazoner).

  Vad är typ 2-diabetes?

  Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och att det insulin som kroppen bildar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också producera för mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Janumet

  50 mg/850 mg filmdragerade tabletter
  sitagliptin/metforminhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Janumet är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Janumet
  3. Hur du tar Janumet
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Janumet ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Janumet är och vad det används för

  Janumet innehåller två aktiva substanser som kallas sitagliptin och metformin.

  • sitagliptin tillhör en grupp av läkemedel som kallas DPP-4-hämmare (dipeptidylpeptidas-4-hämmare)

  • metformin tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider.


  Båda dessa substanser hjälper till att reglera blodsockernivån hos vuxna patienter med en typ av diabetes som kallas typ 2-diabetes mellitus. Detta läkemedel hjälper till att öka nivåerna av insulin som produceras efter en måltid och minskar mängden socker som bildas i kroppen.


  Tillsammans med kost och motion, används detta läkemedel som hjälp att sänka ditt blodsocker. Detta läkemedel kan tas ensamt eller tillsammans med vissa andra läkemedel som används vid diabetes (insulin, sulfonureider eller glitazoner).


  Vad är typ 2-diabetes?

  Typ 2-diabetes är ett tillstånd som innebär att din kropp inte bildar tillräcklig mängd insulin och att det insulin som kroppen bildar inte verkar så bra som det borde. Din kropp kan också producera för mycket socker. När detta sker ansamlas socker (glukos) i blodet. Detta kan leda till allvarliga medicinska problem som hjärtsjukdom, njursjukdom, blindhet och amputation.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Janumet

  Ta inte Janumet:

  • om du är allergisk mot sitagliptin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har diabetesketoacidos (en komplikation vid diabetes med snabb viktnedgång, illamående eller kräkningar) eller har haft diabeteskoma

  • om du har njurbesvär

  • om du har en svår infektion eller om du är uttorkad

  • om du ska genomgå kontraströntgen med injektion av ett färgämne. Du kommer att behöva göra ett behandlingsuppehåll med Janumet under 2 eller fler dagar efter ingreppet enligt läkarens instruktion, beroende på hur dina njurar fungerar.

  • om du nyligen har genomgått en hjärtinfarkt eller har allvarliga problem med blodcirkulationen eller svårigheter att andas

  • om du har leverbesvär

  • om du dricker för mycket alkohol (antingen du gör det varje dag eller endast periodvis)

  • om du ammar.


  Ta inte Janumet om något av ovanstående gäller dig och tala med läkare om andra sätt att hantera din diabetes. Om du är osäker kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Janumet.

  Varningar och försiktighet

  Fall av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) har rapporterats hos patienter som får Janumet (se avsnitt 4).


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta Janumet:

  • om du har eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln (t ex pankreatit)

  • om du har eller har haft gallsten, alkoholberoende eller mycket höga nivåer av triglycerider (en typ av fett) i blodet. Dessa medicinska tillstånd kan öka risken att få pankreatit (se avsnitt 4).

  • om du har typ 1-diabetes. Detta kallas också insulinberoende diabetes.

  • om du har diabetisk ketoacidos (en komplikation vid diabetes med högt blodsocker, snabb viktminskning, illamående eller kräkningar)

  • om du upplever något av följande symtom: du känner dig frusen eller inte mår helt bra, kraftigt illamående eller kräkningar, magsmärta, oförklarad viktnedgång, muskelkramper eller snabb andning. Metforminhydroklorid, en av substanserna i Janumet, kan orsaka en sällsynt men allvarlig biverkning som kallas laktacidos (en ansamling av laktat i blodet) vilken kan orsaka dödsfall. Laktacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus. Om du upplever några av dessa symtom av laktacidos sluta omedelbart att ta Janumet och rådfråga din läkare omedelbart (se avsnitt 4).

  • om du har eller har haft en allergisk reaktion mot sitagliptin, metformin eller Janumet (se avsnitt 4).

  • om du även tar en sulfonureid eller insulin, läkemedel mot diabetes, tillsammans med Janumet eftersom du då kan uppleva låga blodsockernivåer (hypoglykemi). Din läkare kan minska dosen av din sulfonureid eller ditt insulin.

  • om du ska genomgå en operation under narkos (spinal- eller epidural). Behandlingsuppehåll med Janumet kan behöva göras under några dagar före och några dagar efter ingreppet.


  Om du är osäker om något av ovanstående gäller dig, kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar Janumet.


  Under behandling med Janumet kommer din läkare att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året och oftare om du är äldre eller om din njurfunktion är på gränsen till nedsatt eller löper risk att försämras.

  Barn och ungdomar

  Barn och ungdomar under 18 år bör inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om detta läkemedel är säkert och effektivt när det används av barn och ungdomar under 18 års ålder.

  Andra läkemedel och Janumet

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Särskilt viktigt är detta om du tar något av följande:

  • läkemedel (som tas via munnen, inhalation eller injektion) som används vid behandling av inflammation som astma och artrit (glukokortikoider)

  • läkemedel som används vid behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare)

  • vattendrivande läkemedel (diuretika)

  • läkemedel som används vid behandling av andningsproblem (beta-2-agonister)

  • joderat kontrastmedel eller läkemedel som innehåller alkohol

  • vissa läkemedel som används vid behandling av magproblem, såsom cimetidin

  • digoxin (för behandling av oregelbunden hjärtrytm och andra hjärtproblem). Nivån av digoxin i blodet kan behöva kontrolleras om det tas tillsammans med Janumet.

  Janumet med alkohol

  Undvik alkohol när du tar Janumet eftersom alkohol kan öka risken för laktacidos (se avsnitt 4).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du bör inte ta detta läkemedel under graviditet eller om du ammar. Se avsnitt 2, Ta inte Janumet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel och sömnighet har dock rapporterats vid användning av sitagliptin, vilket kan påverka din förmåga att köra eller använda maskiner.


  Samtidig användning av detta läkemedel tillsammans med läkemedel som kallas sulfonureider eller med insulin kan orsaka hypoglykemi, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du tar Janumet

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  • Ta en tablett:

   • två gånger dagligen via munnen

   • i samband med måltid. Detta minskar risken för magbesvär.

  • Din läkare kan behöva öka dosen för att kontrollera ditt blodsocker.

  Du ska fortsätta med den kost som rekommenderas av din läkare under behandling med detta läkemedel och se till så att ditt kolhydratintag är jämnt fördelat under dagen.


  Detta läkemedel enbart orsakar troligen inte onormalt lågt blodsocker (hypoglykemi). När detta läkemedel tas tillsammans med en sulfonureid eller med insulin kan dock lågt blodsocker (hypoglykemi) förekomma. Din läkare kan då behöva sänka dosen av din sulfonureid eller ditt insulin.


  Ibland kan du behöva göra ett behandlingsuppehåll under en kort tid. Kontakta din läkare för instruktioner om du:

  • är i ett tillstånd som kan förknippas med uttorkning (har förlorat mycket vatten från kroppen) t ex är sjuk med kraftiga kräkningar, diarré eller feber, eller om du dricker mycket mindre än normalt

  • ska genomgå en operation

  • ska få en injektion av färgämne eller kontrastmedel som en del av en röntgenologisk undersökning.

  Om du har tagit för stor mängd av Janumet

  Kontakta omedelbart läkare om du har tagit mer än den ordinerade dosen av detta läkemedel. Uppsök sjukhus om du har symtom på laktacidos, såsom att känna sig frusen eller inte må helt bra, kraftigt illamående eller kräkningar, magsmärta, oförklarad viktnedgång, muskelkramper eller snabb andning.

  Om du har glömt att ta Janumet

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om du inte kommer ihåg det förrän det är dags för nästa dos, ta då inte den glömda dosen utan fortsätt enligt det vanliga doseringsschemat. Ta inte dubbla doser av detta läkemedel under en och samma dag.

  Om du slutar att ta Janumet

  Fortsätt att ta detta läkemedel så länge din läkare ordinerar det, så att du kan ha fortsatt kontroll på ditt blodsocker. Du bör inte sluta att ta detta läkemedel utan att tala med läkare först. Om du slutar ta Janumet kan ditt blodsocker komma att stiga igen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  SLUTA ta Janumet och kontakta läkare omedelbart om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

  • Svår och ihållande smärta i buken (magen) som kan stråla ut i ryggen, med eller utan illamående och kräkningar, eftersom dessa kan vara tecken på en inflammerad bukspottkörtel (pankreatit).


  I mycket sällsynta fall (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare) har patienter som behandlats med metformin (en av de aktiva substanserna i Janumet) upplevt ett allvarligt tillstånd som kallas laktacidos (en ansamling av laktat i blodet). Detta är mer vanligt hos patienter med nedsatt njurfunktion. Om du upplever några av dessa symtom av laktacidos sluta att ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart:

  • sjukdomskänsla (illamående) eller illamående (kräkningar), magsmärta (buksmärta), muskelkramper, oförklarad viktnedgång, snabb andning och om du känner dig frusen eller inte mår helt bra.


  Om du får en allvarlig allergisk reaktion (ingen känd frekvens), såsom utslag, nässelfeber, blåsor på huden/fjällande hud och svullnad av ansikte, läppar, tunga och svalg som kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan skriva ut ett läkemedel för att behandla din allergiska reaktion och ett annat läkemedel för din diabetes.


  En del patienter som har behandlats med metformin och tilläggsbehandling med sitagliptin har upplevt följande biverkningar:

  Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare): lågt blodsocker, illamående, väderspänning, kräkningar

  Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare): magsmärta, diarré, förstoppning, dåsighet


  En del patienter har upplevt diarré, illamående, väderspänning, förstoppning, magsmärta eller kräkningar då de börjat med behandling med sitagliptin och metformin tillsammans (rapporterad frekvens: vanliga).


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit detta läkemedel i kombination med en sulfonureid såsom glimepirid:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): lågt blodsocker

  Vanliga: förstoppning


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit detta läkemedel i kombination med pioglitazon:

  Vanliga: svullna händer och ben


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit detta läkemedel i kombination med insulin:

  Mycket vanliga: lågt blodsocker

  Mindre vanliga: muntorrhet, huvudvärk


  En del patienter har upplevt följande biverkningar i kliniska studier när de tagit enbart sitagliptin (en av substanserna i Janumet), eller vid uppföljning efter godkännandet, vid användning av Janumet eller sitagliptin enbart eller i kombination med andra diabetesläkemedel:

  Vanliga: lågt blodsocker, huvudvärk, övre luftvägsinfektion, täppt eller rinnande näsa och halsont, artros, smärta i armar eller ben

  Mindre vanliga: yrsel, förstoppning, klåda

  Ingen känd frekvens: njurbesvär (som ibland kräver dialys), kräkningar, ledvärk, muskelsmärta, ryggsmärta, interstitiell lungsjukdom


  En del patienter har upplevt följande biverkningar när de tagit enbart metformin:

  Mycket vanliga: illamående, kräkningar, diarré, magsmärta och aptitförlust. Dessa symtom kan uppkomma när du börjar ta metformin och försvinner vanligtvis.

  Vanliga: metallsmak i munnen

  Mycket sällsynta: minskade vitamin B12-nivåer, hepatit (inflammation i levern), nässelutslag, hudrodnad (utslag) eller klåda.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Janumet ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan efter EXP och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är sitagliptin och metformin. Varje filmdragerad tablett (tablett) innehåller sitagliptinfosfatmonohydrat motsvarande 50 mg sitagliptin och 850 mg metforminhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är: I tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa (E460), povidon K29/32 (E1201), natriumlaurylsulfat och natriumstearylfumarat. Tablettens filmdragering innehåller: poly(vinylalkohol), makrogol 3350, talk (E553b), titandioxid (E171), röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapselformad, rosa filmdragerad tablett märkt "515" på ena sidan.


  Ogenomskinlig blisterförpackning (PVC/PE/PVDC och aluminium). Förpackningar om 14, 28, 56, 60, 112, 168, 180, 196 filmdragerade tabletter, multipelförpackningar innehållande 196 (2 förpackningar med 98) och 168 (2 förpackningar med 84) filmdragerade tabletter och 50 x 1 filmdragerade tabletter i perforerad endosblister.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Hertford Road, Hoddesdon

  Hertfordshire EN11 9BU

  Storbritannien

  Tillverkare

  Merck Sharp & Dohme BV

  Waarderweg 39

  2031 BN Haarlem

  Nederländerna


  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Shotton Lane, Cramlington

  Northumberland NE23 3JU

  Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com

  Lietuva

  UAB “Merck Sharp & Dohme”

  Tel. +370 5 278 02 47

  msd_lietuva@merck.com

  България

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД

  Тел.: +359 2 819 3740

  info-msdbg@merck.com

  Luxembourg/Luxemburg

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com

  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme s.r.o.

  Tel.: +420 233 010 111

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft.

  Tel.: +36 1 888 53 00

  hungary_msd@merck.com

  Danmark

  MSD Danmark ApS

  Tlf: +45 4482 4000

  dkmail@merck.com

  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

  malta_info@merck.com

  Deutschland

  MSD SHARP & DOHME GMBH

  Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

  e-mail@msd.de

  Nederland

  Merck Sharp & Dohme BV

  Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

  medicalinfo.nl@merck.com

  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ

  Tel.: +372 6144 200

  msdeesti@merck.com

  Norge

  MSD (Norge) AS

  Tlf: +47 32 20 73 00

  msdnorge@msd.no

  Eλλάδα

  MSD A.Ф.B.E.E

  Τηλ: + 30-210 98 97 300

  dpoc_greece@merck.com

  Österreich

  Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0) 1 26 044

  msd-medizin@merck.com

  España

  Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

  Tel: +34 91 321 06 00

  msd_info@merck.com

  Polska

  MSD Polska Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 549 51 00

  msdpolska@merck.com

  France

  MSD France

  Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40


  Portugal

  Merck Sharp & Dohme, Lda

  Tel: +351 21 4465700

  clic@merck.com

  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.

  Tel: + 385 1 6611 333

  croatia_info@merck.com

  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

  Tel: +4021 529 29 00

  msdromania@merck.com

  Ireland

  Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

  Tel: +353 (0)1 2998700

  medinfo_ireland@merck.com

  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

  Tel: + 386 1 5204 201

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000


  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

  Tel.: +421 2 58282010

  msd_sk@merck.com

  Ιtalia

  MSD Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 361911

  medicalinformation.it@merck.com

  Suomi/Finland

  MSD Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

  info@msd.fi

  Κύπρος

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

  Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

  cyprus_info@merck.com

  Sverige

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Tel: +46 77 5700488

  medicinskinfo@merck.com

  Latvija

  SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

  Tel: +371 7364 224

  msd_lv@merck.com

  United Kingdom

  Merck Sharp & Dohme Limited

  Tel: +44 (0) 1992 467272

  medicalinformationuk@merck.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  januari 2016.


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.